LVUT8108 - Norsk 2 (5-10) emne 2 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet er konsentrert om to hovedområder:

A: Litteratur - før og nå
Norsk litteratur forstått i sin historiske sammenheng.
Grunnleggende litterær analyse, begrepsbruk og sjangerlære.
Studie av et utvalg norsk skjønnlitteratur (romaner, noveller), sakprosa, lyrikk og biografier.

Norskfaget har et spesielt ansvar som formidler av norsk kultur - både den norske litteraturarven og samtidslitteratur. Emnet «Litteratur - før og nå» tar for seg et variert utvalg av litterære tekster (både norske klassikere og samtidslitteratur) i ulike sjangere (romaner, biografier, lyrikk, noveller, sakprosa) som vil være gjenstand for fortolkning og refleksjon. Hvordan en lærer kan skape leseglede og fremme motivasjon for lesing i klasserommet vil også være et viktig tema.

B: Det norske språk og språksamfunn i historisk og synkront perspektiv
Norsk språkhistorie etter 1800
Det norske språksamfunn i dag
Norsk som andrespråk
Studie av språket som system

Hvordan det norske språk og språksamfunn har forandret seg, er en viktig del av vår kulturarv, og det historiske perspektivet gir oss en bedre forståelse av dagens norske språksamfunn. Samtidig vet vi at det norske språksamfunn fremdeles er i endring, og studier av vårt tids språksamfunn er vel så viktig for å skape bevissthet omkring språk og språkfenomener. I dagens klasserom møter stadig flere lærere elever som ikke har norsk som morsmål, og norsk som andrespråk vil være et sentralt tema. I tillegg til studier i språkhistorie, talemål og norsk som andrespråk, vil emnet legge vekt på å gi studentene videreutviklet kunnskap om det norske språksystemet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har videreutviklet kunnskap om norsk språk og norsk som andrespråk
- har inngående kunnskap om norsk språkhistorie etter 1800
- har god litteraturhistorisk oversikt og kunnskap om sentrale verk i norsk skjønnlitteratur og sakprosa
- har videreutviklet kunnskap om litteraturteori og litteraturhistoriske begreper
- har videreutviklet kunnskap om grammatikk og grammatiske begreper
- har utvidet innsikt i hvordan elever på ungdomstrinnet kan motiveres til lesing og videreutvikle leseforståelse og lesestrategier

Ferdigheter
Studenten
- kan stimulere leseinteresse og leseglede, og legge til rette for videreutvikling av ungdoms leseferdigheter
- kan tilpasse lesestrategier til ulike formål og veilede elever i å bruke lesestrategier
- kan gi velbegrunnede forklaringer på et utvalg av syntaktiske fenomen i norsk og norsk som andrespråk, og veilede elever i bruk av ulike setningskonstruksjoner

Generell kompetanse
Studenten
- kan analysere og forklare litterære og språklige fenomen i ukjente tekster

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert deltidsstudium.
Undervisningen mellom samlingene vil bestå av videoforelesninger, selvstudium, og innlevering av skriftlige arbeider. De obligatoriske samlingene vil inkludere studentframlegg, forelesninger og verkstedprega arbeidsformer. Gjennom hele studiet står studentenes egen skriving og samhandling og refleksjon mellom teori og praksiserfaringer sentralt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Innlevering av 2 individuelle fagtekster underveis i semesteret.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Individuell mappeeksamen med 3 individuelle fagtekster. Mappen leveres digitalt. Alle hjelpemidler tillatt

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Norsk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJNORD3VUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.
Norsk 1 (5-10) eller tilsvarende

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Mappevurdering 100/100 ALLE
Vår ORD Mappevurdering 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.