course-details-portlet

MA8704 - Sannsynlighetsteori og asymptotiske teknikker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet foreleses bare hvis et tilstrekkelig antall interesserte melder seg, neste gang høsten 2021. Dersom det melder seg få studenter, vil kurset kun gis som ledet selvstudium.
Emnet gir en bred innføring i klassisk sannsynlighetsteori og asymptotiske teknikker mot anvendelser innen statistikk. Sammen med emne MA8701 Generelle statistiske metoder danner det en teoretisk basis for doktorgradsstudenter innen statistikk.
Innholdet omfatter grunnleggende sannsynlighetsteori, konvergens av følger av stokastiske variabler, karakteristiske funksjoner, klassiske grenseresultater, asymptotiske egenskaper ved statistiske metoder.

Læringsutbytte

1. Kunnskap.
Emnet gir en bred innføring i klassisk sannsynlighetsteori og asymptotiske teknikker mot anvendelser innen statistikk. Sammen med emne MA8701 Generelle statistiske metoder danner det en teoretisk basis for doktorgradsstudenter innen statistikk. Innholdet omfatter grunnleggende sannsynlighetsteori, konvergens av følger av stokastiske variable, karakteristiske funksjoner, klassiske grenseresultater, asymptotiske egenskaper ved statistiske metoder.
2. Ferdigheter.
Studentene vil lære om og bli i stand til å bruke grunnleggende metoder for sannsynlighetsteori og asymptotisk analyse som nevnt over. De vil være i stand til å anvende disse metode på ulike problemer innen sannsynlighetsteori og statistisk inferens, så vel som i anvendt matematikk.

3. Kompetanse. Studentene er i stand til å delta i vitenskapelige diskusjoner og utføre forskning i sannsynlighetsteori og asymptotiske teknikker på et høyt internasjonalt nivå. De er i stand til å delta i tverrfaglige prosjekter knyttet til disse temaene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, evt. som ledet selvstudium.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU