course-details-portlet

LVUT8119 - Andrespråkspedagogikk 1 (1-10) emne 1 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

 • Flerkulturell forståelse i skolen
 • Flerspråklig utvikling, kompetanse og praksis
 • Lovverk, læreplaner og organisering av andrespråkopplæring
 • Integrert språk- og fagopplæring
 • Arbeid med ordforråd og begrepsinnlæring
 • Norsk språkstruktur og språktypologi
 • Kontrastiv analyse av språk og mellomspråksanalyse
 • Uttale
 • Arbeid med språklig bevissthet i flerspråklige klasserom
 • Arbeid med skjønnlitteratur i flerspråklige klasserom

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • betydninga av flerkulturell forståelse i skolen
 • flerspråklighet i skolen
 • lovverk, læreplaner og organisering av opplæringa for minoritetsspråklige elever i norsk skole
 • integrert areid med språk og fag
 • ord- og begrepsinnlæring
 • hvordan tilegnelse av andrespråk skiller seg fra tilegnelsen av førstespråk, og om mellomspråk som fenomen
 • norsk språkstruktur
 • språktrekk i ulike språkgrupper, herunder noen sentrale minoritetsspråk i Norge
 • språklig bevissthet
 • fonologi og uttaleundervisning
 • arbeid med skjønnlitteratur i flerspråklige og flerkulturelle klasserom

Ferdigheter

Studenten

 • kan ivareta og styrke flerspråklige elevers samla språkkompetanse
 • kan legge til rette for integrert språk- og fagopplæring
 • kan legge til rette for arbeid med ordforråd og begrepsinnlæring
 • kan legge til rette for arbeid med formelle ferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
 • kan legge til rette for arbeid med språklig bevissthet
 • kan legge til rette for arbeid med skjønnlitteratur

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er samlingsbasert og går over ett semester. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, seminar, gruppearbeid, selvstendig studium, oppgaveskriving og prosjektarbeid. Læringsplattformen Blackboard og ev. andre digitale plattformer blir benytta for informasjon, diskusjoner og faglige aktiviteter mellom samlingene. Erfaringer og problemstillinger fra deltakernes arbeidssted blir trukket inn i studiet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Følgende inngår som obligatoriske arbeidskrav:

 • En fagtekst over oppgitt tema
 • Planlegging og gjennomføring samt refleksjonslogg etter et temamøte på egen arbeidsplass.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Andrespråkspedagogikk 1, 1.-10. trinn (KASP1-1-10)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
13.12.2023

Innlevering
15.12.2023


08:00


16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
03.01.2024

Innlevering
05.01.2024


09:40


18:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU