course-details-portlet

MDV6005 - Helseforskning - fra ide til prosjektprotokoll/artikkel

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100 A

Faglig innhold

- Krav til ein PhD-søknad
- Kva er forsking? Verdien av vitskapsteoretisk tilnærming i forsking
- Kva er litteratursøk og kvifor er det viktig? Bruk av ulike databasar til litteratursøk. EndNote.
- Korleis planlegge eit forskingsprosjekt? Samanhengen mellom vitskapsteori, design og metode. Datakjelder. Kvalitative, kvantitative, og miksa metodar. Reliabilitet, validitet, truverd. Overførbarheit/generalisering. Etisk og juridisk ansvar.
- Korleis utvikle ein god forskingsprotokoll? Samandrag (Abstract). Introduksjon/bakgrunn (forskingsproblemet/tidlegare forsking/manglar i forskinga/betydinga av studien/hensikta med studien/litteraturgjennomgang/forskingsspørsmål/hypotesar). Design. Metode. Etiske vurderingar. Framdriftsplan/ budsjett. Publiseringsplan. Referansar.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal kandidaten…
Kunnskap
- ha kunnskap om verdien av vitskapsteoretisk tilnærming i forsking
- ha forståing for kva kunnskap som kan genererast ved ulike design/metodar
- ha kunnskap om ulike former for datasamling og datagenerering
- ha kunnskap om forskingsetikk og juridiske rammer

Ferdigheiter
- kunne velje relevante metodar for ulike problemstillingar i forskingsarbeid
- kunne gjennomføre eit systematisk litteratursøk med hjelp frå bibliotekar
- kunne formulere klare og relevante forskingsspørsmål
- kunne vurdere kvalitet i forsking
- kunne planlegge prosjekt innafor planlagd tid og økonomiske rammer

Generell kompetanse
- kunne planlegge og utforme ein forskingsprotokoll
- kunne vurdere forsking i eit pasient, helse- og samfunnsperspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar og gruppearbeid fordelt på to fysiske samlingar á to dagar og to skype/video-samlingar á ein dag. Ein skriftlig heimeoppgåve med presentasjon i plenum er obligatorisk for å få ta eksamen.Forbehold om tilstrekkeleg antall søkarar for at emnet vert gjennomført.

Obligatoriske aktiviteter

  • Heimeoppgave med presentasjon i plenum

Mer om vurdering

Ved gjentak av eksamen må en omarbeidet versjon av skriftlig rapport leveres igjen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Fullført mastergrad, 6-årig profesjonsstudium eller tilsvarande.

Kursmateriell

Forskningshåndboken:
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/regional-forskningsstotte/forskningsstottefunksjoner/forskningshandboken
Crewell J. W, (2014) Research Design. Qualitative, Quantitative & Mixed Methods Approaches. Los Angeles, Sage.
Hulley S. (2013) Designing Clinical Research. Philadelphia, Walter Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.
Malterud K. (2013) Kvalitative metoder I helsefag. Universitetsforlaget.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU