LVUT8091 - Matematikk 1 (1-7) emne 1 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet omfatter matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på trinnene 1-7. Dette innebærer arbeid med alle aspekter ved tall og tallbehandling, det grunnleggende tallbegrepet hos små barn, utvikling av tallbehandling fra et uformelt nivå til et en systematisk tilnærming, særlig innen addisjon og subtraksjon. Videre er posisjonssystemets betydning sentral. Arbeid med regnestrategier knyttes til kunnskap om additive og multiplikative strukturer. Videre arbeides det med utvikling av tallfølelse gjennom eksperimentering og generalisering med tall, og hvordan dette leder til algebraisk tenking. En viktig del i emnet er også arbeid med begrepsutvikling i geometri og måling. Matematikkdidaktiske temaer er arbeid med opplegg for elevaktivitet og tilpasset undervisning.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider med på barnetrinnet, særlig tidlig tallforståelse, geometri og måling, og overgangen fra aritmetikk til algebra, med et spesielt fokus på begynneropplæringen
- har kunnskap om språkets rolle for læring av matematikk
- har kunnskap om den betydningen semiotiske representasjonsformer har i matematikk, og hvilke utfordringer som er knyttet til overganger mellom representasjonsformer
- har kunnskap om matematikkens historiske utvikling, spesielt utviklingen av tallbegrep og tallsystemer
- har kunnskap om betydningen av å uttrykke seg muntlig og skriftlig, å lese,og kunne bruke digitale verktøy i matematikkfaget

Ferdigheter
Studenten
- har gode praktiske ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon i matematikkfaget, og kompetanse til å fremme slike ferdigheter hos elevene
- kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, begrunnelser, argumenter og bevis


Generell kompetanse
Studenten
- har innsikt i matematikkfagets rolle innenfor andre fag og i samfunnet for øvrig
- har innsikt i matematikkfagets betydning for deltakelse i et demokratisk samfunn

Læringsformer og aktiviteter

I undervisningen vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer, med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil blant annet omfatte diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag og muntlige presentasjoner. På studiet vil det legges vekt på at studentene skal delta aktivt i diskusjoner.
I løpet av studiet vil det bli gitt flere ulike arbeidsoppdrag. Dette vil være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner, ofte knyttet til egen praksis. Praksisfeltet som læringsarena vil spille en sentral rolle. Det er derfor nødvendig at studentene har tilknytning til barneskolen. Det er et mål at studentene skal utvikle en evne og vane til å lære av egen praksis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Det vil være inntil 4 obligatoriske arbeidskrav i emnet. Dette vil være en kombinasjon av skriftlige innleveringer og muntlige fremlegg. Noen av arbeidskravene vil være knyttet til pedagogisk bruk av IKT i undervisningen og utprøving av lærestoffet fra kurset i undervisning.

Semesterplanen vil opplyse nærmere om konkret innhold og hvor i studiet de ulike arbeidskravene ligger.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

På hjemmeeksamen er alle hjelpemidler tillatt.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJLESKVUÅ)
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJLESK2VUÅ)
Matematikk for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJMAT2VUÅ)
Matematikk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJMAT3VUÅ)
Norsk for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJNORD2VUÅ)
Norsk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJNORD3VUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C. (2008). Matematik for lærerstuderende: Delta: fagdidaktik. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.

Van de Walle, J. A., Karp, K. S., Bay-Williams, J. M. (2015). Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally (9th ed.). Essex: Pearson Education Limited.

Artikler og enkeltkapitler vil komme i tillegg.

Pensumlistene er veiledende. Endelig pensumliste legges ut på blackboard før studiestart

 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 HJELPEMIDD

Utlevering
29.11.2017

Innlevering
01.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.