course-details-portlet

MDV6102 - Medisin og helsetjeneste

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 A

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende introduksjon til hvordan helsetjenesten er organisert, finansiert, ledet, forvaltet og kontrollert. Emnet vil videre gi et innblikk i hvordan helsetjenestens kunnskapsbase blir til og anvendes, i hvordan helsepersonell utdannes og hvordan medisinsk teknologi benyttes. Gjennom øvelser og simuleringer vil studentene få noe praktisk erfaring med hvordan helsetjenester ytes og dokumenteres. Emnet vil også vektlegge pasientenes perspektiv. Undervisning gjennomføres som workshops, PBL-oppgaver (Problem Basert Læring) og besøk på klinikk. Brukbarhetslaboratoriet benyttes til øving med reelle pasienter. Deltakerne presenterer fra PBL og workshops. Individuell case-basert semesteroppgave påbegynnes i forbindelse med første samling og leveres til andre samling. Frist for beskrivelse og godkjenning av tema: ca. tre uker i forkant av eksamensessayinnlevering.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:

 • Helsetjenestens grunnleggende metoder, anvendt i forebygging, diagnostikk, behandling og pleie, Medical problem solving and clinical decision making
 • Hva som utgjør helsesektorens kunnskapsbase
 • Hvordan denne kunnskapsbasen blir til, distribueres og revideres
 • Hva som kjennetegner medisinsk teknologi
 • Hvordan medisinsk teknologi utvikles, testes og tas i bruk
 • Hvordan det oppleves å være rammet av sykdom og utsettes for helsetjenester
 • Hvordan helsetjenesten organiseres, finansieres, ledes, forvaltes og kontrolleres
 • Hvordan organiseringen av helsetjenesten støtter opp under
  • ytelse av helsetjenester
  • utdanning og opplæring av helsepersonell
  • oppbygging og vedlikehold av helsesektorens kunnskapsbase.

Etter fullført emne skal studenten ha ferdigheter til:

 • Ytelser av helsetjenester i simulert situasjon
  • katastrofeøvelse, nødhjelpskurs e.l. i simuleringssenteret,
 • Ytelse av helsetjenester i reell situasjon, lett supervisert som assistent ved en tjenesteytende institusjon
 • Utforming av dokumentasjon og gjennomføring av evaluering av helsetjenesteytelse

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som forelesninger og som gruppearbeid.

Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Semesteroppgaven
 • Deltakelse på fellesdelene

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen består av to deler:

20 Flervalgsoppgaver (teller 60 % av karakteren)

5 Essayoppgaver (teller 40 % av karakteren)

Gjentak av eksamen ved neste gjennomføring av emnet.

Obligatorisk aktivitet består av semesteroppgave og deltakelse på samlinger. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre dette på nytt ved eventuelt gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helseinformatikk (MHI)

Forkunnskapskrav

Relevant bachelorgrad eller tilsvarende og minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført grad.

Kursmateriell

Deler av boken: Samfunnsmedisin på Norsk av Magne Nylenna (akademika.no)

Pensumlitteratur og artikler gjøres også tilgjengelig for deltakerne via Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU