course-details-portlet

LVUT8104 - Matematikk 2 (5-10) emne 2 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 25/100
Hjemmeeksamen 75/100 6 timer

Faglig innhold

På dette studieemnet i Matematikk 2 (5-10) vil blir det arbeidet grundig med noen utvalgte matematikkfaglige områder som er sentrale for ungdomstrinnet, særlig knyttet til funksjonslære, matematisk modellering og sannsynlighetsregning og statistikk. En eksperimenterende og utforskende tilnærming vil ha en sentral rolle under arbeidet med alle de matematikkfaglige temaene.På dette emnet vil praksisfeltet som læringsarena spille en sentral rolle. Her vil en videreutvikle studentenes forsknings- og utviklingskompetanse, og gjennom det også videreutvikle forståelsen for den fagdidaktiske teorien som studiet bygger på.

Læringsutbytte

KunnskapStudenten har- kunnskap i matematisk analyse, inkludert derivasjon, integrasjon og enkle matematiske modeller, og kan relatere disse begrepene til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10- kunnskap i sannsynlighet og statistikk, har kunnskap om ulike sannsynlighetsmodeller og kombinatorikk, og kan relatere disse begrepene til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10- god kunnskap om den matematiske oppdagelsesprosessen: eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og falsifisering, generalisering, og om hvordan legge til rette slik at elever kan ta del i denne- kjennskap til kvantitative og kvalitative metoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskningFerdigheterStudenten kan- benytte digitale verktøy og digitale læringsressurser i de aktuelle matematikkemnene- planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever pa° trinn 5-10, med fokus pa° variasjon og elevaktivitet, forankret i forskning, teori og praksis- arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker, for eksempel gjennom strategiopplæring- vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæringGenerell kompetanseStudenten- kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis- har kunnskap om forsknings- og utviklingskompetanse i matematikkundervisning og i utviklingsarbeider i matematikk- kan bruke sentrale digitale verktøy i matematikkundervisningen sammen med elever, både som illustrasjon og i matematiske undersøkelser

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som IKT-støttet, samlingsbasert deltidsstudium. Det vil være tre samlinger, til sammen 8 dager. I undervisninga vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer der stor grad av studentaktivitet er sentral. Arbeidsformene vil blant annet omfatte diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag, presentasjoner og bruk av digitale verktøy. Læreryrket innebærer å være i stand til å benytte innspill fra elevene i undervisningen og i planlegging av undervisning. Det er derfor viktig at studentene opparbeider faglig trygghet slik at de kan oppmuntre elevene til å utvikle egne tanker og resonnementer og være i stand til å veilede elevene i deres matematiske utvikling. På studiet vil det legges vekt på at studentene skal delta aktivt i matematiske og matematikkdidaktiske diskusjoner. Det forventes derfor deltakelse på samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter: Studiet inkluderer inntil åtte obligatoriske aktiviteter (arbeidskrav) med utgangspunkt i formuleringene under forventet læringsutbytte. Minst ett arbeidskrav vil være knyttet til refleksjon over egen utvikling og utprøving av undervisning sett i lys av nyere forskning. Alle disse arbeidsoppdragene er obligatoriske. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før en student kan framstille seg til eksamen. Det blir til vanlig ikke gitt kompenserende oppdrag dersom disse arbeidskravene ikke er godkjent. Vurdering: Individuell hjemmeeksamen(6 timer) og innlevering av en fordypningsoppgave. Hjemmeeksamen teller 75% og fordypningsoppgaven 25%. Hjelpemidler på hjemmeeksamen: Alle hjelpemidler unntatt kommunikasjon med andre.

Ved utsatt eksamen kan eksamensform bli endret

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Matematikk 2, 5.-10. trinn (KMA2-5-10)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.Matematikk 1, 5-10 eller tilsvarendeDet vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikkdidaktikk
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 75/100

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
08.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell oppgave 25/100

Utlevering
29.04.2024

Innlevering
06.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU