course-details-portlet

MASA2062 - Maskinkonstruksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Fagets temaer: -Maskinkonstruksjon/dimensjonering og analyse av maskinkomponenter. -Bruk av standarder og ingeniørmessige metoder til konstruksjon og dimensjonering. -Bruk av 3D dataverktøy til modellering, maskintegninger og printing av småskalamodell. -Dokumentasjon/rapportskriving. Ekskursjon/kontakt med lokale girprodusenter.

Læringsutbytte

Kunnskap. - Kandidaten har grunnleggende kunnskap om dimensjonering av maskindeler i et girsystem. - Kandidaten har kunnskap om digitale verktøy som forkorter tidsforbruket.

Ferdigheter. - Kandidaten kan anvende faglige metoder i en konstruksjonsoppgave som skal lede frem til komplette produksjonstegninger av et sammensatt produkt. - Kandidaten kan arbeide selvstendig med konkrete arbeidsoppgaver innen planlegging, utvikling og gjennomføring av konstruksjonsprosjekter. - Kandidaten behersker bruk av 3D modelleringsverktøy, uttak av 2D og 3D tegninger samt printing av småskalamodell. - Kandidaten kan anvende sine faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske konstruksjonstekniske problemstillinger og kan begrunne sine beslutninger. Kandidaten kan bruke 3D-printing for å kvalitetssikre konstruksjonsarbeidet.

Generell kompetanse. - Kandidaten kan finne frem relevante beregningsstandarder for et produkt og bruke disse i dimensjoneringsarbeidet. - Kandidaten kan dokumentere sitt arbeid gjennom framdriftsrapporter og en teknisk sluttrapport. - Kandidaten kan formidle teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig og kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: -Forelesninger m/tavleundervisning. -Nettbasert informasjonsinnhenting. -Oppgavearbeid m/veiledning. -Bedriftsbesøk

Mer om vurdering

Ukentlig levering av statusrapport m/fremdriftsplan for prosjektarbeidet. Avsluttende rapport, karakterskala A-F. Ved ikke bestått: Ny oppgave leveres i mars.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Maskin - Ingeniørfag (BIMASKIN)

Kursmateriell

Lærebok "Konstruksjonselementer" (Dahlvig/Christensen/Strømsnes)

Utrag frå "Maskinhandboka"

Div. anna utlagt info

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
23.11.2023

Innlevering
27.11.2023


13:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU