LVUT8104 - Matematikk 2 (5-10) emne 2 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

På dette studieemnet i Matematikk 2 (5-10) vil blir det arbeidet grundig med noen utvalgte matematikkfaglige områder som er sentrale for ungdomstrinnet, særlig knyttet til funksjonslære, matematisk modellering og sannsynlighetsregning og statistikk. En eksperimenterende og utforskende tilnærming vil ha en sentral rolle under arbeidet med alle de matematikkfaglige temaene.
På dette emnet vil praksisfeltet som læringsarena spille en sentral rolle. Her vil en videreutvikle studentenesforsknings- og utviklingskompetanse, og gjennom det også videreutvikle forståelsen for den fagdidaktiske teorien som studiet bygger på.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap i matematisk analyse, inkludert derivasjon, integrasjon, differensialligninger og enkle matematiske modeller, og kan relatere disse begrepene til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10
- har kunnskap i sannsynlighet og statistikk, har kunnskap om ulike sannsynlighetsmodeller og kombinatorikk, og kan relatere disse begrepene til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10
- har god kunnskap om den matematiske oppdagelsesprosessen: eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og falsifisering, generalisering, og om hvordan legge til rette slik at elever kan ta del i denne
- har kjennskap til kvantitative og kvalitative metoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskning

Ferdigheter
Studenten
- kan benytte digitale verktøy og digitale læringsressurser i de aktuelle matematikkemnene
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever pa° trinn 5-10, med fokus pa° variasjon og elevaktivitet, forankret i forskning, teori og praksis
- kan bruke kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser
- kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker, for eksempel gjennom strategiopplæring
- kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring

Generell kompetanse
Studenten
- kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis
- har kunnskap om forsknings- og utviklingskompetanse i forhold til matematikkundervisning og i forhold til utviklingsarbeider i matematikk
- kan bruke sentrale digitale verktøy i matematikkundervisningen sammen med elever, både som illustrasjon og i matematiske undersøkelser

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som IKT-støttet, samlingsbasert deltidsstudium. Det vil være tre samlinger, til sammen 8 dager. I undervisninga vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer der stor grad av studentaktivitet er sentral. Arbeidsformene vil blant annet omfatte diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag, presentasjoner og bruk av digitale verktøy. Læreryrket innebærer å være i stand til å benytte innspill fra elevene i undervisningen og i planlegging av undervisning. Det er derfor viktig at studentene opparbeider faglig trygghet slik at de kan oppmuntre elevene til å utvikle egne tanker og resonnementer og være i stand til å veilede elevene i deres matematiske utvikling. På studiet vil det legges vekt på at studentene skal delta aktivt i matematiske og matematikkdidaktiske diskusjoner. Det forventes derfor deltakelse på samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Studiet inkluderer inntil åtte obligatoriske arbeidskrav med utgangspunkt i formuleringene under forventet læringsutbytte.
Ett praksisoppdrag ved egen skole danner grunnlag for en fordypningsoppgave som er en del av eksamen.
Minst ett arbeidskrav vil være knyttet til refleksjon over egen utvikling og utprøving av undervisning sett i lys av nyere forskning.
Alle disse arbeidsoppdragene er obligatoriske.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Det blir til vanlig ikke gitt kompenserende oppdrag dersom disse arbeidskravene ikke er godkjent.

Individuell muntlig eksamen der fordypningsoppgaven skal presenteres som del av eksamen.
Hjelpemidler: Ved den muntlige eksamen vil studentene kunne ha med seg fordypningsoppgaven og inntil fem A4-sider med notater i forbindelse med arbeidet med oppgaven.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Matematikk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJMAT3VUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.
Matematikk 1, 5-10 eller tilsvarende

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumlisten er veiledende. Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
Gustavsen, T. S., Hinna, K. R. C., Borge, I. C. & Andersen, P. S. (2014): QED 5-10: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen: Bind 2. Oslo: Cappelen Damm.
Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2008). Matematik for lærerstuderende: Delta: fagdidaktik. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.
Hinna, K. R., Reinert A., & Gustavsen, T. S. (2011). QED 5-10: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen: Bind 1. Kapittel 7. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Tilleggslitteratur
Lysø, K. O. (2014). Sannsynlighetsregning og statistisk metodelære (2. utg.). Bergen: Caspar Forlag.
Artikler/enkeltkapitler vil komme i tillegg

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.