course-details-portlet

MDV6028 - Erfaringsbasert praksisveilederutdanning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

Målet med emnet er at du blir en kompetent veileder som kan veilede både studenter og profesjonsutøvere i praksisfeltet. Gjennom systematisk og vekselsvis arbeid med teori og praksis vil du oppnå inngående kunnskap om læring og læringsprosesser og om veileders rolle og funksjoner. Du vil lære å anvende ulike veiledningsmodeller og -metoder samt kritisk vurdere egen veilederrolle både individuelt og som del av et team. Emnet går over to semester. Læringsaktiviteten knyttes direkte til studentveiledning i studieperioden. Emnet er på masternivå.

Læringsutbytte

Emnets læringsutbytter er i samsvar med Universitets- og høgskolerådets anbefalinger (2018). Etter bestått emne oppnår du følgende sluttkompetanse:

Kunnskap

 • Kunnskap om sentrale begreper, teorier, empiri og tradisjoner innen veiledning
 • Kunnskap om veileders roller og funksjoner i et mangfoldsperspektiv og i en faglig og tverrprofesjonell yrkespraksis
 • Inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
 • Inngående kunnskap om læring og læringsprosesser
 • Kunnskap om relevante lover, forskrifter og gjeldende styringsdokumenter, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering

Ferdigheter

 • Planlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i grupper både innenfor egen profesjon og tverrprofesjonelt
 • Tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav, og tilpasset studentens læreforutsetninger
 • Observere praksissituasjoner og gi læringsfremmende tilbakemelding i tråd med mål for praksisstudier -Planlegge og gjennomføre vurdering av måloppnåelse og vurderingssamtale, samt foreta løpende skikkethetsvurdering
 • Analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk virksomhet
 • Anvende ulike veiledningsmodeller og -metoder, studentaktive læringsformer og veiledningsteknologi

Generell kompetanse

 • Kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen reflektere over egen atferd og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis
 • Identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte valg av handlingsalternativer
 • Anvende kunnskaper og ferdigheter i konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Læringsformer og aktiviteter

 • Refleksjons-/drøftingsgrupper
 • Veiledning av studenter individuelt, i par og i grupper
 • Vurdering av studenter
 • Skriftlige og muntlige studieoppgaver
 • Forelesninger/videoforelesninger
 • Selvstudier

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte i drøftingsgrupper

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen i emnet. Det kreves minimum 80 % oppmøte for å få godkjent obligatorisk aktivitet.

Avsluttende eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen som bygger på studentens arbeid med arbeidskravene (2500 ord). Språk: norsk (dansk/svensk) Individuell vurdering.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
MH - Etter og videreutdanning - Kategori E - Høyere grad - Finansiering 100% institutt (MHEVUEH100)

Forkunnskapskrav

Målgruppe er sykepleiere ved ortopedisk avdeling med ansvar for veiledning av studenter/profesjonsutøvere under praktiske studier på bachelor/videreutdannings-/masternivå.

Kursmateriell

Undervisningsressurser gjøres tilgjengelig for studenten i læringsplattformen Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU