course-details-portlet

LVUT8085 - Engelsk 2 (5-10) emne 1 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 60/100 5 dager
Muntlig eksamen 40/100 30 minutter

Faglig innhold

Engelsk 2 for 5-10, emne 1, gir en avansert opplæring i engelsk språk, kultur, litteratur og språkundervisning på mellomtrinn og ungdomstrinn. Kurset er inndelt i to hoveddeler:

 • Arbeid med litteratur og kulturkunnskap
 • Kunnskap om språk

Pensumlisten inneholder en rekke tekster, både skriftlige, visuelle og muntlige, for å bedre studentenes samfunns-, kultur- og språkforståelse. Vi vil bruke god tid på hver tekst for å utvikle studentenes leseferdigheter, samt forståelse av ord, språkbruk, sjanger, uttrykk og fortellerteknikker. Undervisningen i engelsk språk vil spesielt ta for seg spørsmål knyttet mot engelsk som et globalt språk. Kurset innebærer også arbeid med det gjeldene nasjonale læreplanverket.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om engelsk som verdensspråk og utviklingen av dets rolle som kontaktspråk for mennesker fra ulike land og kulturer, samt kjennskap til noen varianter av engelsk
 • kunnskap om avansert grammatikk, og ulike nyanser ved lydsystemet i engelsk
 • kunnskap om hvordan muntlig og skriftlig språk kan integreres i inspirerende og meningsfulle aktiviteter
 • kunnskap om læringsstrategier, -metoder, og -teorier som utvikler elevens språkferdigheter
 • kunnskap om en rekke litterære tekster, både skriftlige, visuelle og muntlige, og deres sentrale kjennetegn
 • kunnskap om akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
 • kunnskap om relevante samfunnsrettede tema tilknyttet den engelskspråklige verden

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke målspråket sikkert og funksjonelt, både muntlig og skriftlig, for ulike formål
 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning ut ifra nasjonale retningslinjer
 • integrere varierte strategier og aktiviteter for muntlig og skriftlig arbeid i klasserommet, og identifisere vanskelige områder i elevens kunnskap og justere undervisningen etter behov
 • velge ut og tilrettelegge arbeid med tekster fra den engelsktalende verden for barn og ungdom på en variert, utfordrende og inspirerende måte
 • kritisk vurdere egen faglige praksis med utgangspunkt i gjeldende læreplan for engelsk i grunnskolen

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • reflektere over egen læring og praksis, samt vedlikeholde og utvikle sin egen språklige, litterære, kulturelle og didaktiske kompetanse
 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling i engelskfaget

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er samlingsbasert og går over ett semester. Underveis i studiet er det lagt inn obligatoriske arbeidskrav - både skriftlige, muntlige og digitale. Det forutsettes at studentene tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom de organiserte samlingene, gjennom arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen. Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Videre forventes det at studentene forbereder seg til planlagt undervisning. Gjennom prosess- og produktorientert arbeid med tekstene og egenvurdering av disse, samt framføringer og aktiv deltaking i undervisningen, sikres studenten både medvirkning og veiledning i sin studieprogresjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Studiet har følgende obligatoriske krav:

 • 1 muntlig presentasjon
 • 3 innleveringsoppgaver

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent / ikke godkjent. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å og opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. Gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av to vurderingsdeler.

 • Del 1: Individuell muntlig eksamen
 • Del 2: Individuell hjemmeeksamen

Begge delene må være bestått for å få samlet bestått karakter i emnet. Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU. Delvurderinger kan tas opp enkeltvis.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Engelsk 2, 5.-10. trinn (KENG2-5-10)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole. Engelsk 1 (5-10) eller tilsvarende. Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver. Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU