course-details-portlet

MDV6202 - Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0 - 23 år

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 dager A

Faglig innhold

Emnet skal gi inngående og avansert kunnskap om psykiske vansker og utviklingsforstyrrelser hos barn og unge og gi kunnskap om symptomer, forløp og behandling ved de vanligste psykiske lidelsene i denne aldersgruppen. Mer spesifikt:

 • Et forskningsbasert syn på psykiske lidelser
 • Nevrologiske utviklingsforstyrrelser (neuropsykiatriske lidelser)
 • Angst og depresjon
 • Atferdsforstyrrelser
 • Traumatisering
 • Psykose
 • Rusproblematikk
 • Utfordringer i ungdomstiden
 • Selvskading og suicidalitet

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Etter fullført og bestått MDV6202 skal studenten kunne:

 • ha inngående kunnskap om epidemiologiske forhold ved ulike psykiske lidelser
 • ha avansert kunnskap om symptomer og problemer ved de vanligste barne- og ungdomspsykiatriske lidelser fra et biopsykososialt perspektiv

Ferdigheter:

Etter fullført og bestått MDV6202 skal studenten kunne:

 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning på konkrete eksempler (kasus)
 • analysere og forholde seg kritisk til avvikende utvikling knyttet til alder, forstå barnet/ungdommen i familien og andre kontekster, og vurdere behov for tiltak i eller utenfor familien
 • gjennomføre et selvstendig arbeid i form av en akademisk tekst

Generell kompetanse:

Etter fullført og bestått MDV6202 skal studenten kunne:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om barn og unges skjevutvikling i sin yrkeshverdag og kjenne til fagområdets sentrale teorier og fagterminologi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Samt fullført egenaktivitet i gruppe, egenstudier og oppgave som presenteres i plenum. Emnet er samlingsbasert. Det er 30 studieplasser på emnet, studenter på master i psykisk helse vil bli prioritert.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% obligatorisk oppmøte
 • En godkjent emneoppgave

Mer om vurdering

Studenten må være tatt opp på studieprogrammet MDEVU eller MPHLS for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 påfølgende semester.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Ved manglende godkjent obligatorisk aktivitet, kan emneansvarlig etter individuell vurdering gi et arbeidskrav som kan kompensere for manglende obligatorisk aktivitet.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Kursmateriell

Litteraturliste oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RBUP3001 7.5 HØST 2010
IPH6202 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
06.12.2023

Innlevering
07.12.2023


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU