LVUT8033 - Norsk 1 (1-7) emne 2: Norskfaget på 4.-7.trinn KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 10 dager

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i at språk og språkbruk spiller en grunnleggende rolle i all læring og henger tett sammen med identitetsutviklingen til den enkelte elev. I modulen står videre lese- og skriveopplæring sentralt. Undervisningen er forskningsbasert. Studentene skal lære å arbeide med grunnleggende ferdigheter med særlig vekt på lesing, skriving og muntlig bruk av språket. Ulike former for kartlegging og vurdering for læring inngår i dette arbeidet. Studentene vil møte varierte arbeidsmåter, også praktisk-estetiske tilnærminger.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene har kunnskap om:
- barnelitteratur for aldersgruppa 10-14 år i ulike sjangrer og medier og om hvordan denne litteraturen har utviklet seg over tid
- hva som kjennetegner muntlige, skriftlige og sammensatte tekster; fiksjonstekster og sakprosatekster i ulike sjangrer, og tekster fra eldre og nyere medium
- sentrale og relevante litteraturteoretiske og litteraturdidaktiske begrep og perspektiv
- litteratur fra nyere tid som retter seg mot ungdom og voksne lesere
- lese- og skriveteorier, med særlig vekt på videre lese- og skriveopplæringa
- ha grunnleggende kunnskap om morfologi og setningsanalyse
- flerspråklig praksis og om det å lære norsk som andrespråk
- kartlegging og vurdering av lese- og skriveferdigheter
- gjeldende læreplanen for skolens norskfag og hvordan norskfaget har forandret seg over tid
- muntlige ferdigheter og samtale som redskap for læring

Ferdigheter
Studentene kan:
- planlegge, gjennomføre og vurdere norskundervisning på 4.-7. trinn og begrunne faglige valg
- kartlegge lese- og skriveferdigheter, sette i verk relevante tiltak for tilpassa opplæring og oppdage lese- og skrivevansker
- reflektere over teksters kvalitet og bruksområde og legge til rette for, gjennomføre og vurdere samtaler om litteratur
- bruke retoriske kunnskaper i arbeidet med muntlige og skriftlige tekster
- analysere og tolke ulike typer tekster og formidle litteratur på varierte måter
- vurdere og bruke ulike undervisningsmetoder og læremiddel i videre lese- og skriveopplæring, både for elever med norsk som førstespråk og andrespråk, og for elever som skriver på bokmål og elever som skriver på nynorsk
- legge til rette for møte med tekster på dansk og svensk, både muntlige og skriftlige, og samiske og utenlandske tekster i oversettelse
- vurdere ulike typer norskfaglige læremidler ut fra ulike kriterier og med tanke på elevenes læringsutbytte
- bidra til å utvikle lokale læreplaner

Generell kompetanse
Studentene
- er sikre muntlige språkbrukere og mestrer både bokmål og nynorsk
- kan bruke faglige kunnskaper til kritisk og konstruktiv refleksjon
- kan arbeide med språk og tekst i et flerkulturelt klassemiljø og utvikle språk- og kulturforståelse
- kan legge til rette for at arbeidet med språk og litteratur kan styrke elevenes identitet og gi grunnlag for deltagelse i kultur- og samfunnsliv

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er organisert som et samlings- og nettbasert studium. Modulen har tre obligatoriske samlinger à tre dager.
Arbeidet er fordelt på forelesninger, diskusjoner, seminar- og gruppearbeid. Mellom samlingene forventes selvstendig arbeid, faglig utviklingsarbeid i egen praksis, didaktisk refleksjon og kommunikasjon på digital læringsplattform.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
• Deltakelse på samlingene (80 % oppmøte)
• Et individuelt muntlig framlegg med IKT-støtte
• Én individuell fagtekst på inntil ti sider
• Kommunikasjon på digital læringsplattform i form av loggskriving og faglig refleksjon etter samlingene
• Kunnskapsdeling i eget kollegium og utprøving av ny fagdidaktisk kunnskap i faget

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Eksamensformen er en individuell hjemmeeksamen som skal gjennomføres over ti arbeidsdager.
Studentene må dokumentere at de behersker begge målformer. Den individuelle fagteksten og hjemmeeksamen må derfor være på hver sin målform.
Alle hjelpemidler er tillatt

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Norsk for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJNORD2VUÅ)
Norsk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJNORD3VUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Hjemmeeksamen 100/100
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.