course-details-portlet

MDV6005 - Helseforskning - fra idé til prosjektprotokoll/artikkel

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

 • Krav til ein PhD-søknad
 • Kva er forsking? Verdien av vitskapsteoretisk tilnærming i forsking
 • Kva er litteratursøk og kvifor er det viktig? Bruk av ulike databasar til litteratursøk. EndNote.
 • Korleis planlegge eit forskingsprosjekt? Samanhengen mellom vitskapsteori, design og metode. Datakjelder. Kvalitative, kvantitative, og miksa metodar. Reliabilitet, validitet, truverd. Overførbarheit/generalisering. Etisk og juridisk ansvar.
 • Korleis utvikle ein god forskingsprotokoll? Samandrag (Abstract). Introduksjon/bakgrunn (forskingsproblemet/tidlegare forsking/manglar i forskinga/betydinga av studien/hensikta med studien/litteraturgjennomgang/forskingsspørsmål/hypotesar). Design. Metode. Etiske vurderingar. Framdriftsplan/ budsjett. Publiseringsplan. Referansar.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal kandidaten:

Kunnskap

 • ha avansert kunnskap om de essensielle komponentene i en forskningsprotokoll
 • kunne analysere hvilken kunnskap som kan genereres ved bruk av ulike design og metoder
 • ha kunnskap om ulike former for datasamling og datagenerering
 • ha kunnskap om forskingsetikk og juridiske rammer
 • Forskingsspørsmål og hypoteser: en vitenskapelig tilnærming:ha vitenskapsteoretisk forståelse for utfordringer innen forskning

Ferdigheter

 • kunne bruke relevante metoder for ulike problemstillinger i forskingsarbeid på en selvstendig måte
 • kunne innhente og analysere informasjon og anvende informasjonen til å formulere faglige forskningsspørsmål og resonnementer.
 • kunne vurdere kvalitet i forskning · kunne gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

 • kunne planlegge og utforme en forskingsprotokoll av høy standard
 • kunne analysere relevante problemstillinger innen forsking fra et pasient-, helse- og samfunnsperspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av digitale samlinger i form av forelesninger og gruppearbeid. All undervisning foregår på norsk. Kurset er heldigitalt, og gjennomføres via teams

Forbehold om tilstrekkeleg antall søkarar for at emnet vert gjennomført.

Mer om vurdering

Prosjektprotokoll eller artikkelutkast er gyldige oppgåver. Ved gjentak av eksamen må en omarbeidet versjon av skriftlig rapport leveres igjen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
MH - Etter- og videreutdanning Kategori D - Høyere grad - Finansiering 100% (MHEVUDH0)
Medisin - videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Fullført mastergrad, 6-årig profesjonsstudium eller tilsvarande.

Kursmateriell

Forskningshåndboken: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/regional-forskningsstotte/forskningsstottefunksjoner/forskningshandboken Crewell J. W, (2014) Research Design. Qualitative, Quantitative & Mixed Methods Approaches. Los Angeles, Sage. Hulley S. (2013) Designing Clinical Research. Philadelphia, Walter Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. Malterud K. (2013) Kvalitative metoder I helsefag. Universitetsforlaget.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU