MEDT8010 - Metabolomics- Metoder og praktisk anvendelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 uker B

Faglig innhold

Metabolisme (stoffskifte) er et komplett sett av livsnødvendige kjemiske reaksjoner som skjer i levende celler. Metabolomics er det systematiske studiet av metabolske profiler i biologiske prøver og vev. Det er den nyeste av ”omics” metodene, og er et komplementært verktøy til genomics og proteomics innenfor systembiologi.

Kurset skal gi deltakerne en innføring i metabolomics. Formålene er å gi deltakerne kjennskap til avanserte NMR og MS metoder, inkludert praktisk erfaring i prosessering og analyse av slike data, brukt i metabolomics.
Teoretiske og praktiske aspekter ved disse metodene, inkludert prøvepreparering, data innsamling, prosessering og videre analyse vil bli gjennomgått.
Kurset vil også dekke NMR og MS basert metabolomics anvendt på mange forskjellige prøvetyper. Krav, informasjonsinnhold, i tillegg til styrker og svakheter i metabolomics vil også bli gjennomgått.
Betydningen av metabolomics i biologisk og medisinsk forskning samt klinisk bruk vil bli illustrert.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:
1 Forstå prinsippene i metabolomics.
2 Kunne bedømme hvilket metodedesign (inkl. prøveprosessering, metodevalg og analyse) som vil være best egnet for en gitt problemstilling.
3 Kunne anvende avanserte NMR og MS metoder
4 Kunne analysere og tolke NMR og MS data
5 Kunne kritisk vurdere resultater og publikasjoner innen metabolomics
6 Kunne sammenfatte et minireview over et fritt valgt tema innenfor metabolomics, og formidle dette på nivå for et internasjonalt tidsskrift

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid med gjennomgang av relevante artikler og praktiske demonstrasjoner/øvinger. Det tas forbehold om minimum 4 deltagere for å arrangere kurset. Hvis ingen engelskspråklige studenter deltar vil store deler av kurset bli undervist på norsk.

Kurset planlegges gjennomført som et intensivkurs, til sammen 6 fulle dager fordelt på 2 uker. Disse ukene kan enten være påfølgende uker, eller med noen ukers mellomrom.
Arbeidsbelastningen skal knyttes til følgende aktiviteter:
- forelesninger (32 timer)
- øvinger (gruppearbeid som resulterer i skriftlig oppsummering som gjøres mellom de to intensivukene + presentasjon siste uke, 10 timer)
- laboratoriearbeid (16 timer)
- selvstudium (130 timer)
- hjemmeeksamen


Oppmøte på forelesninger, øvinger og lab er obligatorisk, og en forutsetning for å få gjennomføre hjemmeeksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forelesninger
  • Lab
  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende mastergradnivå / høyskole. Medisinstudenter opptatt på Forskerlinjen. Andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Undervisningsmateriell vil bli lagt ut på It's learning.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 B

Utlevering
26.10.2017

Innlevering
17.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.