course-details-portlet

MDV6004 - Forskningsbiobanking og persontilpasset medisin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

Kurset tilbyr en overordnet gjennomgang av viktige problemstillinger innen fagområdene forskningsbiobanking og persontilpasset medisin. Du vil lære mer om innsamling og bruk av biologisk materiale og helsedata, etablering og organisering av biobank-aktivitet.
Persontilpasset medisin har fått mer og mer fokus i helseforskning, og du vil gjennom kurset bli kjent med begrepet, samt få en innføring i hvordan persontilpasset medisin har en sentral rolle i framtidens helseforskning.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal deltakeren kunne:

• redegjøre for hva som ligger i ordet «biobanking» og hvordan forskningsbiobankene er organisert i Norge/Norden
• redegjøre for hvilke lovreguleringer som påvirker biobankene
• redegjøre for etiske og personvernrelaterte utfordringer som forskning på humant biologisk materiale initierer, og hvordan disse er adressert gjennom biobankenes praksis
• redegjøre for egen virksomhet sin håndtering av biobanking på bakgrunn av en praktisk og teoretisk tilnærming til fagfeltet
• redegjøre for hvordan biobankaktiviteten påvirkes av «general data protection regulation», GDPR
• redegjøre for betydningen av «god klinisk praksis»
• Etter fullført kurs skal deltakeren kunne ta ansvar for planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt med bruk av humant biologisk materiale

Læringsformer og aktiviteter

Det holdes to samlinger på til sammen fire dager, der den første samlingen går over tre dager.

Etter første samling gjennomføres et gruppebasert prosjektarbeid, som presenteres på siste samlingsdag.

Deltakelse på samlinger, prosjektarbeid og muntlig framføring er obligatorisk. Alle studenter skal motta pliktig veiledning.

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. All undervisning foregår på norsk.

Kurset er samlings - og nettbasert.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse og fremføring

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang. Søkere som ikke fyller kravet om 180 studiepoeng, kan bli individuelt vurdert på bakgrunn av realkompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MOL3009 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU