course-details-portlet

MDV6009 - Helserett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emne helserett behandler juridiske problemstillinger knyttet til helse- og omsorgspersonell som rettsanvendere. Med utgangspunkt i personlovene, helsepersoneloven og pasient- og brukerrettighetsloven, blir sentrale spørsmål grundig behandlet. Utgangspunktet for all tjenesteyting er knyttet til kravet til faglig forsvarlighet, både på organ, virksomhet og individnivå. Pasient- og brukerrettigheter som pasientenes selvbestemmelsesrett, forholdet til pårørende og eksterne samarbeidspartnere er sentralt i dette emnet. Vurdering av samtykkekompetanse ses i sammenheng med pasienten og brukerens rettssikkerhet, og regler om bruk av tvang og makt. Helse- og omsorgstjenesteloven som den sentrale tjenesteloven blir grundig behandlet. Forholdet mellom faglig og juridisk skjønn blir særlig sentralt, og det vil bli tatt utgangspunkt i helsetilsynets rapporter, domsavgjørelser og saker som har hatt med medieomtale, for å synliggjøre og problematisere de utfordringer som er gjeldende på helse- og omsorgsrettens område knyttet til rettsanvendelsen. Helse- og omsorgstjenesten har vært kjennetegnet av endringer og sterk vekst i oppgaver, ansatte og økonomiske ressurser. Faglige og juridiske problemstillinger og utfordringer knyttet til rettsanvendelse drøftes i refleksjon over egen praksis.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Etter fullført og bestått MDV6009 skal studenten kunne:

  • anvende kunnskap innen fagområdet helserett, og kan gjøre kritiske vurderinger knyttet til faglig og juridisk skjønn
  • ha inngående kunnskap om selvbestemmelse og kan analysere faglige problemstillinger knyttet til samtykke og samtykkekompetansevurdering
  • ha avansert kunnskap om grunnlaget for å anvende tvang i helse- og omsorgstjenesten, og grensene mellom tvang og frivillighet
  • ha avansert kunnskap om dokumentasjonsplikt, taushetsplikt, taushetsrett og opplysningsplikt

Ferdigheter:

Etter fullført og bestått MDV6009 skal studenten kunne:

  • analysere og forholde seg kritisk til metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og foreta faglige resonnement i forhold til tjenesteutøvelse i møte med pasienter og brukere

Generell kompetanse:

Etter fullført og bestått MDV6009 skal studenten kunne:

  • kommunisere om faglige problemstillinger innen fagområdet , og se disse i lys av forsvarlighetskravet som er knyttet til yrkesutøvelsen
  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om helselovene og de bestemmelser som innebærer plikter for helsetjenestene og helsepersonell som rettsanvendere

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er organisert som et deltidsstudium med 2 samlinger hver på 2 dager .

Det vil i tillegg til samlingsbaserte forelesninger vil det være webinar, digital veiledning og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Digital 6 timer skriftlig individuell hjemmeeksamen. Oppgaven utleveres og innleveres i Inspera.

Krav om 80% oppmøte på undervisning må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Obligatorisk aktivitet er gyldig i tre påfølgende semester.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helse- og sosialrett, forvaltning og rettsanvendelse - videreutdanning (HSVHFR)

Forkunnskapskrav

Emne MDV6008 Juridisk metode og forvaltningsrett

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
26.09.2024

Innlevering
26.09.2024


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU