course-details-portlet

MA8404 - Numerisk integrasjon av tidsavhengige differensialligninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 E

Faglig innhold

Kurset vil innledningsvis ta for seg generelle teknikker for løsning av ordinære differensialligninger som Runge-Kutta og lineære flerskrittsmetoder. Deretter drøftes moderne numeriske metoder for spesielle anvendelser, for eksempel ligninger med konserveringslover og gitte underliggende geometriske strukturer. I siste delen av kurset vil en ta for seg tidsintegrasjon av partielle differensialligninger. Moderne skjemaer basert på for eksempel splitting og eksponentsialbaserte teknikker vil bli presentert og analysert.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Kurset vil innledningsvis ta for seg generelle teknikker for løsning av ordinære differensialligninger som Runge-Kutta og lineære flerskrittsmetoder. Deretter drøftes moderne numeriske metoder for spesielle anvendelser, for eksempel ligninger med konserveringslover og gitte underliggende geometriske strukturer. I siste delen av kurset vil en ta for seg tidsintegrasjon av partielle differensialligninger. Moderne skjemaer basert på for eksempel splitting og eksponentialbaserte teknikker vil bli presentert og analysert. 2. Ferdigheter. Studentene vil kunne håndtere teknikker knyttet til numerisk løsning av ordinare og partielle differensialligninger, spesielt Runge-Kutta metoder og flerskrittsmetoder. De vil være i stand til å analysere moderne metoder for løsning av tidsavhengige differensialligninger og kan bruke disse metodene på et utvalg anvendte og teoretiske problemer. 3. Kompetanse. Studentene vil være i stand til å delta i vitenskapelige diskusjoner og utføre forskning på høyt internasjonalt nivå knyttet til numerisk løsning av ordinare og tidsavhengige partielle differensialligninger. Studentene vil være i stand til å delta og bidra i felles prosjekter knyttet til dette feltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, eventuelt som ledet selvstudium.

Emnet foreleses hvert annet år, forutsatt at nok studenter melder seg. Foreleses neste gang høsten 2023. Dersom det melder seg få studenter, vil kurset kun gis som ledet selvstudium.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Numerikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU