course-details-portlet

MFEL3010 - Medisin for realfag- og teknologistudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer H

Faglig innhold

Emnet vil gi en grunnleggende innføring utvalgte emner innen fysiologi, og relatert patofysiologi. Gjennom kurset vil studentene også lære om bildediagnostiske metoder og modaliteter som Røntgen, CT, MR, ultralyd, nukleærmedisinsk metoder (SPECT/PET) og EKG.

Emnet vil også gi en oversikt over faget medisin, både som praksis med vekt på evidensbasert praksis, og som en anvendt vitenskap med vekt på vitenskapelige metoder typisk for medisin: epidemiologi, kliniske studier og diagnostisk evaluering. Hovedvekten er på det statistiske grunnlaget for disse metodene. Forståelse av statistiske metoder vil være en fordel, men ikke en forutsetning. Undervisningen vil vise hvordan statistiske metoder kan anvendes, men vil ikke undervise i konkret bruk av statistiske metoder.

Videre vil man se på begrensninger i diagnostikk og behandling i populasjoner, spesielt falske positive og negative diagnoser, positiv og negativ prediktiv verdi, overdiagnostikk og overbehandling.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Forståelse og inngående kunnskap innenfor utvalgte områder av menneskets fysiologi, samt sammenhengen mellom funksjon og sykdom.
 • Forstå utvalgte teknologiske metoder i diagnostikk og behandling
 • Kunnskap om treningsfysiologi og oksygenopptak
 • Kunnskap om metoder innen medisinsk bildediagnostikk (røntgen, CT, MR, nukleær medisin og ultralyd) og EKG
 • Forståelse av vitenskapelige metoder innen medisin; epidemiologi, kliniske studier og diagnostikk
 • Forstå forskjellen mellom medisinsk evidens og evidensbasert praksis.
 • Innblikk i overdiagnostikk og overbehandling. Forstå implikasjoner av falske positive/negative og positiv/negativ prediktiv verdi

Ferdigheter:

 • Utføre beregninger og analyser innenfor utvalgte temaer innenfor fysiologi, diagnostikk og treningsfysiologi.
 • Utføre beregninger og bruke relevant kunnskap om insidens og prevalens, «number needed to treat», sensitivitet, spesifisitet, positiv- og negativ prediktiv verdi.
 • Trekke konklusjoner om relevant diagnostikk og behandling.

Generell kompetanse:

 • Forståelse av utfordringene innen medisin
 • Vurdere forskningsetiske problemstillinger i faget
 • Kan anvende sin kunnskap på problemstillinger i skjæringspunktet mellom medisin og teknologi

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er 100% nettbasert over ett semester.

Det forutsettes undervisningsoppmelding via Studentweb for å få tilgang til de nettbaserte læringsressursene

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

To obligatoriske digitale øvinger underveis i semesteret. Obligatoriske øvelser teller ikke for sluttkarakter.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for inneværende semester. Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet godkjennes ikke.

Ved utsatt eksamen må skriftlig eksamen tas om igjen, men ikke obligatoriske øvinger. Utsatt eksamen avholdes påfølgende semester (vår).

Kursmateriell

Relevant læringsmateriell vil bli gjort tilgjengelig via nett (blackboard), og består av forelesningsvideoer, forelesningsnotater, utvalgte oversiktsartikler og internettlinker. Det er ingen lærebok, ettersom temaene er for forskjellige til å bli dekket av en enkelt lærebok.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MD4011 7.5 HØST 2011
MD4012 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Medisinsk teknologi
 • Medisinsk fysikk
 • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU