course-details-portlet

LVUT8092 - Matematikk 1 (1-7) emne 2 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Invidivuell muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Invidivuell muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet omfatter matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på trinnene 1-7. Dette innebærer arbeid med alle aspekter ved tall og tallbehandling, men med spesiell vekt på regneartene multiplikasjon og divisjon, samt proporsjonal tenking og brøk. Arbeid med regnestrategier og algoritmer knyttes til kunnskap om additive og multiplikative strukturer. Videre arbeides det med utvikling av matematisk kompetanse gjennom eksperimentering og generalisering med tall, og hvordan dette leder til algebraisk tenking. Statistikk og kombinatorikk i de første skoleårene er også en del av emnet. Matematikkdidaktiske temaer er kommunikasjon i matematikk-klasserommet, målsetning og planlegging og vurdering for læring.

Læringsutbytte

KunnskapStudenten har- inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider med på barnetrinnet, særlig innen multiplikasjon, divisjon, brøk og proporsjonal tenking- kunnskap i statistikk, kombinatorikk og sannsynlighetsregning og kan knytte denne kunnskapen til lærestoffet på barnetrinnet- kunnskap i algebra og funksjoner, og kan knytte denne kunnskapen til lærestoffet på barnetrinnet- undervisningskunnskap om betydningen av regning som grunnleggende ferdighet i alle skolefag- kunnskap om ulike teorier om undervisning og læring av matematikk- kunnskap om ulike interaksjonsmønstre og kommunikasjon knyttet til matematikkundervisningFerdighetStudenten kan- planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever i trinn 1-7 med fokus på variasjon og elevaktivitet, forankret i litteratur og i læreplanene- bruke og vurdere kartleggingsprøver og ulike observasjons- og vurderingsmåter, for å tilpasse opplæringen til elevenes ulike behov- analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetode- kommunisere med elever om matematikk, enkeltvis og i ulike gruppesammensetninger, lytte til, vurdere og gjøre bruk av elevers innspill, og institusjonalisere kunnskapGenerell kompetanseStudenten har- forståelse for matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi og samfunnsutvikling og kan se relevansen for egen undervisning- innsikt i matematikkfagets rolle innenfor andre fag og i samfunnet for øvrig og kan se relevansen for egen undervisning- innsikt i matematikkfagets betydning for deltakelse i et demokratisk samfunn og kan se relevansen for egen undervisning

Læringsformer og aktiviteter

I undervisningen vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer, med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil blant annet omfatte diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag og muntlige presentasjoner. På studiet vil det legges vekt på at studentene skal delta aktivt i diskusjoner.I løpet av studiet vil det bli gitt flere ulike arbeidsoppdrag. Dette vil være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner, ofte knyttet til egen praksis. Praksisfeltet som læringsarena vil spille en sentral rolle. Det er derfor nødvendig at studentene har tilknytning til barneskolen. Det er et mål at studentene skal utvikle en evne og vane til å lære av egen praksis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:Det vil være inntil 4 obligatoriske arbeidskrav i emnet. Dette vil være en kombinasjon av skriftlige innleveringer og muntlige fremlegg. Noen av arbeidskravene vil være utprøving av lærestoffet fra kurset i undervisning. Et av arbeidskravene vil også inkludere kunnskapsdeling i eget kollegium.Semesterplanen vil opplyse nærmere om konkret innhold og hvor i studiet de ulike arbeidskravene ligger.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.Vurdering:Ved eksamen er alle skriftlige hjelpemidler tillatt i forberedelsestiden. Ingen hjelpemidler tillatt under muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Matematikk 1, 1.-7. trinn (KMA1-1-7)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skoleDet vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikkdidaktikk
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Invidivuell muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Invidivuell muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD

22.05.2024 - 23.05.2024

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU