course-details-portlet

MEDT8010 - Metabolomics- Metoder og praktisk anvendelse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Metabolisme (stoffskifte) er et komplett sett av livsnødvendige kjemiske reaksjoner som skjer i levende celler. Metabolomics er det systematiske studiet av metabolske profiler i biologiske prøver og vev. Det er den nyeste av "omics"-metodene, og er et komplementært verktøy til genomics og proteomics innenfor systembiologi. Kurset skal gi deltakerne en innføring i metabolomics. Formålene er å gi deltakerne kjennskap til avanserte NMR og MS metoder, inkludert praktisk erfaring i prosessering og analyse av slike data, brukt i metabolomics. Teoretiske og praktiske aspekter ved disse metodene, inkludert prøvepreparering, datainnsamling, prosessering og videre analyse vil bli gjennomgått. Kurset vil også dekke NMR og MS basert metabolomics anvendt på mange forskjellige prøvetyper. Krav og informasjonsinnhold, i tillegg til styrker og svakheter i metabolomics vil også bli gjennomgått. Betydningen av metabolomics i biologisk og medisinsk forskning samt klinisk bruk vil bli illustrert.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:

 • Forstå prinsippene i metabolomics
 • Kunne bedømme hvilket metodedesign (inkl. prøveprosessering, metodevalg og analyse) som vil være best egnet for en gitt problemstilling
 • Kunne anvende avanserte NMR og MS metoder
 • Kunne analysere og tolke NMR og MS data
 • Kunne kritisk vurdere resultater og publikasjoner innen metabolomics
 • Kunne sammenfatte et minireview over et fritt valgt tema innenfor metabolomics, og formidle dette på nivå for et internasjonalt tidsskrift

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid med gjennomgang av relevante artikler og praktiske demonstrasjoner/øvinger. Det tas forbehold om minimum 4 deltagere for å arrangere kurset. Hvis ingen engelskspråklige studenter deltar vil store deler av kurset bli undervist på norsk. Kurset planlegges gjennomført som et intensivkurs, til sammen 6 fulle dager fordelt på 2 uker. Disse ukene kan enten være påfølgende uker, eller med noen ukers mellomrom. Arbeidsbelastningen skal knyttes til følgende aktiviteter: - forelesninger (32 timer) - øvinger (gruppearbeid som resulterer i skriftlig oppsummering som gjøres mellom de to intensivukene + presentasjon siste uke, 10 timer) - laboratoriearbeid (16 timer) - selvstudium (130 timer) - hjemmeeksamen. Oppmøte på forelesninger, øvinger og lab er obligatorisk, og en forutsetning for å få gjennomføre hjemmeeksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Lab
 • Forelesninger

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende mastergradnivå / høyskole. Medisinstudenter opptatt på Forskerlinjen. Andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Undervisningsmateriell vil bli lagt ut på Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Medisinsk teknologi
 • Biomedisinsk teknikk
 • Biofysikk og medisinsk teknologi
 • Bioinformatikk
 • Biokjemi
 • Bioteknologi
 • Medisin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU