course-details-portlet

MDV6023 - Prehospitalt psykisk helsearbeid 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Helserett, etiske perspektiver, kommunikasjonsteori, beslutningstaking, pårørende/familie, tverrprofesjonell samhandling, pasientsikkerhet.

Læringsutbytte

Har kunnskap om lover, forskrifter og regelverk relevant for prehospital tjeneste.
Har etisk vurderingskompetanse.
Har relasjons-, kommunikasjons, - og veiledningskompetanse for å kunne forstå og samhandle med mennesker med psykisk helseproblematikk/lidelser og/eller rus/avhengighetsproblematikk, deres pårørende og samarbeidende personell.
Viser innsikt i pasientsikkerhet som viktig element i faglig forsvarlighet i pre-hospital tjenesteutøvelse
Gjør rede for planlegging, vurdering, gjennomføring og evaluering av innsats til akutt og kritisk syke mennesker basert på best tilgjengelig kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, simulering (VR), e-læring, gruppearbeid, refleksjon, case-seminar, oppgaveløsning

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % tilstedeværelse på samlinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU