LVUT8033 - Norsk 1 (1-7) emne 2: Norskfaget på 4.-7.trinn KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 10 dager

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i at språk og språkbruk spiller en grunnleggende rolle i all læring og henger tett sammen med identitetsutviklingen til den enkelte elev. Sentralt står språklige og litterære emner, lese- og skriveopplæring for elever på mellomtrinnet og fagdidaktiske spørsmål. Emnet legger også vekt på at studentene skal utvikle sine egne språkferdigheter og sin egen tekstkompetanse og formidlingsevne. Studentene vil møte varierte arbeidsmåter, også praktisk-estetiske tilnærminger.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har
- kunnskap om språket som system og språket i bruk
- omfattende kunnskap om barns språkutvikling på mellomtrinnet
- kunnskap om hva som kjennetegner skriftlige tekster, på nynorsk og bokmål, i ulike sjangrer og medium
- kunnskap om et utvalg skjønnlitterære tekster i ulike sjangrer og medium, med vekt på litteratur for unge
- bred kunnskap om metoder i lese- og skriveopplæringa på mellomtrinnet
- kunnskap om nasjonale prøver og læremiddel for mellomtrinnet, både digitale og andre

Ferdigheter
Studenten
- kan bruke kunnskap om språk og språkutvikling i språkstimulerende arbeid og gjøre greie for fagdidaktiske valg som skal fremme muntlig og skriftlig språkutvikling for alle elever på mellomtrinnet
- kan bruke kunnskap om hva som kjennetegner ulike tekster og sjangrer i arbeid med skriftlige tekster i ulike medium
- kan bruke ulike metoder i den videre lese- og skriveopplæringa og tilpasse opplæringa for elever med ulik bakgrunn og varierende ferdigheter i norsk
- kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og gi læringsfremmende respons til alle elever på mellomtrinnet
- kan gjenkjenne tegn på lese-, skrive- og språkvansker
- kan vurdere ulike norskfaglige læremiddel for mellomtrinnet, digitale og andre
- mestrer skriftlig nynorsk og bokmål og kan undervise elever i begge målformer

Generell kompetanse
Studenten kan
- legge til rette for at elevene på mellomtrinnet videreutvikler grunnleggende språkferdigheter og blir tekstkyndige språkbrukere som - delta aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
- planlegge og gjennomføre norskundervisning på mellomtrinnet i sentrale emner og gjøre rede for elevtilpassa fagdidaktiske valg
- vurdere egen praksis på mellomtrinnet med gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er organisert som et samlings- og nettbasert studium. Modulen har tre obligatoriske samlinger à tre dager. Studiet innebærer både fellesforelesninger, undervisning i seminarform, verkstedarbeid og arbeid i mindre grupper. Mellom samlingene forventes selvstendig arbeid, faglig utviklingsarbeid i egen praksis, didaktisk refleksjon og kommunikasjon på digital læringsplattform.

Antall obligatoriske aktiviteter: 5
- Deltakelse på samlingene (80% oppmøte)
- En individuell fagtekst på nynorsk
- Et gruppeframlegg
- Kommunikasjon på digital læringsplattform i form av loggskriving og faglig refleksjon mellom samlingene

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen. Individuell. Målform: bokmål.
Varighet: 10 dager.
Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Norsk for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJNORD2VUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen INSPERA 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.