course-details-portlet

MDV6020 - Palliasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Studentene vil tilegne seg grunnleggende kunnskap fagfeltet palliasjon og vil ha fokus på kliniske problemstillinger knyttet til undersøkelse, diagnostikk, behandling, oppfølging og rehabilitering. Emnet vil gi innsikt i organisatoriske forhold, etikk, tverrfaglig arbeid, helhetlig ivaretakelse av både pasient og pårørende, og kommunikasjon mellom pasient/pårørende og helsepersonell. I Norge har det tidligere vært kreftpasienter med meget avansert sykdom som har vært tilknyttet palliative tjenester, det vil nå beskrives hvordan palliasjon nå også er integrert i onkologien. Emnet vil gi kunnskap om omsorg ved livets slutt. Undervisningen er til en viss grad problembasert og fokus er gjennomgående på problemstillinger relevant for klinisk praksis.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Etter fullført emne skal kandidaten:
- ha kunnskap om organisering av helsetjenester og tverrfaglig samhandling for pasienter i palliativ fase
- ha avansert kunnskap om kartlegging av symptomer og symptomlindring for pasienter i palliativ fase
- ha inngående kunnskap om prinsippene for omsorg ved livets slutt

Ferdighetsmål:
Etter fullført emne skal kandidaten kunne:
- beskrive ulike sykdomstilstander med relevans for palliasjon
- gjøre rede for bruk av kartleggingsverktøy og beskrive undersøkelser og diagnostikk av palliative pasienter med forskjellige sammensatte symptomer
- gjøre rede for hovedprinsipper i tumorrettet behandling av kreftsykdom
- beskrive behandling av forskjellige sammensatte symptomer, inkludert grunnleggende medikamentell og ikke-medikamentell behandling
- beskrive prinsipper for helhetlig ivaretakelse av pasienter og pårørende
- beskrive organiseringen av tilbudet for palliative pasienter, lokalt, regionalt og nasjonalt
- forklare og gi eksempler på samhandling på tvers av profesjoner og helsetjenestenivå
- gjøre rede for prinsipper om behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende pasienter
- gjøre rede for helsepersonellets ansvar til å kunne ivareta egen og kollegers slitestyrke
- forklare psykiske og eksistensielle forhold hos aktuelle pasientgrupper og deres pårørende
- anvende sine kunnskaper og ferdigheter om palliasjon for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

Generell kompetanse:
Etter fullført emne kan kandidaten:
- redegjøre for grunnleggende forståelse av prinsipper for kunnskapsbasert praksis innen palliasjon
- kan kommunisere med helsepersonell om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor temaet palliasjon
- kan beherske uttrykksformer innen palliasjon

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid. Det vil gjennom emnet bli arbeidet med gruppe-oppgaver som presenteres i plenum. Det tas forbehold om et visst antall oppmeldte studenter for at undervisningen gjennomføres. Obligatoriske aktiviteter: presentasjon av gruppeoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppearbeid med muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Gjentak av eksamen: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter for å ta eksamen. Hvis dette er bestått tidligere er det tilstrekkelig å ta skriftlig eksamen på nytt.
Studentene må ha godkjente øvinger med muntlig presentasjon før de kan gå opp til eksamen.
Det tas forbehold om et visst antall oppmeldte studenter for at undervisningen gjennomføres. Ved utsatt eksamen vil vurderingsformen kunne endres til muntlig

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk helsevitenskap (MKLIHEL)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Studieretningen i smerte og palliasjon er et tverrfaglig studietilbud til søkere med bachelorgrad innen sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi og vernepleie, eller fullført profesjonsstudium i medisin eller psykologi. Søkere med bachelorgrad i sosialfag eller masterutdanning innen klinisk ernæringsfysiologi (5-årig) og farmasi (3-2) kan tas opp etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3109 7.5 01.09.2017
KLH3200 3.8 01.09.2017
MDV6010 3.8 01.09.2017
MDV6011 3.8 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 01.06.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU