LVUT8107 - Norsk 2 (5-10) emne 1 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i at faget norsk er et identitets- og kulturfag som er i kontinuerlig endring, samtidig som de historiske sidene ved faget er underliggende. Emnet er konsentrert om to hovedområder:

A: Språk i bruk - muntlig og skriftlig
Den videre skriveopplæringa
Muntlige tekster i klasserommet
Kommunikasjon på nye tekstarenaer

Dette emneområdet skal gi økt innsikt i de mange språkbrukskontekstene elevene inngår i. Her utforskes både eldre og nyere tekstarenaer blant annet ved hjelp av et retorisk og kommunikasjonsteoretisk begrepsapparat. Gjennom konkret arbeid med ulike muntlige og skriftlige teksttyper (blant annet elevtekster) får studentene kunnskap om hvordan elevers tekstkompetanse kan videreutvikles og vurderes.

B: Multimodalitet i skolen
Tekstproduksjon for en ny tid
Sammensatte fagtekster i skolen
Tradisjonssjangrer og remediering
Tekstkritikk og -vurdering

Norsklærere møter elever med erfaring fra et mangfold av tekster i ulike medier. Dette må norsklærere kunne utnytte. Innenfor dette området blir ulike sjangrer på skjerm og papir studert og vurdert, og IKT, film og teater blir satt inn i en norskdidaktisk sammenheng. Det blir også arbeidet med egen digital tekstproduksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om norskfaget som identitetsfag og danningsfag i et flerkulturelt og multimedialt samfunn
- har kjennskap til teorier om sammensatte tekster
- har videreutviklet kunnskap om hvordan elever på ungdomstrinnet kan videreutvikle skriveferdighetene sine, både elever med norsk som førstespråk og norsk som andrespråk
- har kjennskap til forsknings -og utviklingsarbeid knyttet til skriving i skolen
- har kunnskap om hvordan det på varierte måter kan legges til rette for utvikling av ungdoms muntlige ferdigheter

Ferdigheter
Studenten
- kan sette i gang, veilede og vurdere muntlig, skriftlig og sammensatt tekstproduksjon hos elever på ungdomstrinnet og gi begrunnelse for karakterer
- har videreutviklet sin tekstkompetanse og kunnskap om elevtekster gjennom praktisk arbeid med elevtekster i ulike sjangrer
- kan lese, analysere, tolke og vurdere sammensatte tekster, se dem i et historisk perspektiv og sette dem inn i en større kulturell og offentlig sammenheng

Generell kompetanse
Studenten
- har erfaring med bruk av digitale medier og kan legge til rette for å anvende disse i norskfaglige sammenhenger
- har utviklet teoretisk, analytisk og didaktisk kunnskap om arbeid med tekster i ulike sjangrer på papir og skjerm

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert deltidsstudium.
Mellom samlingene brukes digital læringsplattform aktivt, blant annet til innlevering av skriftlige arbeider og kommunikasjon med medstudenter i diskusjonsforum og lignende. På samlingene vil undervisningen inkludere studentframlegg, erfaringsdeling, forelesninger og verkstedprega arbeidsformer. Gjennom hele studiet står studentenes egen skriving og samhandling og refleksjon mellom teori og praksiserfaringer sentralt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- Innlevering av 2 individuelle fagtekster underveis i semesteret.
- Et gruppearbeid knyttet til produksjon av digital, sammensatt tekst.
- En individuell muntlig framføring.
- Refleksjonslogg i digital læringsplattform etter samlingene.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Muntlig eksamen.
Eksamen organiseres som et individuelt faglig framlegg der pensumlitteratur og erfaringer fra arbeid i eget klasserom skal ses i sammenheng.
Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestida.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Norsk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJNORD3VUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.
Norsk 1 (5-10) eller tilsvarende

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Bakken, J. (2014). Retorikk i skolen (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. (110 s)Finnes også som:Bakken, J. (2009). Retorikk i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Engelstad, A. (2013). Fra bok til film: om adaptasjoner av litterære tekster (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk. kap. 5, 6 og 7, s. 39-92. Finnes også som:Engelstad, A. (2007). Fra bok til film: om adaptasjoner av litterære tekster. Oslo: Cappelen akademisk forlag. kap. 5, 6 og 7, s. 55-130 (75 s)

Fretland, J. O., Søyland, A. (2013). Rett og godt: handbok i nynorskundervisning. Oslo: Samlaget.

Iversen, H.M. Otnes, H. (2016).  Å lære å skrive: tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring. Oslo: Universitetsforlaget.

Kvithyld, T, Kringstad, T., Melby, G. (2014). Gode skrivestrategier - på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (88 s)

Løvland, A. (2007). På mange måtar: samansette tekstar i skolen. Bergen: Fagbokforlaget.s. 9-90 (82 s)

Penne, S. Hertzberg, F. (2015). Muntlige tekster i klasserommet (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.Finnes også som:                                                                                                                                     Penne, S. Hertzberg, F. (2008). Muntlige tekster i klasserommet. Oslo: Universitetsforlaget

Artikler og kortere utdrag fra bøker

Karsrud, F. T. (2010). Muntlig fortelling i norskfaget: en vei til tekst- og tolkningskompetanse. Oslo: Cappelen Akademisk.s. 91-106 (17 s)

Knivsberg, A.-M., Heber, E. (2009). Lese- og skrivevansker: fra teori til IKT-baserte tiltak (2. utg.). Stavanger: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.s. 6-47 (41 s)

Kress, G.,  Leeuwen, T. v. (1996). Reading images: the grammar of visual design. London: Routledge. s. 1-42 (41 s)Finnes også som:Kress, G., Leeuwen, T. v. (2006). Reading images: the grammar of visual design (2nd ed.). London: Routledge.

Kvithyld, T. A., Arne Johannes. (2011). Fem teser om funksjonell respons på elevtekster. Viden om læsning, (9), 10-16. Tilgjengeleg fra: http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/Trygve_Kvithyld_Arne_Johannes_Aasen1.pdf

Lothe, J. (2003). Fiksjon og film: narrativ teori og analyse (2. utg.). Oslo:  Universitetsforlaget. s. 126-147 (20 s)

Maagerø, E. (2005). Språket som mening: innføring i funksjonell lingvistikk for studenter og lærere. Oslo: Universitetsforlaget. s. 19-86 (65 s)

Penne, S. (2010). Literacy, litteraturundervisning og en skole for alle. I Litteratur og film i klasserommet: didaktikk for ungdomstrinn og videregående skole (s. 28-49). Oslo: Universitetsforlaget. (19 s)

Sjøhelle, D. K. (2010). Digital tekstforming på ungdomstrinnet. I G. Å. Vatn, I. Folkvord J. Smidt (red.), Skriving i kunnskapssamfunnet (s. 75-93). Trondheim: Tapir akademisk forlag. (15 s)

Smidt, J. (2011). Ti teser om skriving i alle fag. I J. Smidt (red.), På sporet av god skriveopplæring: ei bok for lærere i alle fag (s. 9-41). Trondheim: Tapir akademisk forlag.Tilgjengelig fra: http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/Smidt_Ti_teser.pdf

Bildebøker:

Nyhus, S. (2014). Akvarium. Oslo: Cappelen Damm. 

Noveller, korttekster og eventyr:

Eventyret om Rødhette og ulven

Blixen, Karen (1950). Babettes gjestebud fra samlingen Skjebneanekdoter.

Dahl, Roald (1953) ¿Dypfryst¿, fra Et hode kortere og andre hårreisende historier (originaltittel: ¿Someone like you¿, oversatt av Peter Magnus), Oslo: Gyldendal.Tilgjengelig fra: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008082704047

Harstad, Johan (2001) x, y og z, fra Herfra blir du bare eldre, Oslo: Gyldendal.

Osland, Erna (2005) ¿Ormens hjarte¿, fra Perfekte par, Oslo: Samlaget.

Sandel, Cora (1935) ¿Kunsten å myrde¿, fra Mange takk, doktor, Oslo: Gyldendal.

Øyehaug, Gunhild (2005) ¿Liten knute¿, fra Knutar, Oslo: Kolon.

Film:

Babettes gjestebud (1987/2001). Regi Gabriel Axel. S.l., MGM Home Entertainment.Finnes også som:Babettes gjestebud (1987/2006). Regi Gabriel Axel. S.l., MGM Home Entertainment.

Artikler/enkeltkapitler vil komme i tillegg.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen** 100/100
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Kjøreplan publiseres av faglærer
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.