course-details-portlet

LVUT8086 - Engelsk 2 (5-10) emne 2 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Engelsk 2 for 5-10, emne 2, vektlegger avansert arbeid med engelsk språk, kultur, litteratur og språkundervisning på mellomtrinn og ungdomstrinn. Kurset er inndelt i tre emneområder:

 • Arbeid med litteratur og kulturkunnskap
 • Kunnskap om språk
 • Engelsk som andrespråk: teorier og metoder

Pensumlisten inneholder en rekke sjangere og tekster for å bedre studentenes samfunns-, kultur- og språkforståelse. Vi vil bruke god tid på hver tekst for å utvikle studentenes leseferdigheter, samt forståelse av ord, språkbruk, sjanger, uttrykk og fortellerteknikker. Undervisningen i engelsk språk vil fortsette å ta for seg spørsmål knyttet mot engelsk som et globalt språk, og på moderne språkundervisningsmetoder og sentrale teorier knyttet til andrespråkstilegnelse. Kurset innebærer også arbeid med det gjeldene nasjonale læreplanverket.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om engelsk som verdensspråk, avansert grammatikk og om ulike nyanser ved lydsystemet i engelsk
 • kunnskap om ulike læringsstrategier, -metoder og -teorier som utvikler elevenes språkferdigheter
 • kunnskap om hvordan arbeide på tvers av fag
 • kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler, og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst
 • kunnskap om en rekke litterære tekster, både skriftlige, visuelle og muntlige, og deres sentrale kjennetegn
 • kunnskap om akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
 • kunnskap om samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i den engelskspråklige verden
 • innsikt i kompleksiteten av flerspråklighet og noen strategier som kan bidra til utvikling og vedlikehold av flerspråklig kompetanse

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke målspråket sikkert og funksjonelt, både muntlig og skriftlig, for ulike formål
 • planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning ut ifra nasjonale retningslinjer
 • tilpasse undervisningen ved å ta i bruk varierte læringsaktiviteter og metoder
 • bevisstgjøre elevene på prosesser knyttet til lesing og skriving og hvordan de kan bruke disse strategisk i sin egen læring
 • arbeide selvstendig med problemstillinger i faget
 • vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingen
 • kritisk vurdere egen faglige praksis i forhold til gjeldende læreplan for engelsk i grunnskolen

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • reflektere over egen læring og praksis, samt vedlikeholde og utvikle sin egen språklige, litterære, kulturelle og didaktiske kompetanse
 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling i engelskfaget

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er samlingsbasert og går over ett semester. Underveis i studiet er det lagt inn obligatoriske arbeidskrav - både skriftlige, muntlige og digitale. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Det forutsettes at studentene tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom de organiserte samlingene, gjennom arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen. Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Videre forventes det at studentene forbereder seg til planlagt undervisning. Gjennom prosess- og produktorientert arbeid med tekstene og egenvurdering av disse, samt framføringer og aktiv deltaking i undervisningen, sikres studenten både medvirkning og veiledning i sin studieprogresjon.

Det arrangeres en studietur på inntil 14 dager til det norske studiesenteret i York, Storbritannia. Studieturen er ikke obligatorisk og den finansieres av studentene selv.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Studiet har følgende obligatoriske krav:

 • 1 muntlig presentasjon
 • 3 innleveringsoppgaver

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent / ikke godkjent. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å og opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. Gjeldende studieforskrift ved NTNU

Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av følgende vurderingsdel:

 • Individuell akademisk oppgave

Videre detaljer om innhold og omfang for den individuelle oppgaven vil bli publisert på Blackboard ved semesterstart. Delvurderinger kan tas opp enkeltvis.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Engelsk 2, 5.-10. trinn (KENG2-5-10)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole. Engelsk 1 (5-10) eller tilsvarende. Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver. Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU