LVUT8120 - Andrespråkspedagogikk 1 (1-10) emne 2 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

• Interkulturell kommunikasjon og kommunikativ kompetanse
• Kodeveksling og polylingvalisme
• Språkholdninger
• Flerspråklighet som ressurs i klasserommet
• Organisering av flerspråklig opplæring
• Kartlegging av flerspråklig kompetanse
• Flerspråklighet og språkvansker
• Arbeid med muntlige ferdigheter hos minoritetsspråklige elever
• Arbeid med skriftlige ferdigheter hos minoritetsspråklige elever
• Språkundervisning for nyankomne elever og elever med svak morsmålskompetanse
• Arbeid med skjønnlitteratur i det flerspråklige klasserommet
• Bruk av IKT som verktøy

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten

• har kunnskap om interkulturell kommunikasjon og om kommunikasjon mellom personer med ulik kulturbakgrunn
• har kunnskap om ulike former for kodeveksling og polylingvalisme, samt om språkvalg og holdninger til språk
• har kunnskap om hvordan man kan utnytte flerspråklighet som ressurs i undervisningen
• har kunnskap om kartlegging av språklige ferdigheter, og om hvordan flerspråklig utvikling skiller seg fra generelle språkvansker.
• har kunnskap om utvikling av muntlige ferdigheter hos minoritetsspråklige elever
• har kunnskap om utvikling av skriftlige ferdigheter hos minoritetsspråklige elever, både lesing og skriving
• har kunnskap om innføringstilbud for nyankomne, og om alfabetisering og språkundervisning for elever med svak skriftlig morsmålskompetanse.


Ferdigheter
Studenten
• kan legge til rette for språkstimulerende arbeid for minoritetsspråklige elever, herunder arbeid med muntlighet, lesing og skriving
• kan benytte ulike arbeidsformer for å fremme forståelsen av språklig mangfold som en ressurs både på system- og individnivå i skolehverdagen
• kan organisere flerspråklig opplæring og legge til rette for et godt samarbeid mellom kontaktlærer og lærere som underviser i morsmål/tospråklig fagopplæring og i grunnleggende norsk
• kan kartlegge minoritetsspråklige elevers språkkompetanse, og kan vurdere ulike kartleggingsverktøy
• kan tilrettelegge undervisning for nyankomne elever og elever med svak morsmålskompetanse
• kan vurdere og benytte hensiktsmessig IKT-verktøy

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er samlingsbasert og går over ett semester. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, drøftinger, gruppearbeid, selvstendig studium, oppgaveskriving og prosjektarbeid. Læringsplattformen it`s learning vil benyttes til informasjon og diskusjoner. Mellom samlingene må studentene kommunisere og være aktive gjennom læringsplattformen både med medstudenter og faglærere. Problemstillinger fra deltakernes arbeidssted blir trukket inn i studiet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- Hver student skal utvikle en digital ressurs med fokus på flerspråklighet til bruk i egen skoles undervisning.

- Studenten skal gjennomføre et undervisningsopplegg i egen klasse/på egen skole der språk og språklæring har et spesielt fokus. Opplegget skal leveres sammen med en refleksjonslogg.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Merknad til individuell fagtekst (eksamensform i emnet):
Problemstilling må godkjennes av faglærer. Alle hjelpemidler tillatt.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Regning som grunnleggende ferdighet for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJREGVUÅ)
Åndrespråkspedagogikk for 1. til 10. trinn - viderutdanning for lærere (FJANDVUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.
Må kunne dokumentere norskkunnskaper med godkjent bergenstest eller tilsvarende.

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste blir offentliggjort før studiestart.

Alver, V. (2009) Alle lærere er andrespråkslærere. I H. Traavik, O. Halås & A. Ørvig (red.), Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget.
Andlem Harnæs, L. (2008) Uttale og uttaleopplæring i norsk som andrespråk. I Selj, E. og Ryen, E. (red.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Berggreen, H., Alver, V. R. & Sørland, K. (2012). God nok i norsk?: Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
- Kap 8: Fortellinger (s. 123 – 142)
- Kap 9: Sakpregete tekster (s. 143 . 158)
- Kap 10: Skriving i fagene (s. 159 – 174)
- Kap. 11: Råd om skriving de første åra i norsk skole (s. 175 – 196)
Bøyesen, L. (2008). Lesing og leseproblemer innen forskjellige ortografier. Kartlegging og vurdering av flerspråklige elever. NOA Norsk som andrespråk , 23(1), 32-54.
Bøyesen, L. (2009). Mangfold i språk og tekst. Leseopplæring i et flerspråklig perspektiv. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger og Utdanningsdirektoratet.
Dewilde, J. & M-I., Igland (2015). "No problem, janem": en transspråklig tilnærming til flerspråklige elevers skriving». I Golden, A. & E. Selj (2015) Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
Egeberg, E. (2007). Minoritetsspråklige med særskilte behov. En bok om utredningsarbeid. Oslo: Cappelen akademisk. Kap 1: Utredning av minoritetsspråklige, kap 5: En modell for utredning og kap 13 Vurdering av språklige områder.
Fondevik, B. (2015) Kartlegging og vurdering av skriveferdigheter på ungdomssteget. I Golden, A. & E. Selj (red.), Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Franker, Q (2004) Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en tvåspråkig kontext. I K.Hyltenstam & I.Lindberg (red.), Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Studentlitteratur AB.
Gumperz, John G. (1997). Kap 5: Communicative competence og kap. 30: Interethnic communication. I Coupland, N. & A. Jaworski (red.), Sociolinguistics. A reader and coursebook. Houndmills: Palgrave
Haukås, Åsta (2014). Metakognisjon om språk og språklæring i et flerspråklighetsperspektiv. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, 8(2), 1-16.
Husby, O., & Kløve, M. H. (2007). Andrespråksfonologi: teori og metodikk. Oslo: Pensumtjeneste. Kapittel 2.
Høigård, A. (2013). Barns språkutvikling (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Utdrag: s. 205-219 (Å lære skriftspråk)
Ipsos (2015) «Rom for språk». Rapport fra Språkrådet. Tilgjengelig fra: http://www.sprakradet.no/globalassets/sprakdagen/2015/ipsos_rapport_rom-for-sprak_2015.pdf
Karrebæl, M. S., A. Aag, B. Dreier, N. Ghandchi, L. Hyttel-Sørensen, U. Lundqvist, L. M. Madsen, J. S. Møller, T. R. Nørreby & A. Stæhr (2015) Hverdagssprogning og sprogideologier: Om betydningen af minoritetssprog hos skolebørn i København. I F. Gregersen, F. & T. Kristiansen (2016) (red.) Hvad ved vi nu – om danske talesprog? http://dgcss.hum.ku.dk/aarsberetninger/2015/hvad-ved-vi-nu-alle-filer/Kap6.pdf
Khemiri, J. H. (2003). Et øye rødt. Roman. Oslo: Gyldendal.
Kjelaas, Irmelin. (2016) Barns deltakelse i institusjonelle samtaler. En studie av samtaler mellom enslige asylbarn og miljøarbeidere på omsorgssenter. Doktorgradsavhandling, NTNU. Utdrag som spesifiseres ved semesterstart.
Kjelaas, I. & K. Eide (2017) «Vi skal ha fest hver dag!» Om kommunikative utfordringer i møtet mellom enslige asylbarn og miljøarbeidere. Rapport, Voksne for barn, 2017.
Kulbrandstad, L.A. (2015) Språkholdninger. NOA norsk som andrespråk, 31(1/2),247-283.
MacDonald, K. (2009). Norsk grammatikk: norsk som andrespråk. Teoribok. Oslo Cappelen Damm
Møller Daugaard, L. og Holmen, A. (2008). At utvikle tale- og lyttefærdighed på andetsproget. I Selj, E. og Ryen, E. (red.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Nergård, M. E. (2008). Språket som speil for Halims utvikling. En gjennomgang av romanen Et öga rött av Jonas H. Khemiri. I Nergård, M. E. & I. Tonne (red.), Språkdidaktikk for norsklærere – mangfold av språk og tekster i undervisningen. Oslo: Universitetsforlaget
Nygård, M. (under utg.) Språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Hva krever det av læreren? I Bonnevie Lund, A. (red.), Mangfold gjennom anerkjennelse og inkluderende praksis. Oslo: Gyldendal akademisk forlag.
Næss, Å. (2011). Global grammatikk. Oslo: Gyldendal forlag. Utdrag: 2 kapitler: «Global grammatikk i klasserommet» og «Minoritetsspråk i Norge».
Palm, K. (2015). Flerspråklige elever og tilpasset opplæring. Bedre skole (1), 33-38.
Palm, K. & E. Ryen (2014). Vurdering av andrespråksinnlærere – en utfordring i skolen. Acta Didactica, 8(1).
Rambøll (2016) Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud. Rapport. Utdanningsdirektoratet. Tilgjengelig fra: http://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/evaluering-av-sarskilt-sprakopplaring-2016.pdf)
Ryen, E. (1999). Didaktiske perspektiver i norsk som andrespråk. I J. E. Hagen, & K. Tenfjord (red.), Andrespråksundervisning: teori og praksis (s. 15-58). Oslo: Ad notam Gyldendal.
Selj, E. (2015) Skrivekyndighet og de nye skriverne i utdanningssystemet i Golden, A. & E. Selj (red.), Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Skrefsrud, T.A (2015). Tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet. Bedre skole, (1),28-32. Tilgjengelig fra: https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_1_2015/BS-0115-WEB_Skrefsrud.pdf
Thorshaug, K. & S. Svendsen (2014) Helhetlig oppfølging: nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. NTNU, Samfunnsforskning. Tilgjengelig fra: https://samforsk.no/Publikasjoner/Helhetlig%20oppf%C3%B8lging%20WEB.pdf
Tonne, I., A. Nordby, K.E. Seljevold, M. Simonsen og S. Ufs (2011). Poesi og lingvistiske kontraster: språklig oppmerksomhet i klasserommet. NOA. Norsk som andrespråk, 27(2), 24-46.
Utdanningsdirektoratet (2007). Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Oslo: Kunnskapsdepartementet.
Utdanningsdirektoratet. (2007). Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Oslo: Kunnskapsdepartementet
Utdanningsdirektoratet (2007). Læreplan i morsmål for språklige minoriteter. Oslo: Kunnskapsdepartementet.
Aarsæther, F. (2008). Flerspråklighet og flerspråklig praksis. I Nergård, M. E. & I. Tonne (red.), Språkdidaktikk for norsklærere – mangfold av språk og tekster i undervisningen. Oslo: Universitetsforlaget

En valgfri kontrastiv grammatikk (ca. 30 s)
Et utvalg kartleggingsverktøy, blir spesifisert ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Oppgave** 100/100 ALLE

Innlevering
29.11.2017

Servicesenter
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Oppgaven leveres i 2 eksemplarer i servicesentert på Rotvoll innen kl. 12 29/11-2017
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.