course-details-portlet

MDV6258 - Kognitiv atferdsterapi (KAT) for barn og ungdom

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Kognitiv atferdsterapi i gruppe er et deltidsstudium over to semestre for ansatte som arbeider med barn og unge i kommunale tjenester. Emnet vil gi studenter en innføring i kognitiv atferdsterapi og hvordan en kan anvende tilnærmingen for å hjelpe barn og unge med lettere psykiske helseplager.

Gjennom studiet vil deltagerne få kjennskap til det teoretiske og forskningsmessige grunnlaget i kognitiv atferdsterapi (KAT) og tilegne seg praktiske ferdigheter og samtaleverktøy for å hjelpe unge med angst og depressive symptomer, både gjennom individuelle samtaler og i gruppe. Det vil bli lagt vekt på å tilpasse metoden til barnets alder og utviklingsmessige nivå. Samarbeid med foreldre og nettverket rundt barnet er også sentralt.

Semesteret våren - 22 vil omhandle opplæring i to gruppebaserte tilbud, der en enten kan velge tiltaket Mestrende Barn (for barn i alderen 8-13 år) eller et gruppebasert tiltak for ungdom «SMART» i alderen 14-18 år. Begge tiltakene er rettet inn mot barn/unge med symptomer på angst og/eller depresjon.

Mestrende Barn er et gruppebasert tiltak for barn i alderen 8- 13 år med symptomer på angst og/eller depresjon. Tiltaket går over 8-10 uker med 2 gruppetimer pr uke. Det er møter også for foreldre, 5 i alt. Mer informasjon finnes her: www.ntnu.no/rkbu/mestrendebarn

SMART er et gruppebasert tiltak for ungdom i alderen 14-18 år med symptomer på angst og/eller depresjon. Tiltaket har 5 moduler og gjennomføres ukentlig over i alt 8 uker. www.ungsinn.no/post_tiltak/test-smart-forebygging-av-emosjonelle-problemer-hos-ungdom/

«Mestrende Barn» er et gruppebasert tiltak for barn i alderen 8-13 år som har et forhøyet nivå av depresjonssymptomer og/eller angst symptomer. Tiltaket går over 8-10 uker med 2 gruppetimer per uke, i alt 16- 20 ganger. Det er egne foreldregrupper, i alt 5 ganger.

https://www.ntnu.no/rkbu/mestrendebarn

«SMART» er et gruppebasert tiltak rettet mot ungdom i alderen 14-18 år som har et forhøyet nivå av depresjonssymptomer og/eller angstsymptomer. Tiltaket har 5 moduler og gjennomføres ukentlig a 1.5 time over 8 uker.

https://www.ungsinn.no/post_tiltak/test-smart-forebygging-av-emosjonelle-problemer-hos-ungdom/

Både Mestrende barn og SMART har vist effekt i studier i Norge.

Opplæringen i Mestrende barn eller SMART forutsetter minimum 6 antall påmeldte studenter i hvert tiltak.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter fullført emne skal kandidaten ha kunnskap om;

 • Grunnlaget for kognitiv atferdsterapi generelt og spesielt i forhold til arbeidet med barn og ungdom.
 • Kjenne til relevant forskning som ligger til grunn for kognitiv atferdsterapi som metode i arbeidet med barn og unge.
 • Kunnskap om kjennetegn og utvikling av psykiske vansker has barn og unge, spesielt internaliserende vansker; angst og depresjon.
 • Kunnskap om hvordan anvende KAT; både i individuelle samtaler med barn og unge og i en gruppekontekst.
 • Kunnskap om sammensatte og nærliggende vansker og vurdering av disse
 • Kunnskap om hvordan arbeide med foreldre og nettverket til barn som sliter med angst og depressive plager.

Ferdigheter: etter fullført emne skal kandidaten kunne:

 • Anvende kjernekomponentene innen KAT som metode og kunne tilpasse disse til arbeidet med barn og unge
 • Anvende kognitiv atferdsterapi som metode i endringsarbeid med barn og unge som har internaliserende vansker og forhøyede symptomer på angst og/eller depresjon
 • Anvende kjernekomponentene i metoden både i individuelle samtaler med barn/unge og i en gruppekontekst
 • Vurdere indikasjonene for å bruke KAT som metode i arbeidet med barn og unge
 • Kunne vurdere spesielle hensyn i forhold til anvendelse av KAT som metode;
 • Vurdering av alvorlighetsgrad av symptomer og når en bør henvise til andre hjelpeinstanser
 • Vurdere indikasjoner for metoden når barnet har sammensatte vansker.

Generell kompetanse: etter fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg generell kompetanse i kognitiv atferdsterapi og skal kunne anvende denne kunnskapen i sitt praktiske arbeid med barn og unge.

Studenten skal ha en tilegnet seg en grunnleggende forståelse av hvordan en kan hjelpe barn og unge med lettere psykiske helseplager, enten individuelt eller i gruppe.

Læringsformer og aktiviteter

Utdanningen er samlingsbasert; 6 to-dagers samlinger; 3 samlinger høst 2021 og 3 samlinger vår 2022, til sammen 84 timer. Det bli i tillegg gitt 8-12 timer veiledning i gruppe knyttet til samlingene. Emnet vil ha varierte læringsformer og det legges stor vekt på studentenes egenaktivitet. Samlingene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid og erfaringsutveksling, ferdighetstrening gjennom rollespill og øvelser, i tillegg til veiledning på studenentenes eget arbeid.

Det er plass til 20 studenter på emnet. Ved færre enn 10 påmeldte vil det bli vurdert om emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% oppmøte undervisning
 • 2 grupper (vår og høst)
 • 100% oppmøte til veiledning

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Alle studenter må fremvise politiattest ved oppstart av emnet.

Kursmateriell

Det er utarbeidet pensumoversikt over emnet og oppdatert oversikt foreligger ved oppstart av semesteret.

Gruppeledermanual og arbeidsbok til Mestrende Barn eller SMART tiltaket vil være en del av pensum.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDV6254 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU