course-details-portlet

LVUT8091 - Matematikk 1 (1-7) emne 1 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet omfatter matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på trinnene 1-7, med et særlig fokus på begynneropplæringen. Dette innebærer arbeid med alle aspekter ved tall og tallbehandling, det grunnleggende tallbegrepet hos små barn, utvikling av tallbehandling fra et uformelt nivå til et en systematisk tilnærming, særlig innen addisjon og subtraksjon. Videre er posisjonssystemets betydning sentral. Arbeid med regnestrategier knyttes til kunnskap om additive og multiplikative strukturer. Videre arbeides det med utvikling av tallfølelse gjennom eksperimentering og generalisering med tall, og hvordan dette leder til algebraisk tenking. En viktig del i emnet er også arbeid med begrepsutvikling i geometri og måling. Matematikkdidaktiske temaer er arbeid med opplegg for elevaktivitet og tilpasset undervisning.

Læringsutbytte

KunnskapStudenten har- inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider med på barnetrinnet, særlig tidlig tallforståelse, geometri og måling, og overgangen fra aritmetikk til algebra, med et spesielt fokus på begynneropplæringen- kunnskap om språkets rolle for læring av matematikk- kunnskap om den betydningen semiotiske representasjonsformer har i matematikk, og hvilke utfordringer som er knyttet til overganger mellom representasjonsformer- kunnskap om matematikkens historiske utvikling, spesielt utviklingen av tallbegrep og tallsystemer- kunnskap om betydningen av å uttrykke seg muntlig og skriftlig, å lese, og kunne bruke digitale verktøy i matematikkfagetFerdigheterStudenten- har gode praktiske ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon i matematikkfaget, og kompetanse til å fremme slike ferdigheter hos elevene- kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, begrunnelser, argumenter og bevis- kan vurdere digitale ressurser for å oppnå matematikkfagets kompetansemålGenerell kompetanseStudenten har- innsikt i matematikkfagets rolle innenfor andre fag og i samfunnet for øvrig- innsikt i matematikkfagets betydning for deltakelse i et demokratisk samfunn

Læringsformer og aktiviteter

I undervisningen vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer, med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil blant annet omfatte diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag og muntlige presentasjoner. På studiet vil det legges vekt på at studentene skal delta aktivt i diskusjoner.I løpet av studiet vil det bli gitt flere ulike arbeidsoppdrag. Dette vil være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner, ofte knyttet til egen praksis. Praksisfeltet som læringsarena vil spille en sentral rolle. Det er derfor nødvendig at studentene har tilknytning til barneskolen. Det er et mål at studentene skal utvikle en evne og vane til å lære av egen praksis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:Det vil være inntil 4 obligatoriske arbeidskrav i emnet. Dette vil være en kombinasjon av skriftlige innleveringer og muntlige fremlegg. Noen av arbeidskravene vil være knyttet til pedagogisk bruk av IKT i undervisningen og utprøving av lærestoffet fra kurset i undervisning.Semesterplanen vil opplyse nærmere om konkret innhold og hvor i studiet de ulike arbeidskravene ligger.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.Vurdering:På hjemmeeksamen er alle hjelpemidler tillatt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Matematikk 1, 1.-7. trinn (KMA1-1-7)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikkdidaktikk
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemmeksamen 100/100

Utlevering
06.12.2023

Innlevering
08.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemmeksamen 100/100

Utlevering
05.06.2024

Innlevering
07.06.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU