course-details-portlet

MDV6008 - Juridisk metode og forvaltningsrett

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i juridisk metodelære, samt generell forvaltningsrett.
Juridisk metode omhandler hvilken fremgangsmåte som må legges til grunn for å kunne ta stilling til juridiske problemstillinger. Emnet tar for seg rettskildeprinsippene, som er de prinsipper, normer og retningslinjer som må anvendes ved besvarelsen av rettsspørsmål.
Forvaltningsrett handler om den offentlige forvaltning i vid forstand og dens forhold til borgerne. Den kan inndeles i generell, alminnelig forvaltningsrett, og spesiell forvaltningsrett som omhandler grener innenfor ulike fagområder. Forvaltningsretten avgrenses mot statsretten, som regulerer Stortinget og domstolens virksomhet. Forvaltningsrett er rettsreglene om organisering, ansvarsforhold og beslutningsmyndighet i den offentlige forvaltningen, om de rettigheter og plikter borgerne har i forholdet til forvaltningen, samt prosedyrer for behandling av saker der det utøves offentlig myndighet.
Temaet for emnet forvaltningsrett er den alminnelige forvaltningsrett, det vil si generelle regler som gjelder for hele den offentlige forvaltningen.
Emnet har fokus på saksbehandlingsregler og materiell kompetanse, herunder legalitetsprinsippet i den offentlige forvaltning, samt virkningene av kompetanseoverskridelse. Forvaltningslovens sentrale regler, særlig om utredningsplikt, habilitet, varsling, partsoffentlighet, vedtak, underretning, begrunnelse, klage og omgjøring, behandles inngående.

Læringsutbytte

Kunnskap om
Studenten
- har fordypet kunnskap om alminnelig forvaltningsrett, herunder forvaltningsloven og grunnleggende forvaltningsmessige prinsipper.
- har forståelse for sammenhengen mellom generell forvaltningsrett og spesialovgivningen, særlig innenfor helse- og sosiallovgivningen.
- har inngående kunnskap om juridisk metodelære og hvordan man går frem for å kunne ta stilling til rettsspørsmål.

Ferdigheter
Studenten
- kan anvende rettsreglene innen den alminnelige forvaltningsrett på faglig forsvarlig vis, ved å resonnerer med utgangspunkt i juridisk metodelære.
- kan identifisere rettsspørsmål, og utvise tilstrekkelig selvstendighet til å kunne drøfte løsninger på problemstillinger med utgangspunkt i relevante rettsregler.
- kan anvende de krav som stilles til det rettslige og faktiske grunnlaget for forvaltningsavgjørelser.

Generell kompetanse
Studenten
- kan identifisere og arbeide med grunnleggende forvaltningsrettslige spørsmål i forvaltningsorganer og andre institusjoner som utøver offentlig myndighet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er organisert som et deltidsstudium med 2 samlinger av 2 dager i vår semesteret 2019. Dato for disse samlingene er 22.01/ 23.01, og 12.03/ 13.03.

Forelesninger, gruppearbeid, veiledning og fremlegg er ulike studieformer som vil bli benyttet.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Individuell skriftlig eksamen i NTNUs lokaler (Trondheim)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Videreutdanning i helse- og sosialrett, forvaltning og rettsanvendelse (HSVHFR)

Forkunnskapskrav

Relevant bachelorgrad fra fagområder innen helse- og omsorgstjenesten.

Kursmateriell

Boe, Erik Magnus (2018) Forsvarlig forvaltning. Universitetsforlaget

Boe, Erik Magnus (2012) Grunnleggende juridisk metode – En introduksjon til rett og rettstenkning. 3. utgave. Universitetsforlaget

Eckhoff, T., Smith, E. Forvaltningsrett, 10. utg.2014, 2. opplag 2017 Oslo: Universitetsforlaget. Del 3, 4, 5 og 6

Skoghøy, Jens Edvin A. (2018) Rett og rettsanvendelse. Universitetsforlaget

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU