course-details-portlet

MDV6258 - Kognitiv atferdsterapi (KAT) for barn og ungdom

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Kognitiv Atferdsterapi i gruppe er et deltidsstudium over to semestre for ansatte som arbeider med barn og unges psykiske helse i kommune, barnevern og spesialisthelsetjenesten. Emnet bygger på MDV6249 - Innføring i kognitiv atferdsterapi og vil gi studenter en innføring i å være gruppeleder i «Mestrende Barn» eller i ungdomsprogrammet «SMART».

«Mestrende Barn» er et gruppebasert tiltak for barn i alderen 8-13 år som har et forhøyet nivå av depresjonssymptomer og/eller angst symptomer. Tiltaket går over 8-10 uker med 2 gruppetimer per uke, i alt 16- 20 ganger. Det er egne foreldregrupper, i alt 5 ganger.
https://www.ntnu.no/rkbu/mestrendebarn.

«SMART» er et gruppebasert tiltak rettet mot ungdom i alderen 14-18 år som har et forhøyet nivå av depresjonssymptomer og/eller angstsymptomer. Tiltaket har 5 moduler og gjennomføres ukentlig a 1.5-2 timer over 8 uker.
https://www.ungsinn.no/post_tiltak/test-smart-forebygging-av-emosjonelle-problemer-hos-ungdom/.

Studenten vil i dette emnet få utdypet hvordan jobbe med kognitiv atferdsterapi i en gruppekontekst, sammenholdt med teoretisk fordypning. Hvordan en kan inkludere foreldre i tiltaket, vil også ha et eget fokus. Studentene skal gjennomføre ett gruppeløp hvert semester, tilsammen to grupper i løpet av studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført og bestått emne skal kandidaten ha
-Kunnskap om kognitiv atferdsterapi generelt og spesifikt for angst/depresjonstilstander for barn og unge.
-Inngående kunnskap om spesifikke KAT-tiltak for barn og unge.
-Kunnskap om angst og depresjon hos barn og unge; kjennetegn og utvikling.
-Kunnskap om tilstander som går sammen med angst og depresjon hos barn og unge
-Kunnskap om samarbeid med foreldre til barn og unge med angst og eller depresjon
-Kunne vurdere spesielle hensyn i fht anvendelse av metoden; vurdere alvorlighet av symptomer, egnethet for gruppe etc.

Ferdigheter: Etter fullført og bestått emne skal kandidaten
-Kunne anvende kognitiv atferdsterapi i gruppe vha tiltaket Mestrende Barn eller SMART.
-Kunne utvikle egne gruppelederferdigheter i praksis

Generell kompetanse: Etter fullført og bestått emne skal kandidaten ha
-Generell kompetanse i å lede grupper for barn eller ungdom

Læringsformer og aktiviteter

Studieformen består av forelesninger, workshop med øvelser og gruppearbeid, samt det å lede gruppe på egen arbeidsplass under veiledning. Studenten må velge en av gruppeintervensjonene: Mestrende Barn eller SMART. Studentene arbeider to og to som gruppeledere. Samlingene blir felles, mens veiledning foregår separat for de to tiltakene.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% oppmøte undervisning
  • 2 grupper (vår og høst)
  • 100% oppmøte til veiledning

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

1. Fullført bachelor eller tilsvarende utdanning innenfor fagområdene helse, sosial, psykologi eller pedagogikk.

2. Relevant yrkespraksis tilsvarende minst to år i 100 % stilling etter fullført bachelor.

Studenter som mangler grunnleggende kompetanse om KAT må ha gjennomført MDV6249 Innføring i kognitiv atferdsterapi eller tilsvarende.
Alle studenter må fremvise politiattest ved oppstart av emnet.

For oppstart av emnet kreves minimum 12 studenter. Maksimum 16 studenter.

Kursmateriell

Pensumliste publiseres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDV6254 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU