course-details-portlet

MDV6008 - Juridisk metode og forvaltningsrett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i juridisk metodelære, samt generell forvaltningsrett. Juridisk metode omhandler hvilken fremgangsmåte som må legges til grunn for å kunne ta stilling til juridiske problemstillinger. Emnet tar for seg rettskildeprinsippene, som er de prinsipper, normer og retningslinjer som må anvendes ved besvarelsen av rettsspørsmål. Forvaltningsrett handler om den offentlige forvaltning i vid forstand og dens forhold til borgerne. Den kan inndeles i generell, alminnelig forvaltningsrett, og spesiell forvaltningsrett som omhandler grener innenfor ulike fagområder. Forvaltningsretten avgrenses mot statsretten, som regulerer Stortinget og domstolens virksomhet. Forvaltningsrett er rettsreglene om organisering, ansvarsforhold og beslutningsmyndighet i den offentlige forvaltningen, om de rettigheter og plikter borgerne har i forholdet til forvaltningen, samt prosedyrer for behandling av saker der det utøves offentlig myndighet. Temaet for emnet forvaltningsrett er den alminnelige forvaltningsrett, det vil si generelle regler som gjelder for hele den offentlige forvaltningen. Emnet har fokus på saksbehandlingsregler og materiell kompetanse, herunder legalitetsprinsippet i den offentlige forvaltning, samt virkningene av kompetanseoverskridelse. Forvaltningslovens sentrale regler, særlig om utredningsplikt, habilitet, varsling, partsoffentlighet, vedtak, underretning, begrunnelse, klage og omgjøring, behandles inngående.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter fullført og bestått MDV6008 skal studenten kunne:

 • ha avansert kunnskap om alminnelig forvaltningsrett, herunder forvaltningsloven og grunnleggende forvaltningsmessige prinsipper.
 • avansert kunnskap om sammenhengen mellom generell forvaltningsrett og spesialovgivningen, særlig innenfor helse- og sosiallovgivningen.
 • ha inngående kunnskap om juridisk metodelære og hvordan man går frem for å kunne ta stilling til rettsspørsmål.

Ferdigheter:

Etter fullført og bestått MDV6008 skal studenten kunne:

 • bruke relevante rettsregler innen den alminnelige forvaltningsrett på faglig forsvarlig vis ved å resonnerer med utgangspunkt i juridisk metodelære.
 • analysere og forholde seg kritisk til rettsspørsmål, og utvise tilstrekkelig selvstendighet til å kunne drøfte løsninger på problemstillinger med utgangspunkt i relevante rettsregler.
 • bruke relevante krav som stilles til det rettslige og faktiske grunnlaget for forvaltningsavgjørelser.

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått MDV6008 skal studenten kunne:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om grunnleggende forvaltningsrettslige spørsmål i forvaltningsorganer og andre institusjoner som utøver offentlig myndighet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er organisert som et deltidsstudium med 2 samlinger hver på 2 dager i høst semesteret.

I tillegg til samlingsbaserte forelesninger, vil det være webinar, digital veiledning og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Digital 6 timer skriftlig individuell hjemmeeksamen. Oppgaven utleveres og innleveres i Inspera.

Krav om 80% oppmøte på undervisning må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helse- og sosialrett, forvaltning og rettsanvendelse - videreutdanning (HSVHFR)

Forkunnskapskrav

Relevant bachelorgrad fra fagområder innen helse- og omsorgstjenesten.

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
16.11.2023

Innlevering
16.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
25.01.2024

Innlevering
25.01.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
11.04.2024

Innlevering
11.04.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU