LVUT8094 - Naturfag 1 (5-10) emne 2 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD

Faglig innhold

Naturvitenskap og teknologiske nyvinninger har vært en grunnleggende forutsetning for utviklingen av vår sivilisasjon. Vi står i dag overfor utfordringer i samfunn og miljø der kunnskap i naturvitenskapsfagene vil være avgjørende både nasjonalt og globalt. Utdanning for bærekraftig utvikling krever at grunnskolelærere har kunnskaper om både lokale og globale miljøutfordringer. De må kunne tilrettelegge for læring som fremmer elevenes naturglede og ansvarsfølelse og som etter hvert utvikles til kunnskap og engasjement for miljøet. Emnet skal vise at naturvitenskapelige og teknologiske vurderinger gjøres i forhold til etiske verdier og idealer. Emnet skal legge grunnlag for å se naturvitenskapens verdensbilde som et kulturprodukt, der observasjoner, eksperimenter, drøftinger og teorier gradvis endrer vår erkjennelse.
Naturfag henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag, astronomi og teknologi.

Naturfag 1 skal gi faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise naturfag på grunnskolens 5.-10. trinn. Utdanningen skal være knyttet til praksisfeltet, og gi studentene grunnlag for på egen hånd og i samarbeid med andre å utvikle sine kunnskaper og arbeidsmåter. Det legges vekt på forskningsbasert kunnskap om elevenes faglige utvikling gjennom hele grunnskolen. Utdanningen skal gi erfaring med varierte arbeidsformer og didaktisk refleksjon som forbereder til en lærerrolle som fremmer elevenes læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter; uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese og regne og bruke digitale verktøy. Videre skal Naturfag 1 stimulere til undring, interesse for og positiv opplevelse av naturfaget. Naturfag 1 skal gi grunnlag for å kunne bruke elevaktive læringsformer på ulike læringsarenaer. Grunnskolelæreren skal kunne ta utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer i planlegging av undervisning og bruke nære og lokale læringsarenaer på en slik måte at fagstoffet konkretiseres og støtter utviklingen av det naturfaglige språket.

Studiet har to moduler: Emne 1 og Emne 2. Modulene har gjennomgående utforskende tilnærming basert på fenomenologi. Naturfag 1 Emne 2 skal gi faglig trygghet i noen relevante områder av grunnskolefaget for 5.-10. trinn. Emnet dekker ikke hele den faglige bredden i grunnskolefaget for 5. - 10. trinn. Bredden kan oppnås gjennom å ta Naturfag 1 Emne 1 og Naturfag 2 i tillegg til Naturfag 1 Emne 2.
Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 1 for 5.-10. bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen fra 2010.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har god kunnskap om grunnleggende ferdigheter i naturfag
- har kunnskap om hverdagsforestillinger knyttet til relevant fagstoff i biologi og fysikk

Emne 2 er delt i tre temaområder: «Artenes verden», «Energi og bevegelse», «Vær og klima»
Tema: «Artenes verden»
- har oversikt over navn, egenskaper og karakteristiske trekk til noen vanlige arter/grupper av organismer med vekt på tilpasning til ulike levevilkår.
- har kunnskap om fysiske og biologiske fenomener på makro og mikronivå knyttet til lyd og lys.

Tema: Energi og bevegelse
- Har kunnskap om energibegreper og ulike energiformer.
- har kunnskap om mekanikk - krefter og bevegelse
- Kjenner til relevante forsøk og enkle beregninger

Tema: Vær og klima
- har kunnskap om vanlige værelementer og lokale værfenomener
- har kunnskap om begrepet bærekraftig utvikling og miljøutfordringer knyttet til biologisk mangfold
- har oversikt over global oppvarming, ozonproblematikk og noen andre miljøutfordringer knyttet til kjemiske stoffers innvirkning på miljøet, samt konsekvenser av disse miljøutfordringene

Ferdigheter
(knyttet til de temaene i biologi og fysikk som behandles i emne 2)
Studenten
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i naturfag
- kan anvende naturfaglige kunnskaper i samtaler med elever om naturen og naturfaglige fenomener
- kan anvende relevant naturfagsutstyr, modeller og praktiske aktiviteter som støtte for elevers læring
- kan anvende varierte undervisningsmetoder inne og ute, som fremmer elevers undring og læring i naturfag
- kan tilrettelegge naturfagundervisning som fremmer alle grunnleggende ferdigheter
- kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
- har strategier for å avdekke og eventuelt endre elevenes hverdagsforestillinger
- kan drøfte problemstillinger i naturfagundervisningen knyttet til tilpasset opplæring og undervisning i et flerkulturelt miljø
- kan bruke resultater fra naturfagdidaktisk forskning i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
- kan bruke naturfaget som støttefag i tverrfaglige og flerfaglige sammenhenger

Generell kompetanse
Studenten
- har innsikt i hvordan gjeldende læreplan for grunnskolen kan brukes som utgangspunkt for naturfagundervisning
- har god forståelse av sin egen rolle og praksis som naturfaglærer
- har god forståelse av ulike IKT-verktøy som er egnet for bruk i naturfagundervisning
- kan ta stilling til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
- kjenner krav til sikkerhet i naturfagundervisningen, og kan anvende disse i undervisningen

Læringsformer og aktiviteter

Naturfag 1, Emne 2 tilbys som IKT-støttet, samlingsbasert deltidsstudium. I undervisningen vil det bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset faglig og didaktisk tematikk. Utforskende og dialogisk tilnærming vektlegges. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver er viktige deler av studiet. Videre forventes det at studentene aktivt bruker bibliotek og andre kilder til informasjon og læring. Bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer.
Studentene vil på og mellom samlingene bli gitt obligatoriske oppdrag, skriftlige og muntlige oppgaver, delvis knyttet til egen praksis. Praksisrelaterte oppgaver følges opp med erfaringsutveksling.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- 70 % obligatorisk oppmøte.
- 4 rapporteringer/refleksjonsskriv (muntlig, digitalt eller skriftlig), der enkelte er fra arbeid mellom samlingene knyttes til pedagogisk bruk av IKT og/eller medstudent-/kollegaveiledning

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Todelt individuelt muntlig eksamen, en vurdering:
1. Presentasjon av problemstilling eller tema. Oppgave gis 24 timer før presentasjonen.
2. Muntlig fagsamtale med praktisk innslag i form av et forsøk.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Naturfag for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJNAT2VUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.