course-details-portlet

MAST2016 - Ventilasjonsteknikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

• Inneklima; innemiljø, komfort, støy, regelverk, standarder
• Lyd; lydkilder, akustikk, lyddemping, lydisolasjon
• Ventilasjonsprinsipper; luftbevegelser i rom, omrøring, fortrengning
• Ventilasjonsanlegg; komponenter, systemløsninger, luftbehandling, luftdistribusjon
• Anleggstyper; naturlig ventilasjon, mekanisk avtrekksventilasjon, balansert ventilasjon, hybrid ventilasjon
• Behovsstyrt ventilasjon
• Måling og innregulering
• Dimensjonering; varmeteknisk grunnlag, fysiologisk grunnlag, strømningsteknisk grunnlag, kanaler, lyd

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om
• Regelverk og standarder for ventilasjon
• Forutsetninger for godt inneklima
• Lydkriterier, -kilder, -demping og -isolasjon i ventilasjonsanlegg
• Ulike ventilasjonsprinsipper og anleggsløsninger for ventilasjon
• Ulike systemløsninger og komponenter i ventilasjonssystemer
• Innregulering av ventilasjonsanlegg
Ferdigheter
Kandidaten kan
• Konstruere og dimensjonere ventilasjonsanlegg for moderne bygg
• Gjennomføre innregulering av ventilasjonsanlegg
Generell kompetanse
Kandidaten kan
• Kommunisere med arkitekter, bygningstekniske rådgivere og andre aktører i byggebransjen om integrasjon av ventilasjonsanlegg i bygg
• Vurdere betydningen av ventilasjon for inneklima og helse
• Formidle innsikt i muligheter og begrensninger ved alternative ventilasjonsløsninger til ulike brukergrupper
• Diskutere muligheter for innovasjon og videreutvikling av ventilasjonsløsninger i bygg

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratorieøvinger og ekskursjoner/praktiske aktiviteter.
2/3 av utleverte øvinger må være godkjent. Alle laboratorieøvinger må være godkjent. Obligatoriske ekskursjoner/praktiske aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratorieøvinger
  • Ekskursjoner/Praktiske aktiviteter

Mer om vurdering

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen – 4 timer.
Vurderingsform: Bokstavkarakterer.
Tillatte hjelpemidler: Hjelpemiddelkode D.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Godkjent obligatorisk aktivitet (øvinger, laboratorieøvinger og ekskursjoner/praktiske aktiviteter) vil være gyldig ved alle senere eksamener i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.
Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU

Kursmateriell

Emnets pensum hentes fra en rekke kilder, blant annet: Leif Stensaas: Ventilasjonsteknikk. Sturla Ingebrigtsen: Ventilasjonsteknikk, del I. Sturla Ingebrigtsen: Ventilasjonsteknikk, del II.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 02.12.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til digital muntlig eksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to digital oral examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU