course-details-portlet

LVUT8107 - Norsk 2 (5-10) emne 1 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell muntlig eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i at faget norsk er et identitets- og kulturfag som er i kontinuerlig endring, samtidig som de historiske sidene ved faget er underliggende. Emnet er konsentrert om to hovedområder:

A: Språk i bruk - muntlig og skriftlig - Den videre skriveopplæringa - Muntlige tekster i klasserommet -Kommunikasjon på nye tekstarenaer

Dette emneområdet skal gi økt innsikt i de mange språkbrukskontekstene elevene inngår i. Her utforskes både eldre og nyere tekstarenaer blant annet ved hjelp av et retorisk og kommunikasjonsteoretisk begrepsapparat. Gjennom konkret arbeid med ulike muntlige og skriftlige teksttyper (blant annet elevtekster) får studentene kunnskap om hvordan elevers tekstkompetanse kan videreutvikles og vurderes.

B: Multimodalitet i skolen - Tekstproduksjon for en ny tid - Sammensatte fagtekster i skolen - Tradisjonssjangrer og remediering - Tekstkritikk og -vurdering

Norsklærere møter elever med erfaring fra et mangfold av tekster i ulike medier. Dette må norsklærere kunne utnytte. Innenfor dette området blir ulike sjangrer på skjerm og papir studert og vurdert, og IKT, film og teater blir satt inn i en norskdidaktisk sammenheng. Det blir også arbeidet med egen digital tekstproduksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om norskfaget som identitetsfag og danningsfag i et flerkulturelt og multimedialt samfunn
 • har videreutviklet kunnskap om hvordan elever på ungdomstrinnet kan videreutvikle skriveferdighetene sine, både elever med norsk som førstespråk og elever med norsk som andrespråk
 • har kjennskap til forsknings -og utviklingsarbeid knyttet til skriving i skolen
 • har kunnskap om teorier om multimodale tekster
 • har kunnskap om hvordan det på varierte måter kan legges til rette for utvikling av ungdoms muntlige ferdigheter

Ferdigheter

Studenten

 • kan sette i gang, veilede og vurdere muntlig, skriftlig og sammensatt tekstproduksjon hos elever på ungdomstrinnet og gi begrunnelse for karakterer
 • har videreutviklet sin tekstkompetanse og kunnskap om elevtekster gjennom praktisk arbeid med elevtekster i ulike sjangrer
 • kan lese, analysere, tolke og vurdere sammensatte tekster, se dem i et historisk perspektiv og sette dem inn i en større kulturell og offentlig sammenheng

Generell kompetanse

Studenten

 • har erfaring med bruk av digitale medier og kan legge til rette for å anvende disse i norskfaglige sammenhenger
 • har utviklet teoretisk, analytisk og didaktisk kunnskap om arbeid med tekster i ulike sjangrer på papir og skjerm

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert deltidsstudium. Mellom samlingene brukes digital læringsplattform aktivt, blant annet til innlevering av skriftlige arbeider og kommunikasjon med medstudenter i diskusjonsforum og lignende. På samlingene vil undervisningen inkludere studentframlegg, erfaringsdeling, forelesninger og verkstedprega arbeidsformer. Gjennom hele studiet står studentenes egen skriving og samhandling og refleksjon over sammenhenger mellom teori og praksiserfaringer sentralt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske aktiviteter i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

• Innlevering av 2 individuelle fagtekster underveis i semesteret.

• Et gruppearbeid med produksjon og deling av digital, sammensatt tekst.

• En individuell skriftlig innlevering knyttet til gruppearbeidet

• 1-2 refleksjonslogger i digital læringsplattform

Minst én skriftlig innlevering skal skrives på nynorsk og minst én på bokmål. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Vurdering:

Muntlig eksamen med presentasjon og samtale der pensumlitteratur og erfaringer fra arbeid i eget klasserom skal ses i sammenheng. Den samlete eksamineringstiden er sirka 30 minutter. Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestida.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Norsk 2, 5.-10. trinn (KNO2-5-10)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole. Norsk 1 (5-10) eller tilsvarende. Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver. Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumliste legges ut på oppgis før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell muntlig eksamen 100/100 07.12.2023
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU