course-details-portlet

LVUT8094 - Naturfag 1 (5-10) emne 2 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Naturfag 1 Emne 1og 2, gir til sammen bakgrunn i naturvitenskapelige emner og naturfagdidaktikk for å kunne undervise naturfaget i grunnskolen. I emne 2 utvides temaene i biologi fra Emne1, samt introduseres fysikk og teknologi. I biologi behandles temaene fysiologi og byggesteiner i organismer, fra gen til organer, og kunnskap om bærekraftig utvikling fra et naturfaglig synspunkt. I fysikk tilbyr modulen grunnleggende mekanikk, magnetisme, elektrisitet og energi. I teknologi anses kunnskap om og anvendelse av relevante teknologiske løsninger som et viktige tema. Videre gir emnet innsikt i naturfagdidaktiske tema som hverdagsforestillinger, dybdelæring og tverrfagligheten i utdanning for bærekraftig utvikling og teknologi.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten har kunnskap om:

 • hverdagsforestillinger knyttet til relevant fagstoff
 • dybdelæring i naturfag
 • naturfagets bidrag til utdanning for bærekraftig utvikling
 • oppbygging av celler og organismers livsprosesser
 • menneskets og andre dyrs fysiologi
 • krefter og bevegelse
 • grunnleggende magnetisme og elektriske kretser
 • ulike energiformer og om energikvalitet
 • forholdet mellom teknologi og naturvitenskap, hvordan teknologi kan undervises tverrfaglig, og hvordan dette kan gjøres med elever

FERDIGHETER

Studenten kan

 • anvende naturfaglige kunnskaper i samtaler med elever om naturen og naturfaglige fenomener
 • anvende noen undervisningsstrategier som fremmer dybdelæring, og gjør didaktiske refleksjoner over disse
 • gjennomføre et skolerelevant teknologiprosjekt fra ide til produkt, og reflektere over disse didaktisk
 • vurdere ulike teknologiske produkter og anvende noen av disse som læremidler

GENERELL KOMPETANSE

Studenten har innsikt i

 • sin egen rolle og praksis som naturfaglærer
 • relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • naturfagets rolle i utvikling av tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling og teknologi

Læringsformer og aktiviteter

Naturfag 1 (5-10), Emne 2 tilbys som samlingsbasert deltidsstudium. I undervisningen vil det bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset faglig og didaktisk tematikk. Utforskende og dialogisk tilnærming vektlegges. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver er viktige deler av studiet. Videre forventes det at studentene aktivt bruker bibliotek og andre kilder til informasjon og læring. Bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer. Studentene vil på og mellom samlingene bli gitt obligatoriske oppdrag, skriftlige og muntlige oppgaver, delvis knyttet til undervisning i egen skole.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav ihht emnebeskrivelsen
 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Innleveringer knyttet til arbeid mellom samlingene og/eller medstudent-/kollegaveiledning
 • 70 % obligatorisk oppmøte fordi undervisningen i stor grad handler om ferdighetstrening og samarbeid på laboratoriet.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Eksamensform: Individuell mappevurdering.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU. Ved ny/utsatt eksamen kan eksamensformen blir endret.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Naturfag 1, 5.-10. trinn (KNAT1-5-10)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole. Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver. Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NA6024 5.0 HØST 2022
NA6022 3.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Naturfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU