course-details-portlet

MDV6009 - Helserett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emne helserett behandler juridiske problemstillinger knyttet til helse- og omsorgspersonell som rettsanvendere. Med utgangspunkt i personlovene, helsepersoneloven og pasient- og brukerrettighetsloven, blir sentrale spørsmål grundig behandlet. Utgangspunktet for all tjenesteyting er knyttet til kravet til faglig forsvarlighet, både på organ, virksomhet og individnivå. Pasient- og brukerrettigheter som pasientenes selvbestemmelsesrett, forholdet til pårørende og eksterne samarbeidspartnere er sentralt i dette emnet. Vurdering av samtykkekompetanse ses i sammenheng med pasienten og brukerens rettssikkerhet, og regler om bruk av tvang og makt. Helse- og omsorgstjenesteloven som den sentrale tjenesteloven blir grundig behandlet.
Forholdet mellom faglig og juridisk skjønn blir særlig sentralt, og det vil bli tatt utgangspunkt i helsetilsynets rapporter, domsavgjørelser og saker som har hatt med medieomtale, for å synliggjøre og problematisere de utfordringer som er gjeldende på helse- og omsorgsrettens område knyttet til rettsanvendelsen.
Helse- og omsorgstjenesten har vært kjennetegnet av endringer og sterk vekst i oppgaver, ansatte og økonomiske ressurser. Utfordringer med og følger av Samhandlingsreformen vil være viktige drøftinger i refleksjon over egen praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten
- kan anvende fordypet kunnskap innen fagområdet helserett, og kan gjøre kritiske vurderinger knyttet til faglig og juridisk skjønn
- har fordypet kunnskap om selvbestemmelse og kan analysere faglige problemstillinger knyttet til samtykke og samtykkekompetansevurdering

Ferdigheter:
Studenten
- kan analysere metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og foreta faglige resonnement i forhold til tjenesteutøvelse i møte med pasienter og brukere


Generell kompetanse:
Studenten
- kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger innen fagområdet , og se disse i lys av forsvarlighetskravet som er knyttet til yrkesutøvelsen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, veiledning, fremlegg

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Utskrift fra lovdata er ikke gyldig som hjelpemiddel. Foruten lovsamling er det tillatt med særtrykk av enkeltlover.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Videreutdanning i helse- og sosialrett, forvaltning og rettsanvendelse (HSVHFR)

Forkunnskapskrav

Emne MDV6008 Juridisk metode og forvaltningsrett

Kursmateriell

Pensum er ikke klart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 26.11.2020

Innlevering 26.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 14.01.2021

Innlevering 14.01.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU