course-details-portlet

MDV6404 - Rus og psykisk helsearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell skriftlig hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell skriftlig hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet fokuserer på sentrale sider ved psykisk helse hos mennesker med rusproblemer. Det tar opp forståelsesmodeller, organisering og utviklingstrekk på rusfeltet. Videre omfatter emnet ulike behandlingstilnærminger, forebyggende arbeid og brukermedvirkning innenfor fagområdet psykisk helse og rus.

Læringsutbytte

Kunnskap Etter å ha fullført og bestått MDV6404 skal studenten kunne:

  • ha avansert kunnskap om sentrale tilnærminger og forsvarlig helsehjelp til voksne med rusmiddelproblemer, herunder forebygging, tidlig intervensjon, screening og behandling i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
  • ha inngående kunnskap om betydningen av komorbide lidelser og spesielt samtidige psykiske lidelser (rus- og psykisk lidelse/ROP)
  • kan anvende kunnskap om sentrale føringer for forsvarlig helsehjelp til personer med rusmiddellidelser
  • ha inngående kunnskap om bruker- og pårørendeperspektiv innenfor fagområdet psykisk helse og rus

Ferdigheter Etter å ha fullført og bestått MDV6404 skal studenten kunne:

  • analysere og forholde seg kritisk til ulike metoder rettet mot rusmiddellidelser
  • bruke relevante kunnskapsbaserte metoder i helsehjelpen til personer med rusmiddellidelser

Generell kompetanse: Etter å ha fullført og bestått MDV6404 skal studenten kunne:

  • analysere og velge relevante og kunnskapsbaserte hjelpemetoder knyttet til screening/kartlegging, forebygging, tidlig intervensjon og behandling av rusmiddellidelser
  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om helhetlige hjelpetiltak til personer med rusmiddellidelser.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen foregår i samlinger gjennom semesteret. Studieformer er forelesninger, gruppearbeid og seminarer. Det vil bli gitt introduksjonsforelesninger i de ulike temaene. Studentene arbeider individuelt og i arbeidsgrupper med litteraturstudier og drøfting av problemstillinger. Undervisningen vil foregå på norsk. Litteratur kan være på engelsk og norsk.

Det er plass til 50 studenter på emnet. Ved mindre enn 12 påmeldte vil det bli vurdert om emnet gjennomføres.

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen, varighet 3 dager. Bokstavkarakterer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav: Tilsvarende som for opptak ved videreutdanning i psykisk helsearbeid eller master i psykisk helse. Ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til studiet master i psykisk helse eller videreutdanning i psykisk helsearbeid ved NTNU. Studenter ved videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i psykisk helse ved NTNU Trondheim vil bli prioritert. Dersom det er ledig plass kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Pensumliste legges ut i Blackboard før oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMPH4011 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell skriftlig hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Individuell skriftlig hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
06.09.2022

Innlevering
09.09.2022


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell skriftlig hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
06.06.2023

Innlevering
09.06.2023


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU