course-details-portlet

MDV6003 - Forsøksdyrlære for forskere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D
Hjemmeeksamen 30/100 A

Faglig innhold

Forsøksdyrvitenskap (engelsk: Laboratory animal science - LAS) er et tverrfaglig område. Personer som skal jobbe med forsøksdyr, eller planlegge og designe forsøk med levende dyr, trenger tilstrekkelig utdanning og opplæring i LAS før de kan begyne å jobbe. Kurset vil gi de nødvendige teoretiske kvalifikasjonene.

Hovedmålet med kurset er å sørge for en etisk forsvarlig og human behandling av forsøkdyr, og at data fra dyreforsøk er informative, objektive og reproduserbare. Kurset er tilpasset kravene i Forskrift om bruk av dyr i forsøk (FOR-2015-06-18-761) § 25 og vedlegg E. I tillegg følger kurset EU-kommisjonens rammeverk for utdannelse og opplæring i forsøksdyrlære tilsvarende kravene for funksjon (a) (personer som utfører prosedyrer på dyr), (b) (personer som planlegger og designer forsøk med dyr) og (d) (personer som avliver dyr). Når kurset er fullført trenger deltakerne praktisk opplæring med dyr. Dette organiseres ved de enkelte forsøksdyravdelingene på kandidatenes institusjon. Se mer informasjon under Læringsformer og aktiviteter, under.

Kurset er delt inn i en generell del om forsøksdyrlære og to spesielle deler. Alle studenter må gjennomføre den generelle delen. De to spesielle delene vil enten omhandle tradisjonelle forsøksdyr (gnagere, gris og sebrafisk) eller fisk/akvatiske dyr. Kursdeltakerne bør velge spesialisering ut ifra hvilke forsøksdyr de vil komme til å jobbe med i etterkant av kurset.

Fagområder som berøres i generell del:

 • lovgivning;
 • etikk, dyrevelferd og 3R;
 • helsefarer
 • humane endepunkter
 • klassifisering etter belastningsgrad
 • human avliving av dyr
 • offentlig forvaltning og saksgang i dyreforsøk
 • design og statistikk

Fagområder som berøres i spesiell del for tradisjonelle forsøksdyr:

 • artsspesifikk biologi av forsøksdyr
 • oppstalling, stell og helse hos forsøksdyr
 • mikrobiologiske kvaliteter
 • genetisk modifiserte dyremodeller
 • miljøfaktorer som kan påvirke dyreforsøk
 • smertevurderinger
 • prinsipper ved håndtering og minimalt invasive prosedyrer på forsøksdyr
 • Anestesi og analgesi ved kortvarige og langvarige prosedyrer
 • grunnleggende kirurgi

Fagområder som berøres i spesiell del for fisk og akvatiske dyr:

 • Lovgivning som omhandler fisk
 • Forsøksbetingelser
 • Stress, biorytmer og akklimatisering
 • smerte og lidelse hos fisk
 • anestesi
 • kirurgiske prosedyrer
 • avliving
 • aggresjon og hierarki-dannelse
 • helsemonitoering og mikrobiologiske kvaliteter
 • genmodifisert fisk

Vi gjør oppmerksom på at dette kurset ikke har noen tilpasset undervisning for de som skal gjøre feltforsøk (forsøk utenfor en godkjent avdeling for forsøksdyr). Personer som planlegger feltforsøk oppfordres til å gjennomføre tilsvarende kurs ved en institusjon som tilbyr tilpasset opplæring for feltforsøk. I Norge er det per nå Universitetet i Tromsø som organiserer slik opplæring, normalt i februar eller mars hvert år.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:

 • Identifisere og beskrive nasjonalt og europeisk lovverk som regulerer bruk av dyr til vitenskapelige formål
 • Beskrive godkjenningen som er nødvendig for å fungere som bruker-, avls- eller forsyningsvirksomhet for forsøksdyr samt godkjenningen som trengs for å kunne gjennomføre forsøk
 • Indikere hvem som primært har ansvar for dyr som brukes i forsøk
 • Beskrive ulike synspunkter i samfunnet når det gjelder bruk av dyr til vitenskapelige formål
 • Identifisere utfordringer med tanke på etikk og dyrevelferd i sitt eget arbeid
 • Vise en god forståelse av prinsippet om de 3R'ene, vise til eksempler på hvordan 3R kan implementeres i forsøk og gi eksempler på kilder til informasjon om 3R
 • Beskrive systemet med klassifisering etter belastningsgrad og gi eksempler på hver kategori
 • Beskrive grunnleggende biologi av relevante dyrearter, herunder grunnleggende anatomi, fysiologi, reproduksjon og atferd, og kjenne til betydningen av å ta hensyn til biologiske og atferdsmessige behov
 • Beskrive betydningen av å gi et beriket miljø til forsøksdyr og gi eksempler på miljøberikelse som tilfredsstiller artenes naturlige behov
 • Beskrive miljøfaktorer av betydning for å ivareta forsøksdyrenes helse, samt hvordan en forsøksdyravdeling er organisert for å ivarteta dyrenes helse og velferd
 • Beskrive biologiske konsekvenser av akklimatisering, habituering og opplæring
 • Beskrive hvordan genetisk modifiserte dyr kan brukes i forskning og beskrive viktigheten av å monitorere genetisk modifiserte dyr
 • Nevne potensielle helsefarer assosiert med forsøksdyr og beskrive hvordan disse kan forebygges eller reduseres
 • Beskrive unormal atferd og tegn på ubehag, smerte eller lidelse
 • Beskrive metoder for vurdering av dyrevelferd
 • Beskrive prinsippet med tidlige humane endepunkter og hvordan implementering av humane endepunkter kan påvirke helse og velferd av forsøksdyr
 • Definere begrepet "human avliving" og nevne tillatte avlivingsmetoder for relevante dyrearter
 • Kjenne til at valg av avlivingsmetode kan påvirke vitenskapelig utbytte
 • Beskrive hvilken påvirkning prosedyrer og immobilisering kan ha på dyrenes fysiologi
 • Beskrive metoder og prinsipper for håndtering av dyr, og beskrive vanlige teknikker og prosedyrer, herunder administreringsteknikker og prøvetakingsteknikker
 • Beskrive hvordan man kan skaffe oppdatert informasjon om forbedring av dyreforsøk
 • Nevne ulike typer eksperimentelt design
 • Identifisere en eksperimentell enhet
 • Beskrive variabler som påvirker signifikans, herunder statistisk styrke og "p-verdi"
 • Beskrive hvordan mikrobiologisk helse av forsøksdyr kan overvåkes
 • Beskrive begrepene sedasjon, lokal anestesi og generell anestesi
 • Beskrive ulike komponenter av smertefysiologi og nevne ulike typer smertestillende medikamenter som er virksomme på de ulike komponentene
 • Definere begrepet "Balansert anestesi" og indikere hvordan man kan oppnå dette
 • Beskrive hvordan man kan gjøre pre-operativ, intraoperativ og post-operativ vurdering av forsøksdyr
 • Beskrive ulike metoder for å optimalisere perioden etter anestesi
 • Indikere noen av problemene med å identifisere og behandle smerte hos dyr

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå delvis som selv-studier med tilhørende øvinger og oppgaver, og delvis som forelesninger og samlinger (enten digitalt eller i auditorium).

Den generelle delen vil undervises som e-basert læring med materiale som gjøres tilgjengelig i Blackboard. Det vil være tester og andre oppgaver i tilknytning til hver kursmodul. Gjennomføring av disse aktivitetene er obligatorisk. Frist for gjennomføring vil bli gitt ved kursstart. Supplerende forelesninger gis digitalt.

Den spesielle delen for tradisjonelle forsøksdyr vil undervises som e-basert læring med materiale som gjøres tilgjengelig i Blackboard. Det vil være tester og andre oppgaver i tilknytning til hver kursmodul. Gjennomføring av disse aktivitetene er obligatorisk. Frist for gjennomføring vil bli gitt ved kursstart. Supplerende forelesninger gis digitalt.

Den spesielle delen for fisk/akvatiske dyr vil undervises som forelesninger som går intensivt over noen dager. Forelesningene vil være enten digitale eller i auditorium. Oppmøte på forelesningene er obligatorisk.

For de som skal arbeide med forsøksdyr, så kreves praktisk opplæring. Studenter som skal arbeide med gnagere skal gjennomføre et standardisert praktisk opplæringsopplegg i regi av CareIn instruktører. For de som er tilknyttet NTNU vil dette organiseres som et eget emne med emnekode NEVR8014P, som starter ved semsterstart høst og vår. Studenter som hører til ved andre institusjoner anbefales å ta kontakt med forsøksdyravdelingen ved sin hjemmeinstitusjon for å få informasjon om hvordan den praktiske opplæringen er organisert. Vi gjør oppmerksom på at forsøksdyravdelinger kan kreve økonomisk kompensasjon for praktisk opplæring. For de som skal arbeide med andre dyrearter, så skal praktiske opplæring veiledes av personer med riktig og oppdatert kompetanse innenfor de arter og teknikker som studentene skal jobbe med i sin fremtidige forskning.

Studenter som fullfører det teoretiske emnet og den praktiske opplæringen vil få et kursbevis som bekrefter opplæring tilsvarende funksjon (a) (personer som utfører prosedyrer på dyr), (b) (personer som designer prosedyrer og prosjekter) og (d) (personer som avliver dyr). Studenter som fullfører kun det teoretiske kurset vil få et kursbevis som bekrefter opplæring tilsvarende funksjon (b).

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske oppgaver
 • For spesialisering fisk: obligatoriske forelesninger

Mer om vurdering

Dersom skriftlig eksamen blir vurdert til "ikke bestått" må ny skriftlig eksamen avlegges. Dersom hjemmeeksamen blir vurdert til "ikke bestått" må ny hjemmeeksamen leveres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

3-årig grunnutdannelse på universitets- eller høgskolenivå innenfor et relevant fagområde er nødvendig for å fylle kravene til funksjon (b) (personer som planlegger og designer forsøk med dyr). Personer som ikke har en akademisk grad tilsvarende bachelor vil, etter gjennomføring av dette kurset, kunne fylle kravene til funksjon (a) (personer som utfører prosedyrer på dyr)

Kursmateriell

Pensum vil bestå av kursmateriell som brukes i kurset, i tillegg til et utvalg av artikler og annet skriftlig materiell som gjøres tilgjengelig for studentene. Som tilleggslitteratur kan en fagbok i forsøksdyrvitenskap anbefales, for eksempel "The UFAW handbook on The Care and Management of Laboratory and Other Research Animals", Eighth Edition. Edited by Robert Hubrecht and James Kirkwood, 2010

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Zoofysiologi
 • Bioteknologi/Havbruk
 • Biologi
 • Marin biologi
 • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 30/100 A

Utlevering
11.11.2022

Innlevering
09.12.2022


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 12.12.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 30/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 02.06.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU