course-details-portlet

MDV6028 - Erfaringsbasert praksisveilederutdanning

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

Faglig innhold
Målet med emnet er at du blir en kompetent veileder som kan veilede både studenter og profesjonsutøvere i praksisfeltet. Gjennom systematisk og vekselsvis arbeid med teori og praksis vil du oppnå inngående kunnskap om læring og læringsprosesser og om veileders rolle og funksjoner. Du vil lære å anvende ulike veiledningsmodeller og -metoder samt kritisk vurdere egen veilederrolle både individuelt og som del av et team. Emnet går over to semester. Læringsaktiviteten knyttes direkte til studentveiledning i studieperioden. Emnet er på masternivå.

Læringsutbytte

Læringsutbytter
Emnets læringsutbytter er i samsvar med Universitets- og høgskolerådets anbefalinger (2018). Etter bestått emne oppnår du følgende sluttkompetanse:
Kunnskap
-Kunnskap om sentrale begreper, teorier, empiri og tradisjoner innen veiledning
-Kunnskap om veileders roller og funksjoner i et mangfoldsperspektiv og i en faglig og tverrprofesjonell yrkespraksis
-Inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
-Inngående kunnskap om læring og læringsprosesser
-Kunnskap om relevante lover, forskrifter og gjeldende styringsdokumenter, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering

Ferdigheter
-Planlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i grupper både innenfor egen profesjon og tverrprofesjonelt
-Tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav, og tilpasset studentens læreforutsetninger
-Observere praksissituasjoner og gi læringsfremmende tilbakemelding i tråd med mål for praksisstudier
-Planlegge og gjennomføre vurdering av måloppnåelse og vurderingssamtale, samt foreta løpende skikkethetsvurdering
-Kunne analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk virksomhet
-Anvende ulike veiledningsmodeller og –metoder, studentaktive læringsformer og veiledningsteknologi

Generell kompetanse
-Kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen
reflektere over egen atferd og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis
-Identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte valg av handlingsalternativer
-Anvende kunnskaper og ferdigheter i konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteter:
Refleksjons-/drøftingsgrupper
Veiledning av studenter individuelt, i par og i grupper.
Vurdering av studenter
Skriftlige og muntlige studieoppgaver
Forelesninger/videoforelesninger
Selvstudier

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte i drøftingsgrupper

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen i emnet. Det kreves minimum 80 % oppmøte for å få godkjent obligatorisk aktivitet.

 

Avsluttende eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen som bygger på studentens arbeid med arbeidskravene (2500 ord). Språk: norsk (dansk/svensk) Individuell vurdering.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Målgruppe
sykepleiere ved ortopedisk avdeling med ansvar for veiledning av studenter/profesjonsutøvere under praktiske studier på bachelor/videreutdannings-/masternivå.

Kursmateriell

Undervisningsressurser gjøres tilgjengelig for studenten i læringsplattformen Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 20.01.2021

Innlevering 15.04.2021

Utlevering 13:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU