MEDT8011 - Innføring i MR-avbildning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i MR-avbildning med fokus på anvendelser. Grunnleggende MR-fysikk, romlig koding, grunnleggende pulssekvenser, kontrast i MR, MR-systemets oppbygging, MR-sikkerhet, kontrastmidler, praktiske betraktninger i forhold til sekvens optimalisering, oversikt over noen kliniske applikasjoner av MRI, bl.a. diffusjon, perfusjon, spektroskopi, fMRI. Bruk av MRI i forskning. Kurset er ekvivalent med FY8408 ved Institutt for Fysikk.

Læringsutbytte

Ved kursets slutt skal studenten: - kunne de grunnleggende prinsipper for kjerne-magnetisk resonans. - være i stand til å beskrive prinsippene for romlig koding i MRI. - kunne forklare de grunnleggende komponentene i enn spinn-ekko og gradient-ekko sekvens. - kjenne hovedkomponentene til et MR system. - kunne beskrive diffusjons-vektet MR, perfusjons-vektet MR, angiografi og funksjonell MR og hva disse sekvensene benyttes til. - ha kunnskap om kontrastmidler innen MR, ulike typer og anvendelsesområder innen medisin og forskning. - kunne diskutere faktorer som påvirker bildekvalitet, inkludert å gjenkjenne vanlige artefakter og opphav til disse. -kjenne til helserisiko knyttet til bruk av MRI, inkludert kontrast-midler. - ha kjennskap til ulike områder innen forskning, medisin og industri hvor MR metoder anvendes. - ha gjennomført et MRI forsøk og analysert resultatene i et gruppearbeid, samt presentert dette for hele studentgruppen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner, praktiske øvinger (obligatorisk) og muntlige presentasjoner (obligatorisk). Undervisning er lokalisert til St.Olav/DMF på Øya. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk. På grunn av begrenset kapasitet på lab-oppgavene, kan det bli satt begrensing på antall studenter. Kurset vil ikke gjennomføres dersom det blir for få (

Obligatoriske aktiviteter

  • Praktisk/teoretisk oppgave/øving med presentasjon
  • Praktisk/teoretisk oppgave/øving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8407 4.0 01.09.2009
FY8408 4.0 01.09.2009
MEDT8009 4.0 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.