course-details-portlet

MASA2062 - Maskinteknikk III konstruksjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Fagets temaer:
-Maskinkonstruksjon/dimensjonering og analyse av maskinkomponenter.
-Bruk av standarder og ingeniørmessige metoder til konstruksjon og dimensjonering.
-Bruk av 3D dataverktøy til modellering, makintegninger og printing av småskalamodell.
-Dokumentasjon/rapportskriving.
Ekskursjon/kontakt med lokale girprodusenter.

Læringsutbytte

Kunnskap.
- Kandidaten har grunnleggende kunnskap om dimensjonering av maskindeler i et girsystem.
- Kandidaten har kunnskap om digitale verktøy som forkorter tidsforbruket.

Ferdigheter.
- Kandidaten kan anvende faglig kunnskap i en konstruksjonsoppgave som skal lede frem til komplette produksjonstegninger av et sammensatt produkt.
- Kandidaten kan arbeide selvstendig med konkrete arbeidsoppgaver innen planlegging, utvikling og gjennomføring av konstruksjonsprosjekter.
- Kandidaten behersker bruk av 3D modelleringsverktøy, uttak av 2D og 3D tegninger samt printing av småskalamodell.
- Kandidaten kan anvende sine faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske konstruksjonstekniske problemstillinger og kan begrunne sine beslutninger. Kandidaten kan bruke 3D-printing for å kvalitetssikre konstruksjonsarbeidet.

Generell kompetanse.
- Kandidaten kan finne frem relevante beregningsstandarder for et produkt og bruke disse i dimensjoneringsarbeidet.
- Kandidaten kan dokumentere sitt arbeid gjennom framdriftsrapporter og en teknisk sluttrapport.
- Kandidaten kan formidle teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig og kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
-Forelesninger m/tavleundervisning.
-Nettbasert informasjonsinnhenting.
-Oppgavearbeid m/veiledning.
-Bedriftsbesøk

Mer om vurdering

Ukentlig levering av statusrapport m/fremdriftsplan.
Mappeinnlevering, karakterskala A-F.

Ny og utsatt eksamen: Muntlig

Hjelpemiddel ved eksamen: Godkjent formelsamling og kalkulator.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU