course-details-portlet

MAST2012 - Prediktivt Vedlikehold

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 A

Faglig innhold

Emnet er delt inn i følgende 4 moduler

1. Prediktivt Vedlikehold
- Terminologi knyttet til prediktivt vedlikehold
- Innovasjonsprosesser innen prediktivt vedlikehold
- Etablere mål og strategier for prediktivt vedlikehold
- Styring av prediktivt vedlikehold

2. Tilstandskontroll og tilstandsovervåkning
- Forutsetninger for tilstandskontroll og tilstandsovervåkning
- Organisering av tilstandskontroll og tilstandsovervåkning
- Utvalgte metoder for tilstandskontroll og tilstandsovervåkning
- Metodikk for innsamling av tilstandsdata
- Metodikk for analyse og vasking av tilstandsdata

3. Diagnose og Prognose med bruk av tilstandsdata
- Matematiske modeller
- Maskinlæring
- Visualisering av diagnose og prognose

4. Vedlikeholds beslutninger
- Bruk av diagnose og prognose utledet fra tilstandsdata, i vedlikeholds beslutninger

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet bør kandidaten å ha følgende grunnleggende kunnskaper om/ ferdigheter i og generell kompetanse, knyttet til prediktivt vedlikehold:

Kunnskaper
Kandidaten har kunnskap om:
- Innsamling av tilstands data på elektro- og mekanisk utsyr
- Diagnostisering av tilstand på elektro- og mekanisk utsyr
- Bruk av tilstandsdata i vurdering av restlevetid på elektro- og
mekanisk utstyr
- Vedlikeholds beslutninger basert på kunnskap om tilstand og restlevetid

I forhold til etikk/innovasjon/digitalisering legger emnet vekt på å utvikle kandidatens grunnlag til å reflektere over:
Etikk
- Hvordan prediktivt vedlikehold kan bidra til bedre ressurs utnyttelse og optimal drift sikkerhet.
Innovasjon
- Hvordan kunnskap om tilstand og restlevetid kan anvendes i utvikling av optimalt vedlikehold av elektro- og mekanisk utstyr.
Digitalisering
- Muligheter som ligger i å bruke digitale tilstandsdata i vedlikeholds - analyser og beslutninger.


Ferdigheter
Kandidaten kan:
- Delta i faglige diskusjoner om anvendelse av prediktivt vedlikehold
- Velge gunstig metode for diagnostisering av tilstand på elektro- og mekanisk utstyr
- Velge metodikk for innsamling og vurdering av tilstandsdata
- Bruke verktøy for vurdering av degradering og restlevetid på elektro- og mekanisk utsyr
- Visualisere sine vurderinger av degradering og restlevetid
- Bruke informasjon om degradering og restlevetid i vedlikeholds beslutninger

I forhold til etikk/innovasjon/digitalisering legger emnet vekt på å utvikle kandidatens evne til å:
Etikk:
- Kunne formidle konsekvenser forbundet med å ta i bruk prediktivt vedlikehold.
Innovasjon:
- Diskutere og foreslå måter å optimalisere drift og vedlikehold på med bruk av prediktivt vedlikehold.
Digitalisering
- Samle inn, vurdere og bruke tilstandsdata i drift og vedlikeholds analyser og beslutninger.

Generell kompetanse:
Kandidaten har følgende kompetanse:
- Praktisk forståelse og innsikt i hvordan prediktivt vedlikehold påvirker:
- driftssikkerhet og levetid
- helse, miljø og økonomi
- Praktisk forståelse av og innsikt i anvendelse av verktøy og metoder som brukes i prediktivt vedlikehold.
- Evne til på faglig grunnlag å formulere og diskutere tekniske løsninger innen prediktivt vedlikehold med fagarbeidere og ledende personell.

I forhold til etikk/innovasjon/digitalisering legger emnet vekt på følgende kompetanse:
Etikk: Kandidaten skal kunne
- Forholde seg kritisk og reflekterende til prediktivt vedlikehold.
- Vise konsekvensforståelse med fokus på levetids tenkning.
Innovasjon: Kandidatene skal
- Kjenne til sentrale innovasjonsprosesser innen prediktivt vedlikehold.
Digitalisering: Kandidatene skal
- Kjenne til implementering av digitale verktøy i prediktivt vedlikehold.

Læringsformer og aktiviteter

Alle forelesninger streames og opptak legges på Black Board.
Interaktive forelesninger
- Gjesteforelesere fra industri
- Bruk av videoer
- Digitale øvinger
- Øvinger i klasserom
- Laboratorieøvinger
- Prosjektarbeid / problembasert læring i grupper

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving

Mer om vurdering

Mer om vurdering
Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Tillatte hjelpemidler til eksamen:
Alle kalkulatorer.
Tekniske tabeller Redigert av Jarle Johannssen.
Egne formelark delt ut sammen med oppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag eller tilsvarende ved NTNU.
Enkelt studenter kan følge emnet etter avtale med emne ansvarlig.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
 • Offshoreteknologi - Drift og vedlikehold
 • Drift og vedlikeholdsstyring
 • Tilstandsovervåking/feildeteksjon
 • Driftssikkerhet - Maskinkonstruksjon
 • Maskinkonstruksjon - sikkerhetsteknikk
 • Vedlikeholds- og risikoanalyse
 • Driftsteknikk
 • Sikkerhet og pålitelighet
 • Maskinkonstruksjon - driftssikkerhet
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 A 19.05.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU