course-details-portlet

MA8701 - Avanserte statistiske metoder innen inferens og læring

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet har fokus på begreper, prinsipper og metoder innen statistisk inferens og læring. Innholdet er en utvidelse av hva som tidligere er lært i emnene som listet under Forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Forstå og kunne gjøre rede for sentrale teoretiske aspekter i statistisk inferens og læring. Forstå og kunne gjøre rede for hvordan man bruker metodene fra statistisk inferens og læring til å utføre en god dataanalyse. Være i stand til å evaluere styrker og svakheter ved metodene og velge mellom dem i en gitt dataanalysesituasjon. 2. Ferdigheter. Kunne analysere et datasett med metoder fra statistisk inferens og læring i praksis (ved hjelp av R eller Python), og kunne diskutere valgene som er gjort og resultatene som er funnet. 3. Kompetanse. Studentene vil være i stand til å delta i vitenskapelige diskusjoner, og sette seg inn i forskning presentert i statistiske tidsskrifter. De vil være i stand til å delta i anvendte prosjekter der data skal analyseres med metoder fra statistisk inferens og læring.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, evt. som ledet selvstudium. Obligatorisk praktisk gruppeprosjekt i dataanalyse (anvendelse av teorien i emnet med bruk av R eller Python) og obligatorisk muntlig gruppepresentasjon presentasjon av en forskningsartikkel eller et forskningstema.

Emnet foreleses normalt hvert annet år, og bare dersom et tilstrekkelig antall interesserte melder seg. Dersom det melder seg få studenter, vil kurset gis som ledet selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Kursmateriell

The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Second Edition (Springer Series in Statistics, 2009) by Trevor Hastie, Robert Tibshirani, and Jerome Friedman. I tillegg vil det bli bruke utvalgt annet materiale (kapitler fra bøker og journalartikler). Detaljert informasjon blir gitt ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU