LVUT8103 - Matematikk 2 (5-10) emne 1 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

I det første emnet i faget Matematikk 2 5-10 vil sentrale matematikkfaglige områder fra de siste trinnene i grunnskolen studeres. Fagdidaktiske temaer vil være knyttet til å identifisere, karakterisere og forstå fenomener og prosesser som kan inngå i undervisning og læring av matematikk på trinnene 5-10, spesielt innenfor de matematikkfaglige områdene som behandles på studieemnet. Resonnering og matematisk argumentasjon vil ha en sentral rolle under arbeidet med alle de matematikkfaglige temaene.

I studiet vil egen praksis i stor grad benyttes. Det er derfor nødvendig at studentene har tilknytning til grunnskolen slik at de kan prøve ut aktuelle opplegg og teorier. Det er et mål at studentene gjennom egne erfaringer i praksis skal få konkretisert og utviklet den fagdidaktiske teorien som studiet bygger på.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk, og elevers læring på barne- og ungdomstrinnet
- har undervisningskunnskap knyttet til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med matematiske teoribygninger innen for eksempel geometri og algebra
- har kunnskap om algebraisk tenking og generalisering
- har kunnskap om betydningen av representasjoner i de aktuelle matematiske emnene
- har kunnskap om hvordan en kan bruke algebra som verktøy i problemløsning
- har undervisningskunnskap knyttet til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med matematiske teoribygninger innen for eksempel geometri og/eller algebra
- har kunnskap om den matematiske oppdagelsesprosessen: eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og falsifisering, generalisering, og om hvordan legge til rette slik at elever kan ta del i denne

Ferdigheter
Studenten
- kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og/eller matematikkfaglig emne relevant for trinn 5-10
- kan bidra i lokalt læreplanarbeid
- kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
- har kunnskap om bruk av digitale verktøy og digitale læringsressurser i de aktuelle matematikkemnene

Generell kompetanse
Studenten
- kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
- har kunnskap om ulike vurderingsformer i matematikk, både underveisvurdering og formell sluttvurdering
- kan bruke sentrale digitale verktøy i matematikkundervisningen sammen med elever, både som illustrasjon og i matematiske undersøkelser

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som IKT-støttet og samlingsbasert deltidsstudium. Det vil være tre samlinger, til sammen 8 dager. I undervisningen vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer der stor grad av studentaktivitet er sentral. Arbeidsformene vil blant annet omfatte diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag, presentasjoner og bruk av digitale verktøy. Læreryrket innebærer å være i stand til å benytte innspill fra elevene i undervisningen og i planlegging av undervisning. Det er derfor viktig at studentene opparbeider faglig trygghet slik at de kan oppmuntre elevene til å utvikle egne tanker og resonnementer og være i stand til å veilede elevene i deres matematiske utvikling. På studiet vil det legges vekt på at studentene skal delta aktivt i matematiske og matematikkdidaktiske diskusjoner.

Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Studiet inkluderer inntil åtte obligatoriske arbeidskrav med utgangspunkt i formuleringene under forventet læringsutbytte.
Ett praksisoppdrag på egen skole danner grunnlag for to av arbeidskravene. I det ene skal det leveres et skriftlig arbeide og i det andre gis en muntlig presentasjon.
Kunnskapsdeling i eget kollegium vil inngå i minst ett av arbeidskravene.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Det blir til vanlig ikke gitt kompenserende oppdrag dersom disse arbeidskravene ikke er godkjent. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Individuell skriftlig eksamen.
Hjelpemidler: Ett 4 A4-ark med egne notater hvor det kan skrives på begge sider.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Matematikk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJMAT3VUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.
Matematikk 1 (5-10) eller tilsvarende

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumlisten er veiledende. Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Gustavsen, T. S., Hinna, K. R. C., Borge, I. C. Andersen, P. S. (2014). QED 5-10: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen: Bind 2. Oslo: Cappelen Damm.

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C. (2008). Matematik for lærerstuderende: Delta: fagdidaktik. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.

Tilleggslitteratur:

Hinna, K. R., Rinvold, R. A., Gustavsen, T. S. (2011). QED 5-10: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen: Bind 1. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Artikler/enkeltkapitler vil komme i tillegg.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 08.12.2017 09:00 D9
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.