course-details-portlet

LVUT8120 - Andrespråkspedagogikk 1 (1-10) emne 2 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

- Flerspråklighetsdidaktikk og transspråking
- Samtalen i det flerspråklige klasserommet
- Grunnleggende lese- og skriveopplæring når norsk er andrespråk
- Arbeid med lesing når norsk er andrespråk
- Arbeid med skriving når norsk er andrespråk
- Språkkartlegging
- Arbeid med digital kompetanse i flerspråklige klasserom
- Bruk av digitale verktøy og ressurser i flerspråklige klasserom
- Språkholdninger og språklige ideologier

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om hvordan en kan anerkjenne, synliggjøre og dra veksler på elevenes samla språkrepertoar i opplæringa
- har kunnskap om kartlegging av språklige ferdigheter
- har kunnskap om samtalen i det flerspråklige klasserommet
- har kunnskap om grunnleggende lese- og skriveopplæring når norsk er andrespråk
- har kunnskap om arbeid med skriftlige ferdigheter hos minoritetsspråklige elever, både lesing og skriving
- har kunnskap om utvikling av digital kompetanse og om relevante digitale verktøy og ressurser
- har kunnskap om språkholdninger og språklige ideologier


Ferdigheter
Studenten
- kan benytte ulike arbeidsformer for å anerkjenne, synliggjøre og dra veksler på elevenes flerspråklige kompetanse
- kan kartlegge minoritetsspråklige elevers språkkompetanse, og vurdere ulike kartleggingsverktøy
- kan legge til rette for grunnleggende lese- og skriveopplæring for andrespråksinnlærere
- kan legge til rette for arbeid med muntlige og skriftlige ferdigheter for andrespråksinnlærere
- kan legge til rette for utvikling av digital kompetanse og benytte ulike digitale verktøy og ressurser i opplæringa
- kan arbeide med språkholdninger i flerspråklige klasserom

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er samlingsbasert og går over ett semester. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, drøftinger, gruppearbeid, selvstendig studium, oppgaveskriving og prosjektarbeid. Læringsplattformen Blackboard og ev. andre digitale plattformer blir benytta til informasjon, diskusjoner og faglige aktiviteter. Erfaringer og problemstillinger fra deltakernes arbeidssted blir trukket inn i studiet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- Fagtekst om oppgitt tema
- Undervisningsopplegg i egen klasse/på egen skole. Opplegget leveres sammen med en refleksjonstekst.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Vurderingsform:
Semesteroppgave (fagtekst)
Problemstilling må godkjennes av faglærer.
Alle hjelpemidler tillatt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Andrespråkspedagogikk 1, 1.-10. trinn (KASP1-1-10)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Åndrespråkspedagogikk for 1. til 10. trinn - viderutdanning for lærere (FJANDVUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.
Må kunne dokumentere norskkunnskaper med godkjent bergenstest eller tilsvarende.

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 18.11.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU