course-details-portlet

MDV6012 - Langvarig smerte og utmattelse: undersøkelse, behandling og oppfølging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Studentene vil tilegne seg utvidet kunnskap om smertefysiologi og smertepsykologi med spesielt fokus på langvarig smerte og overgangen fra akutt til langvarig smerte. Emnet vil ha fokus på ulike smertetilstander i muskel og skjelett apparatet og særlig fokus på mer sammensatte tilstander med smerter og andre symptomer som vedvarer over tid. Studentene vil få bred innsikt i «biopsykososiale» faktorer som kan være knyttet til det å ha langvarige symptomer; både biomedisinske forhold, psykologiske utfordringer og sosiale/ demografiske faktorer som kan ha betydning for pasientforløp og prognose. Studentene vil få en inngående kjennskap til bruk av god kommunikasjon og til mestringsorientert tilnærming ved langvarige smerter. Det legges vekt på en helhetlig forståelse av smerte og en tverrfaglig og multimodal behandlingstilnærming.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Etter fullført emne skal kandidaten:
• ha bred oversikt over fysiologiske, psykologiske og sosiale forhold som påvirker opprettholdelse av smerte og utmattelsestilstander
• ha bred oversikt over fysiologiske, psykologiske og sosiale forhold som påvirkes av langvarig smerte og sammensatt symptomatologi
• ha en inngående forståelse av prinsipper for kunnskapsbasert praksis innen langvarig smerte og utmattelse
• ha spesiell innsikt i utfordringer innen medikasjon for langvarige smerter og utmattelse og mulige alternativer for behandling av disse pasientgruppene
Ferdighetsmål:
Etter fullført emne skal kandidaten kunne:
• drøfte langvarig smerte og sammensatte symptomlidelser i en biopsykososial modell
• analysere behovet for en bred tilnærming og nødvendigheten av tverrfaglighet ved utredning og behandling av langvarig smerte
• diskutere ulike profesjoners rolle i tverrfaglig team omkring langvarig smerte
• analysere psykologiske mekanismer ved smerte og sammensatte symptomlidelser og kjenne til relevante psykologiske intervensjoner
• gjøre rede for betydningen av fysisk aktivitet og bevegelse i rehabilitering av langvarig smerte
• diskutere muligheter, begrensninger og spesielle utfordringer ved medikamentell behandling ved langvarig smerte
• diskutere muligheter og begrensninger ved nerveblokader og annen intervensjonsterapi

Generell kompetanse:
Etter fullført emne kan kandidaten:
• redegjøre for grunnleggende forståelse av prinsipper for kunnskapsbasert praksis innen langvarig smerte og utmattelse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid med kasuistikker. Undervisningen gjennomføres i to samlinger med tre undervisningsdager i hver samling. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres. Ved utsatt eksamen vil vurderingsformen kunne endres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Ved gjentak av eksamen må skriftlig hjemmeeksamen tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad innen sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi, kiropraktikk eller vernepleie, eller fullført profesjonsstudium i medisin eller psykologi. Søkere med bachelorgrad i sosialfag eller masterutdanning innen klinisk ernæringsfysiologi (5-årig) og farmasi (3-2) kan tas opp etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3201 7.5 02.01.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU