course-details-portlet

MDV6404 - Rus og psykisk helsearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet fokuserer på sentrale sider ved psykisk helse hos mennesker med
rusproblemer. Det tar opp forståelsesmodeller, organisering og utviklingstrekk på rusfeltet. Videre omfatter emnet ulike behandlingstilnærminger, forebyggende arbeid og brukermedvirkning.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten ha:
-kunnskap om sentrale tilnærminger og forsvarlig helsehjelp til mennesker med rusmiddelproblemer og til mennesker med samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP), herunder forebygging, tidlig intervensjon, screening og behandling i kommuner og spesialisthelsetjenesten
-generell relevant kunnskap om brukerperspektiv, kommunikasjon, samhandling og relasjonsorientert helsearbeid knyttet til mennesker med rusmiddelproblemer

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten:
-kunne reflektere kritisk over hvordan ulike metoder kan hjelpe mennesker som har rusmiddellidelser og ROP-lidelser
-kjenne til sentrale føringer for hva som er forsvarlig hjelpetiltak og helsehjelp til personer med rusmiddellidelser og ROP-lidelser.
-kunne selvstendig anvende relevant kunnskap om helhetlige hjelpetiltak til personer med rusmiddellidelser og ROP-lidelser

Generell kompetanse:
Etter avsluttet emne skal studenten kunne:
-reflektere over egne holdninger i møtet med mennesker med rusmiddellidelser og ROP-lidelser
-kritisk analysere og velge relevante og kunnskapsbaserte hjelpemetoder knyttet til screening/kartlegging, forebygging, tidlig intervensjon og behandling av rusmiddellidelser og ROP-lidelser
-bidra til å vurdere hva som er relevante kunnskapsbaserte metoder i helsehjelpen til personer med rusmiddellidelser og ROP-lidelser

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over ett semester og gis i samlinger. Studieformer er forelesninger, gruppearbeid og seminarer. Det vil bli gitt introduksjonsforelesninger i de ulike temaene. Studentene
arbeider individuelt og i arbeidsgrupper med litteraturstudier og drøfting av problemstillinger. Undervisningen vil foregå på norsk. Litteratur kan være på engelsk og norsk.

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen – varighet 3 dager. Bokstavkarakterer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav: Tilsvarende som for opptak ved videreutdanning i psykisk helsearbeid eller master i psykisk helse.
Ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til studiet master i psykisk helse eller videreutdanning i psykisk helsearbeid ved NTNU. For oppstart av emnet kreves minimum 12 og maksimum 50 studenter. Studenter ved videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i psykisk helse ved NTNU Trondheim vil bli prioritert. Dersom det er ledig plass kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Pensumliste legges ut i Blackboard før oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMPH4011 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 01.06.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU