LVUT8119 - Andrespråkspedagogikk 1 (1-10) emne 1 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

• Flerspråklighet i Norge
• Flerkulturell forståelse i skolen
• Lovverk og læreplaner
• Flerspråklighet på individnivå og betydningen av morsmålet
• Arbeid med ordforråd og begrepsinnlæring
• Kontrastiv analyse av språk og mellomspråksanalyse
• Norsk språkstruktur og språktypologi
• Den første lese- og skriveopplæringen når norsk er andrespråk
• Arbeid med språklig bevissthet i flerspråklige klasserom

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten

• har kunnskap om flerspråklighet i Norge og om ulike minoritetsspråk
• har kunnskap om betydningen av flerkulturell forståelse i skole
• har kunnskap om lovverk, rettigheter og læreplaner for minoritetsspråklige elever i norsk skole
• har kunnskap om flerspråklighet som ressurs, og om morsmålets betydning for identitet, språkutvikling og læring
• har kunnskap om begrepsinnlæring
• har kunnskap om hvordan tilegnelse av andrespråk skiller seg fra tilegnelsen av førstespråk, og om mellomspråk som fenomen
• har kunnskap om språktrekk i ulike språkgrupper, herunder noen sentrale minoritetsspråk i Norge, og kan bruke denne kunnskapen til å støtte språklæringen hos flerspråklige elever
• har kunnskap om norsk språkstruktur
• har kunnskap om begynneropplæring i lesing og skriving for minoritetsspråklige elever
• har kunnskap om språklig bevissthet, og kan utnytte dette i arbeid med språklæring

Ferdigheter
Studenten

• kan ivareta og styrke flerspråklige elevers samlede språkkompetanse
• kan tilrettelegge for arbeid med ordforråd og begrepsinnlæring.
• har tilstrekkelig språklig begrepsapparat og kompetanse til å til å kunne veilede andrespråkselevers språkutvikling, både muntlig og skriftlig
• kan legge til rette for tilpasset begynneropplæring i lesing og skriving for minoritetsspråklige elever
• kan legge til rette for arbeid med språklig bevissthet

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er samlingsbasert og går over ett semester. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, seminar, gruppearbeid, selvstendig studium, oppgaveskriving og prosjektarbeid. Læringsplattformen it`s learning vil benyttes til informasjon og diskusjoner. Mellom samlingene må studentene kommunisere og være aktive gjennom læringsplattformen både med medstudenter og faglærere. Problemstillinger fra deltakernes arbeidssted blir trukket inn i studiet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Følgende inngår som obligatoriske arbeidskrav:
- En fagtekst over oppgitt tema
- Studentene skal planlegge og gjennomføre et temamøte på egen arbeidsplass over et valgt emne fra studiet. Opplegget sammen med en refleksjonslogg over gjennomført opplegg skal leveres.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Regning som grunnleggende ferdighet for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJREGVUÅ)
Åndrespråkspedagogikk for 1. til 10. trinn - viderutdanning for lærere (FJANDVUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.
Må kunne dokumentere norskkunnskaper med godkjent bergenstest eller tilsvarende.

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste blir offentliggjort før studiestart.

Bakken, Anders (2007) Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever En kunnskapsoversikt. NOVA-rapport. http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2007/Virkninger-av-tilpasset-spraakopplaering-for-minoritetsspraaklige-elever.                                                     

Engen, T.O. og L.A. Kulbrandstad (2004) Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning. Oslo: Gyldendal akademisk.  Kapittel 4 (Flerspråklighet på samfunnsnivå) og 5 (Minoritetsspråk i Norge).                                                                                                       
Bull, T. (2009). ¿Norsk i Norge¿ i T. Bull og A.-R. Lindgren (red.), De mange språk i Norge: Flerspråklighet på norsk. Oslo: Novus, s. 185-210                                                                

Ipsos (2015) Rom for språk? Rapport Språkrådet http://www.sprakradet.no/globalassets/sprakdagen/2015/ipsos_rapport_rom-for sprak_2015.pdf                                                                                                             
Hvistendahl, R. (red.) (2009). Flerspråklighet i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.                          

- Kap. 1: Flerspråklighet i skolen - innledning og oversikt» i Hvistendahl (red.)Flerspråklighet i skolen.                                                                                             
- Kap. 2 Svendsen, B.A: Flerspråklighet i teori og praksis                               

- Kap. 8: E. Ryen, A.H. Wold og L. de Wal Pastoor: «Det er egen tolkning, ikke direkte regler» Minoritetsspråklige elevers morsmålsopplæring og bruk av morsmål. 

Engen, T.O. og L.A. Kulbrandstad (2004). Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning. Oslo: Gyldendal akademisk.       
- Kap. 2: Individuell tospråklighet
- Kap. 6: Tospråklig utvikling i tidlig barndom
- Kap. 7: Tospråklighet og tenkning

Cummins, Jim (2012) The intersection of cognitive and sociocultural factors in the development of reading comprehension among immigrant students. Reading and Writing, 25(8), 1973-1990.http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11145-010-9290-7

Bialystok, Ellen Raluca Barac (2012). Emerging bilingualism: Dissociating advantages for metalinguistic awareness and executive Control. Cognition, 122(1), 67-73. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010027711002046

Berggreen, H., Sørland, K., Alver, V. R. Sørlie, E. (2012). God nok i norsk?: språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk.

Selj, E. og E. Ryen (2008) Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Oslo: Cappelen akademisk.

- Kap. 1: Selj, E. Minoritetselevene, språket og skolen                                                   
- Kap. 4: Hauge, A.M.: Grunnleggende lese- og skriveopplæring i en tospråklig situasjon
- Kap. 5: Alver, V. og E. Selj: Å lese fagtekster på andrespråket                                  
- Kap. 6: Selj, E. Skriving når norsk er andrespråk                                                              - Kap. 7: M. Sandvik: Digitale verktøy i det flerkulturelle klasserommet.                
- Kap 9: Wold, A. H Utvikling av ordforråd med fokus på norsk som andrespråk.                  
- Kap 12. Hauge, A.M: Organisering av opplæringen for minoritetsspråklige elever

Roe, A. Hvistendahl, R. (2009). Leseprestasjoner, lesevaner og holdninger til lesing blant elever fra språklige minoriteter. Norsk pedagogisk tidsskrift, 93(4), 250-262*.                        

Kulbrandstad, L.I. (2003). Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 8: Å lese på andrespråket.                                                          

Bøyesen, L. (2014). Betydningen av morsmålsferdigheter og sammenhengen mellom første- og andrespråket. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 98(4), 286-297.                                             

Golden, A. (2009). Ordforråd, ordbruk og ordlæring. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1-7.

Kjelaas, I. (2009) "Trollet bodde i vann med fart i" - om stimulering av ord- og begrepskompetanse hos flerspråklige førskolebarn. NOA. Norsk som andrespråk, 25(2).                                                       

Malmo, G.  (2004) Undervisning av elever med norsk som andrespråk. I  Moslet, I. Bjørkeng, P.H.(red.), Norskdidaktikk : tekstnær og elevnær undervisning. Oslo: Universitetsforlaget. S. 320-384

Hilditch, G. og F. Aarsæther (2008) Andrespråkseleven og målspråket, i Nergård, M.E. og I. Tonne: Språkdidaktikk for norsklærere: mangfold av språk og tekster i undervisningen. Oslo: Universitetsforlaget                                                                                                                                                                                                  

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
05.12.2017

Innlevering
07.12.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.