course-details-portlet

MAST2019 - VVS-rettet el- og reguleringsteknikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

• Generell elektrisk teori; elektriske kretser, likestrøm, vekselstrøm, trefasestrøm
• Elektrisitetsproduksjon og –distribusjon
• Elektriske anlegg; komponenter, installasjoner, elsikkerhet
• Elektriske motorer
• Elektrovarme
• Styring og kontroll av VVS-anlegg
• Automatikkanlegg; komponenter; konstruksjon, sentral driftskontroll
• Prosessregulering; PID-regulering

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om
• Elektrisitetsproduksjon- og distribusjon
• Elektriske kretser, likestrøm, vekselstrøm og trefasestrøm
• Elektriske motorer, med hovedvekt på asynkronmotorer
• Komponenter og installasjoner i elektriske anlegg
• Elektrovarme
• Ulike systemløsninger og komponenter i automatikkanlegg
• PID-regulering
• Anlegg for sentral driftskontroll
Ferdigheter
Kandidaten kan
• Lese, prosjektere og konstruere automatikkanlegg for VVS-systemer.
Generell kompetanse
Kandidaten kan
• Kommunisere med arkitekter, elektroniske rådgivere, elektrikere og andre aktører i byggebransjen om el-teknikk i bygg
• Formidle innsikt om muligheter og begrensninger for elektriske installasjoner, automatisering og styring av VVS-systemer til ulike brukergrupper.
• Diskutere muligheter for innovasjon og videreutvikling av automatiseringsløsninger for VVS-systemer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektoppgave, øvinger, laboratorieøvinger og ekskursjoner/praktiske aktiviteter.
2/3 av utleverte øvinger må være godkjent. Alle laboratorieøvinger må være godkjent. Obligatorisk prosjektoppgave. Obligatoriske ekskursjoner/praktiske aktiviteter med rapporter og presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratorieøvinger
  • Ekskursjoner/Praktiske aktiviteter
  • Prosjektoppgave

Mer om vurdering

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen – 4 timer.
Vurderingsform: Bokstavkarakterer.
Tillatte hjelpemidler: Hjelpemiddelkode D.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Godkjent obligatorisk aktivitet (øvinger, laboratorieøvinger, prosjektoppgave og ekskursjoner/praktiske aktiviteter) vil være gyldig ved alle senere eksamener i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 18.05.2021
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU