course-details-portlet

MA3061 - Epistemologisk kunnskap for matematikklærere

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

I emnet vil en arbeide med design, realisering, analyse og validering av matematikkundervisning, der epistemologiske modeller av målkunnskapen spiller en avgjørende rolle. Det analytiske rammeverket for dette arbeidet vil være ‘Teorien for didaktiske situasjoner i matematikk’, med didaktisk ingeniørvirksomhet som forskningsmetodologi. Sentrale begrep vil være: adidaktisk situasjon; miljø; didaktisk kontrakt; didaktisk fenomen; og tre funksjonaliteter tilordnet den matematiske kunnskapen det handler om. Videre vil en arbeide med semiotiske representasjoner og deres betydning i matematikk. Med utgangspunkt i teorien i emnet skal studenten designe en undervisningssekvens med en valgt matematisk kunnskap for ett av trinnene 8 – 13, gjennomføre sekvensen med elever, og analysere resultatet av gjennomføringen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne gjennomføre en epistemologisk og didaktisk analyse av en gitt matematisk kunnskap som undervises i skolen, og på grunnlag av en slik analyse designe og implementere en didaktisk situasjon med hensyn på denne kunnskapen. Studenten skal kunne karakterisere ulike former for matematikkunnskap som en lærer bør ha for å undervise den gitte matematiske kunnskapen og kunne redegjøre for ulike semiotiske representasjoner og overganger mellom slike som vil være sentrale i undervisningen av den aktuelle kunnskapen. Videre skal studenten kunne validere en undervisningssekvens på grunnlag av en sammenlikning av a priori og a posteriori analyser av en didaktisk situasjon. Emnet gir, sammen med emnene MA3060 og RFEL 3100, det faglige grunnlaget for å kunne skrive en masteroppgave med matematikkdidaktisk innretning.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen legges opp som seminarer der en veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og diskusjon, samt studentpresentasjoner. Emnet forutsetter en høy grad av studentdeltakelse slik at tilstedeværelse i undervisningen er viktig for å få tilstrekkelig læringsutbytte. Emnet gis på høsten i oddetallsår.

Obligatoriske aktiviteter

  • Presentasjon
  • 80 % oppmøte
  • Empirisk basert oppdrag

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta emnet i sin helhet. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Det kreves minimum 60 studiepoeng matematikk og fullført minst 30 studiepoeng av praktisk-pedagogisk utdanning/profesjonsfaget for opptak til emnet.

Kursmateriell

Litteraturen er basert på matematikkdidaktiske forskningsartikler og oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SKOLE6213 1.0 01.08.2019
SKOLE6223 2.0 01.08.2019
SKOLE6233 2.0 01.08.2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikkdidaktikk
  • Matematikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU