course-details-portlet

MDV6003 - Forsøksdyrlære for forskere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Hovedmålet med kurset er å sørge for en etisk forsvarlig og human behandling av forsøkdyr, og at data fra dyreforsøk er informative, objektive og reproduserbare.

Kurset er tilpasset kravene i Forskrift om bruk av dyr i forsøk (FOR-2015-06-18-761) § 25 og vedlegg E. I tillegg følger kurset EU-kommisjonens rammeverk for utdannelse og opplæring i forsøksdyrlære tilsvarende kravene for funksjon (a) (personer som utfører prosedyrer på dyr) og (b) (personer som planlegger og designer forsøk med dyr).


Med dette kurset kan du sannsynligvis jobbe med forsøksdyr i andre land i Europa. Vi gjør oppmerksom på at andre europeiske land kan ha andre krav og kan kreve ekstra opplæring i tillegg til dette kurset.


Fagområder som berøres er:
• lovgivning;
• etikk, dyrevelferd og 3R;
• holdninger i samfunnet;
• artsspesifikk biologi av forsøksdyr;
• oppstalling, stell og helse hos forsøksdyr;
• mikrobiologiske kvaliteter;
• genetisk modifiserte dyremodeller;
• miljø-faktorer som kan påvirke dyreforsøk;
• helsefarer;
• smertevurdering og humane endepunkter;
• klassifisering etter belastningsgrad;
• human avliving av dyr;
• offentlig forvaltning og saksbehandling av dyreforsøk;
• design og statistikk;
• prinsipper ved håndtering og minimalt invasive prosedyrer på forsøksdyr;
• anestesi og analgesi ved korte og langvarige prosedyrer;
• grunnleggende kirurgi

Kurset er delt inn i en generell del om forsøksdyrlære og to spesielle deler. Alle studenter må gjennomføre den generelle delen. De to spesielle delene vil enten omhandle tradisjonelle forsøksdyr (gnagere, gris) eller fisk/akvatiske dyr. Kursdeltagerne bør velge spesialisering ut ifra hvilke forsøksdyr de vil komme til å jobbe med i etterkant av kurset.

Generell del:
Her vil det bli undervist i det nasjonale og internasjonale lovverket, design og statistikk, offentlig forvaltning og saksbehandling, etikk, 3R og holdninger i samfunnet, humane endepunkter, klassifisering etter belastningsgrad, human avliving, helsefarer.

Spesialisering tradisjonelle forsøksdyr:
Her vil det bli undervist i forsøksdyrbiologi, anestesi og smertebehandling, genetikk, genmodifiserte dyremodeller, mikrobiologisk helsemonitorering, håndteringsteknikker og minimalt invasive prosedyrer, miljøfaktorer, grunnleggende kirurgi.

Spesialisering fisk:
Her vil det bli undervist i lovgivning som omhandler fisk, forsøksbetingelser, stress, biorytmer og akklimatisering, smerte og lidelse hos fisk, anestesi, håndtering, kirurgiske inngrep og avlivning av fisk, merking av fisk, aggresjon og hierarkidannelse hos fisk, helseovervåkning og mikrobiologiske kvaliteter, genmodifiserte fisk.

Når kurset er gjennomført skal studentene kunne anvende kunnskapene og omsette dem til praktiske aktiviteter med forsøksdyr. Arbeid med forsøksdyr skal skje under veiledning inntil kandidatene viser at de behersker det praktiske arbeidet.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:
• Identifisere og beskrive nasjonalt og europeisk lovverk som regulerer bruk av dyr til vitenskapelige formål
• Beskrive godkjenningen som er nødvendig for å fungere som bruker-, avls- eller forsyningsvirksomhet for forsøksdyr samt godkjenningen som trengs for å kunne gjennomføre forsøk
• Indikere hvem som primært har ansvar for dyr som brukes i forsøk
• Beskrive ulike synspunkter i samfunnet når det gjelder bruk av dyr til vitenskapelige formål
• Identifisere utfordringer med tanke på etikk og dyrevelferd i sitt eget arbeid
• -Vise en god forståelse av prinsippet om de 3R'ene, vise til eksempler på hvordan 3R kan implementeres i forsøk og gi eksempler på kilder til informasjon om 3R
• -Beskrive systemet med klassifisering etter belastningsgrad og gi eksempler på hver kategori
• -Beskrive grunnleggende biologi av relevante dyrearter, herunder grunnleggende anatomi, fysiologi, reproduksjon og atferd, og kjenne til betydningen av å ta hensyn til biologiske og atferdsmessige behov
• Beskrive betydningen av å gi et beriket miljø til forsøksdyr og gi eksempler på miljøberikelse som tilfredsstiller artenes naturlige behov
• Beskrive miljøfaktorer av betydning for å ivareta forsøksdyrenes helse, samt hvordan en forsøksdyravdeling er organisert for å ivarteta dyrenes helse og velferd
• Beskrive biologiske konsekvenser av akklimatisering, habituering og opplæring
• Beskrive hvordan genetisk modifiserte dyr kan brukes i forskning og beskrive viktigheten av å monitorere genetisk modifiserte dyr
• Nevne potensielle helsefarer assosiert med forsøksdyr og beskrive hvordan disse kan forebygges eller reduseres
• Beskrive unormal atferd og tegn på ubehag, smerte eller lidelse
• Beskrive metoder for vurdering av dyrevelferd
• Beskrive prinsippet med tidlige humane endepunkter og hvordan implementering av humane endepunkter kan påvirke helse og velferd av forsøksdyr
• Definere begrepet "human avliving" og nevne tillatte avlivingsmetoder for relevante dyrearter
• Kjenne til at valg av avlivingsmetode kan påvirke vitenskapelig utbytte
• Beskrive hvilken påvirkning prosedyrer og immobilisering kan ha på dyrenes fysiologi
• Beskrive metoder og prinsipper for håndtering av dyr, og beskrive vanlige teknikker og prosedyrer, herunder administreringsteknikker og prøvetakingsteknikker
• Beskrive hvordan man kan skaffe oppdatert informasjon om forbedring av dyreforsøk
• Nevne ulike typer eksperimentelt design
• Identifisere en eksperimentell enhet
• Beskrive variabler som påvirker signifikans, herunder statistisk styrke og "p-verdi"
• Beskrive hvordan mikrobiologisk helse av forsøksdyr kan overvåkes
• Beskrive begrepene sedasjon, lokal anestesi og generell anestesi
• Beskrive ulike komponenter av smertefysiologi og nevne ulike typer smertestillende medikamenter som er virksomme på de ulike komponentene
• Definere begrepet "Balansert anestesi" og indikere hvordan man kan oppnå dette
• Beskrive hvordan man kan gjøre pre-operativ, intraoperativ og post-operativ vurdering av forsøksdyr
• Beskrive ulike metoder for å optimalisere perioden etter anestesi
• Indikere noen av problemene med å identifisere og behandle smerte hos dyr

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå delvis som selv-studier med tilhørende øvinger og oppgaver, og delvis som forelesninger og samlinger.

Den generelle delen vil undervises som e-basert læring med materiale som gjøres tilgjengelig i Blackboard. Det vil være tester og andre oppgaver i tilknytning til hver kursmodul. Gjennomføring av disse aktivitetene er obligatorisk. Frist for gjennomføring vil bli gitt ved kursstart.

Den spesielle delen for tradisjonelle forsøksdyr vil undervises som e-basert læring med materiale som gjøres tilgjengelig i Blackboard. Det vil være tester og andre oppgaver i tilknytning til hver kursmodul. Gjennomføring av disse aktivitetene er obligatorisk. Frist for gjennomføring vil bli gitt ved kursstart.

Den spesielle delen for fisk/akvatiske dyr vil undervises som forelesninger som går intensivt over noen dager. Oppmøte på forelesningene er obligatorisk.

Et kursbevis utstedes når følgende er gjennomført: gjennomført e-basert læring, tilsedeværelse på forelesninger for de som tar spesiell del på fisk, gjennomført tester og innleveringsoppgaver og bestått skriftlig eksamen og hjemmeeksamen. Kursbeviset bør supplementeres med dokumentasjon på praktisk opplæring.


NB! Kurset dekker ikke praktisk opplæring. Den praktiske opplæringen må du selv arrangere. Kravet er at praktisk opplæring skal veiledes av en person som har relevant og oppdatert kompetanse, og som behersker de prosedyrene som skal læres. Praktisk opplæring skal dokumenteres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske oppgaver
  • For spesialisering fisk: obligatoriske forelesninger

Mer om vurdering

Dersom skriftlig eksamen blir vurdert til "ikke bestått" må ny skriftlig eksamen avlegges.
Dersom hjemmeeksamen blir vurdert til "ikke bestått" må ny hjemmeeksamen leveres.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Fagkompetanse tilsvarende bachelor innenfor et relevant fagområde er nødvendig for å fylle kravene til funksjon (b) (personer som planlegger og designer forsøk med dyr). Personer som ikke har en akademisk grad tilsvarende bachelor vil, etter gjennomføring av dette kurset, kunne fylle kravene til funksjon (a) (personer som utfører prosedyrer på dyr)

Kursmateriell

Kompendiet "Laboratory Animal Science" av Hem et al. De som velger spesialisering fisk trenger i tillegg "Compendium in Laboratory Animal Science for Fish Researchers" av Brattelid og Smith. Annet kursmateriell vil bli distribuert i forkant av kurset.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Zoofysiologi
  • Bioteknologi/Havbruk
  • Biologi
  • Marin biologi
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 13.11.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 13:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU