course-details-portlet

MDV6202 - Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0 - 23 år

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 dager A

Faglig innhold

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse av psykiske vansker og utviklingsforstyrrelser hos barn og unge og gi kunnskap om symptomer, forløp og behandling ved de vanligste psykiske lidelsene i denne aldersgruppen. Mer spesifikt:
-Et forskningsbasert syn på psykiske lidelser
-Nevrologiske utviklingsforstyrrelser (neuropsykiatriske lidelser)
-Angst og depresjon
-Atferdsforstyrrelser
-Traumatisering
-Psykose
-Rusproblematikk
-Utfordringer i ungdomstiden
-Selvskading og suicidalitet

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter fullført emne skal studenten:
-Ha en grunnleggende oversikt over epidemiologiske forhold ved ulike psykiske lidelser
-Kunne beskrive symptomer og problemer ved de vanligste barne- og ungdomspsykiatriske lidelser fra et biopsykososialt perspektiv

Ferdigheter: Etter fullført emne skal studenten:
-Selvstendig kunne analysere og drøfte anvendelse av denne forståelsen på konkrete eksempler (kasus)
-Kunne gjenkjenne avvikende utvikling knyttet til alder, forstå barnet/ungdommen i familien og andre kontekster, og vurdere behov for tiltak i eller utenfor familien
-Å skrive en akademisk tekst

Generell kompetanse: Etter fullført og bestått emne skal studenten
-Kunne anvende sin kunnskap om barn og unges skjevutvikling i sin yrkeshverdag og kjenne til fagområdets sentrale teorier og fagterminologi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Samt fullført egenaktivitet i gruppe, egenstudier og oppgave som presenteres i plenum.

Emnet er samlingsbasert.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% obligatorisk oppmøte
  • En godkjent emneoppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barn og unges psykiske helse (MBUPHLS)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)
Psykisk helse (MPHLS)

Kursmateriell

Litteraturliste oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RBUP3001 7.5 01.09.2010
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 08.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU