LVUT8092 - Matematikk 1 (1-7) emne 2 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet omfatter matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på trinnene 1-7. Dette innebærer arbeid med alle aspekter ved tall og tallbehandling, men med spesiell vekt på regneartene multiplikasjon og divisjon, samt proporsjonal tenking og brøk. Arbeid med regnestrategier og algoritmer knyttes til kunnskap om additive og multiplikative strukturer. Videre arbeides det med utvikling av matematisk kompetanse gjennom eksperimentering og generalisering med tall, og hvordan dette leder til algebraisk tenking. Statistikk og kombinatorikk i de første skoleårene er også en del av emnet. Matematikkdidaktiske temaer er kommunikasjon i matematikk-klasserommet, målsetning og planlegging og vurdering for læring.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider med på barnetrinnet, særlig innen multiplikasjon, divisjon, brøk og proporsjonal tenking
- har kunnskap i statistikk, kombinatorikk og sannsynlighetsregning og kan knytte denne kunnskapen til lærestoffet på barnetrinnet
- har kunnskap i algebra og funksjoner, og kan knytte denne kunnskapen til lærestoffet på barnetrinnet
- har undervisningskunnskap om betydningen av regning som grunnleggende ferdighet i alle skolefag
- har kunnskap om ulike teorier om undervisning og læring av matematikk
- har kunnskap om ulike interaksjonsmønstre og kommunikasjon knyttet til matematikkundervisning

Ferdigheter
Studenten
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever i trinn 1-7 med fokus på variasjon og elevaktivitet, forankret i forskning, teori og praksis
- kan bruke og vurdere kartleggingsprøver og ulike observasjons- og vurderingsmåter, for å tilpasse opplæringen til elevenes ulike behov
- kan analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetode
- kan kommunisere med elever om matematikk, enkeltvis og i ulike gruppesammensetninger, lytte til, vurdere og gjøre bruk av elevers innspill, og institusjonalisere kunnskap

Generell kompetanse
Studenten
- har forståelse for matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi og samfunnsutvikling og kan se relevansen for egen undervisning
- har innsikt i matematikkfagets rolle innenfor andre fag og i samfunnet for øvrig og kan se relevansen for egen undervisning
- har innsikt i matematikkfagets betydning for deltakelse i et demokratisk samfunn og kan se relevansen for egen undervisning

Læringsformer og aktiviteter

I undervisningen vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer, med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil blant annet omfatte diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag og muntlige presentasjoner. På studiet vil det legges vekt på at studentene skal delta aktivt i diskusjoner.
I løpet av studiet vil det bli gitt flere ulike arbeidsoppdrag. Dette vil være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner, ofte knyttet til egen praksis. Praksisfeltet som læringsarena vil spille en sentral rolle. Det er derfor nødvendig at studentene har tilknytning til barneskolen. Det er et mål at studentene skal utvikle en evne og vane til å lære av egen praksis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Det vil være inntil 4 obligatoriske arbeidskrav i emnet. Dette vil være en kombinasjon av skriftlige innleveringer og muntlige fremlegg. Noen av arbeidskravene vil være utprøving av lærestoffet fra kurset i undervisning. Et av arbeidskravene vil også inkludere kunnskapsdeling i eget kollegium.

Semesterplanen vil opplyse nærmere om konkret innhold og hvor i studiet de ulike arbeidskravene ligger.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.


Ved eksamen er alle skriftlige hjelpemidler tillatt i forberedelsestiden.
Ingen hjelpemidler tillatt under muntlig eksamen

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJLESKVUÅ)
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJLESK2VUÅ)
Matematikk for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJMAT2VUÅ)
Matematikk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJMAT3VUÅ)
Norsk for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJNORD2VUÅ)
Norsk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJNORD3VUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
Fosnot, C. T., & Dolk, M. (2001). Young mathematicians at work: constructing multiplication and division. Portsmouth, N.H.: Heinemann.
Kazemi, E. & Hintz, A. (2014). Intentional Talk: How to Structure and Lead Productive Mathematical Discussions. Portland: Stenhouse Publishers.
Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2008). Matematik for lærerstuderende: Delta: fagdidaktik. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.
Van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2015). Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally (9th ed.). Essex: Pearson Education Limited.
Artikler og enkeltkapitler vil komme i tillegg.
Pensumlistene er veiledende. Endelig pensumliste legges ut på blackboard før studiestart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 01.12.2017 E129
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.