course-details-portlet

MDV6028 - Erfaringsbasert praksisveilederutdanning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

Målet med emnet er at du blir en kompetent veileder som kan veilede både studenter og profesjonsutøvere i praksisfeltet. Gjennom systematisk og vekselsvis arbeid med teori og praksis vil du oppnå inngående kunnskap om læring og læringsprosesser og om veileders rolle og funksjoner. Du vil lære å anvende ulike veiledningsmodeller og -metoder samt kritisk vurdere egen veilederrolle både individuelt og som del av et team. Læringsaktiviteten knyttes direkte til studentveiledning/kollegaveiledning i studieperioden. Emnet er på masternivå.

Læringsutbytte

Emnets læringsutbytter er i samsvar med Universitets- og høgskolerådets anbefalinger (2018). Etter bestått emne oppnår du følgende sluttkompetanse:

Kunnskap

 • Kunnskap om sentrale begreper, teorier, empiri og tradisjoner innen veiledning
 • Kunnskap om veileders roller og funksjoner i et mangfoldsperspektiv og i en faglig og tverrprofesjonell yrkespraksis
 • Inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
 • Inngående kunnskap om læring og læringsprosesser
 • Kunnskap om relevante lover, forskrifter og gjeldende styringsdokumenter, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering

Ferdigheter

 • Planlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i grupper både innenfor egen profesjon og tverrprofesjonelt
 • Tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav, og tilpasset studentens læreforutsetninger
 • Observere praksissituasjoner og gi læringsfremmende tilbakemelding i tråd med mål for praksisstudier -Planlegge og gjennomføre vurdering av måloppnåelse og vurderingssamtale, samt foreta løpende skikkethetsvurdering
 • Analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk virksomhet
 • Anvende ulike veiledningsmodeller og -metoder, studentaktive læringsformer og veiledningsteknologi

Generell kompetanse

 • Kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen reflektere over egen atferd og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis
 • Identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte valg av handlingsalternativer
 • Anvende kunnskaper og ferdigheter i konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Læringsformer og aktiviteter

 • Refleksjons-/drøftingsgrupper
 • Trene på veiledningsferdigheter på arbeidsplassen.
 • Skriftlige og muntlige studieoppgaver
 • Videoforelesninger
 • Selvstudier

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte i drøftingsgrupper

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen i emnet. Det kreves minimum 80 % oppmøte for å få godkjent obligatorisk aktivitet.

Avsluttende eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen som bygger på studentens arbeid med arbeidskravene (2500 ord). Språk: norsk (dansk/svensk).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
MH - Etter og videreutdanning - Kategori E - Høyere grad - Finansiering 100% institutt (MHEVUEH100)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag.

Kursmateriell

Undervisningsressurser gjøres tilgjengelig for studenten i læringsplattformen Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HELT6023 10.0 HØST 2024
HELA6023 10.0 HØST 2024
HELG6023 10.0 HØST 2024
HELA6026 10.0 HØST 2024
HELT6024 10.0 HØST 2024
HELG6024 10.0 HØST 2024
HELA6024 10.0 HØST 2024
MDV6021 10.0 HØST 2024
HELA6000 5.0 HØST 2024
HELA6020 5.0 HØST 2024
HELT6020 5.0 HØST 2024
HELG6020 5.0 HØST 2024
HELA6021 5.0 HØST 2024
HELT6021 5.0 HØST 2024
HELG6021 5.0 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU