course-details-portlet

MD4041 - Semester IID - for utenlandske studenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 1/2 4 timer
Muntlig eksamen 1/2 2 timer

Faglig innhold

Semester IID for utenlandsstudenter (MD4041) er identisk med semester IID for ordinære norske medisinstudenter (MD4043) hvor all undervisning foregår på engelsk. Det undervises i følgende fagområder: fødselshjelp og kvinnesykdommer, barnesykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, endokrinologi, nefrologi, urologi, billeddiagnostikk, global helse, infeksjonssykdommer, farmakologi og patologi. Undervisningen i IID er organisert i temauker. Forelesninger, klinikker, seminarer og kurs er i stor grad lagt til mandager, tirsdager og fredager. Uketjeneste og PBL er lagt til onsdager og torsdager. I tillegg til de respektive kliniske avdelingene er en rekke avdelinger og institutter trukket inn i den integrerte undervisningen. Alle studenter (unntatt utenlandske innvekslingsstudenter) skal også i løpet av høsten 4. studieår velge tema for hovedoppgave, gjøre avtale med veileder og levere en protokoll for godkjenning innen 15. november (for norske studenter som utveksler til utlandet gjelder andre frister). Se forøvrig semester IIIA.

Læringsutbytte

For spesifikke læringsmål for de enkelte fag, se studiehåndboka.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter er problembasert læring i grupper, forelesninger, klinikker, seminarer, demonstrasjoner, kurs/øvelser, uketjeneste i universitetssykehuset og ferdighetslaboratorium.
PBL og uketjeneste er obligatorisk undervisning. Det tillates maks 15% ubegrunnet fravær i denne undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske PBL-møter
  • Timeplanfestet uketjeneste

Mer om vurdering

Hvis man stryker i IID i høstsemesteret er det anledning til å fortsette med IIC i det påfølgende vårsemesteret (gjelder kun norske studenter). Kontinuasjonseksamen foregår i august både ved stryk i høst- og vårsemesteret. Ved stryk trenger man kun ta opp igjen den delen av eksamen man stryker i, dvs enten bare muntlig, eller bare skriftlig, eller evt begge deler.
Det er kun utenlandske innvekslingsstudenter som skal melde seg opp i MD4041. Det vil bli gitt karakterer i form av bokstavene A til F i hht internasjonale regler.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått minimum 3 års medisinstudier fra hjemmeinstitusjon.

Kursmateriell

Se semesterhåndboka for liste over læringsmidler i de respektive fagene

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MD4043 30.0 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2017

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2018

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Bendik Lund

Ansvarlig enhet
Fakultet for medisin og helsevitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 1/2 14.12.2017 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2 07.06.2018 08:30
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 1/2 28.05.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 1/2 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU