course-details-portlet

MDV6022 - Prehospitalt psykisk helsearbeid 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Introduksjon til fagområde og elementene i kunnskapsbasert praksis.
Krisereaksjoner, angstlidelser, stemningslidelser, psykoselidelser, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser, hovedgruppene av demens, akutt konfusjon (delirium), selvskading, selvmord, rus/-misbruk, psykofarmaka.

Læringsutbytte

Har bred kunnskap om psykiske lidelser, psykisk helse og avhengighetsproblematikk.
Har kunnskap om de vanligste psykiatriske sykdommers symptomer, sykdomsforløp og akutt psykiatriske problemstillinger og behandling.
Har kunnskap om psykiske reaksjoner på fysisk sykdom
Har kunnskap om generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters indikasjoner, virkninger og bivirkninger, for å ivareta pasientsikkerheten
Gjøre rede for kunnskap om mennesker i selvmordsfare og mennesker med selvskadingsproblematikk
Gjøre rede for kunnskap om mennesker i krise
Viser innsikt i egen og andres virkelighetsforståelse (inkludert livssyn, urfolk, kulturell og etnisk bakgrunn og syn på helse)

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, simulering (VR), e-læring, gruppearbeid, refleksjon, case-seminar, oppgaveløsning

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % tilstedeværelse på samlinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier - Fakultet for medisin og helsevitenskap (EMNE/MH)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU