course-details-portlet

LVUT8033 - Norsk 1 (1-7) emne 2: Norskfaget på 4.-7.trinn KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell hjemmeeksamen 100/100 10 dager

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i at språk og språkbruk spiller en grunnleggende rolle i all læring og henger tett sammen med identitetsutviklingen til den enkelte elev. Sentralt står språklige og litterære emner, lese- og skriveopplæring for elever på mellomtrinnet og fagdidaktiske spørsmål. Emnet legger også vekt på at studentene skal utvikle sine egne språkferdigheter og sin egen tekstkompetanse og formidlingsevne. Studentene vil møte varierte arbeidsmåter, også praktisk-estetiske tilnærminger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om språket som system og språket i bruk
 • omfattende kunnskap om barns språkutvikling på mellomtrinnet
 • kunnskap om hva som kjennetegner skriftlige tekster, på nynorsk og bokmål, i ulike sjangrer og medium
 • kunnskap om et utvalg skjønnlitterære tekster i ulike sjangrer og medium, med vekt på litteratur for unge
 • bred kunnskap om metoder i lese- og skriveopplæringa på mellomtrinnet
 • kunnskap om nasjonale prøver og læremiddel for mellomtrinnet, både digitale og andre

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke kunnskap om språk og språkutvikling i språkstimulerende arbeid og gjøre greie for fagdidaktiske valg som skal fremme muntlig og skriftlig språkutvikling for alle elever på mellomtrinnet
 • kan bruke kunnskap om hva som kjennetegner ulike tekster og sjangrer i arbeid med skriftlige tekster i ulike medium
 • kan bruke ulike metoder i den videre lese- og skriveopplæringa og tilpasse opplæringa for elever med ulik bakgrunn og varierende ferdigheter i norsk
 • kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og gi læringsfremmende respons til alle elever på mellomtrinnet
 • kan gjenkjenne tegn på lese-, skrive- og språkvansker
 • kan vurdere ulike norskfaglige læremiddel for mellomtrinnet, digitale og andre
 • mestrer skriftlig nynorsk og bokmål og kan undervise elever i begge målformer

Generell kompetanse

Studenten kan

 • legge til rette for at elevene på mellomtrinnet videreutvikler grunnleggende språkferdigheter og blir tekstkyndige språkbrukere som deltar aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
 • planlegge og gjennomføre norskundervisning på mellomtrinnet i sentrale emner og gjøre rede for elevtilpassa fagdidaktiske valg
 • vurdere egen praksis på mellomtrinnet med gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er organisert som et samlings- og nettbasert studium. Modulen har tre obligatoriske samlinger à tre dager. Studiet innebærer både fellesforelesninger, undervisning i seminarform, verkstedarbeid og arbeid i mindre grupper. Mellom samlingene forventes selvstendig arbeid, faglig utviklingsarbeid i egen praksis, didaktisk refleksjon og kommunikasjon på digital læringsplattform.

Det er fire obligatoriske aktiviteter:

 1. Deltakelse på samlingene (80% oppmøte)
 2. En individuell fagtekst på nynorsk
 3. Et gruppeframlegg
 4. Kommunikasjon på digital læringsplattform i form av loggskriving og faglig refleksjon mellom samlingene

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen. Individuell. Målform: bokmål. Varighet: 10 dager. Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Norsk 1, 1.-7. trinn (KNO1-1-7)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole. Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver. Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fagdidaktikk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Individuell hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
22.05.2024

Innlevering
05.06.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU