course-details-portlet

MDV6022 - Prehospitalt psykisk helsearbeid 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Introduksjon til fagområdet og elementene i kunnskapsbasert praksis. Krisereaksjoner, angstlidelser, stemningslidelser, psykoselidelser, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser, hovedgruppene av demens, akutt konfusjon (delirium), selvskading, selvmord, rus/-misbruk, psykofarmaka og relevant lovverk.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

  • Har bred kunnskap om psykiske lidelser, psykisk helse og avhengighetsproblematikk, inkludert symptomer, forløp og behandling.
  • Har kunnskap om sammenheng mellom psykisk og fysisk helse.
  • Har kunnskap om generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters indikasjoner, virkninger og bivirkninger, for å ivareta pasientsikkerheten.
  • Har kunnskap om mennesker i selvmordsfare og mennesker med selvskadingsproblematikk.
  • Har kunnskap om mennesker i krise.

Generell kompetanse

Studenten:

  • Viser innsikt i egen og andres virkelighetsforståelse inkludert livssyn, samer og andre urfolk, kulturell og etnisk bakgrunn og syn på helse.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har samlingsbasert undervisning. Forelesninger, simulering (VR), e-læring, gruppearbeid, refleksjon, case-seminar, oppgaveløsning

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% nærværsplikt på samlinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Utsatt eksamen i påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
MH - Etter og videreutdanning - Kategori E - Lavere grad - Finansiering 100% institutt (MHEVUEL100)

Forkunnskapskrav

Studierett på videreutdanning i prehospitalt psykisk helsearbeid.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PAG2203 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
06.02.2024

Innlevering
06.02.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU