course-details-portlet

LVUT8006 - Engelsk 1 (1-7) emne 1 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 40/100
Mappevurdering 60/100

Faglig innhold

Begynneropplæring i engelsk med vekt på skriving som grunnleggende ferdighet. Engelsk 1 for 1-7 emne 1 gir en grunnleggende innføring i begynneropplæring i engelsk på barnetrinnet. Kurset er inndelt i tre emneområder:

- Den første opplæringen i lesing og skriftlige ferdigheter
- Kunnskap om språk (grammatikk)
- Arbeid med tekster: litteratur og kultur

Emneområdene er innholdsmessig forankret i læringsutbytteformuleringene for KFK Engelsk 1 (1-7) emne 1.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om ordtilfanget og språkets grammatiske struktur med vekt på forskjeller og likheter mellom engelsk og norsk, samt innsikt i kulturelle konvensjoner for språkbruk
- har kunnskap om begynneropplæring i skriftlig engelsk og utfordringer vedrørende overgangen fra begynnerstadiet til barnetrinnets siste del
- har kunnskap om grunnleggende ferdigheters betydning for læring og utvikling og om prosesser som kan fremme disse i engelskfaget
- har kunnskap om barns språklæring i et andrespråksperspektiv, språklæringsteorier samt strategier, metoder, vurderingsverktøy og vurderingsformer inkludert nasjonale prøver som fremmer språkutvikling
- har kjennskap til gjeldende læreplan for engelskfaget i skolen
- har kjennskap til ulike læremidler og lærebøker som kan brukes i opplæringen
- har kunnskap om tilpasset språkopplæring for den aktuelle aldersgruppen
- har kunnskap om levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land med vekt på tekster for barn og unge som fremmer interkulturell læring, samt innsikt i språkstimulerende bruk av tekster i undervisningen
- har kunnskap om litterære og visuelle tekster for barn
- har kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn
- har kjennskap til normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
- har forståelse for læringspotensialet i ulike læringsarenaer på barnetrinnet, eksempelvis digitale media

Ferdigheter
Studenten
- kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig tilpasset målgruppen i ulike situasjoner og være en god språkmodell for elevene
- kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen når det gjelder ulike behov og ulik kulturell og språklig bakgrunn
- kan veilede elever i deres språkutvikling gjennom å gjøre dem bevisst hvordan språket er bygd opp, slik at de kan gjøre seg nytte av forskjeller og likheter mellom morsmålet og engelsk
- kan legge til rette for et trygt og inkuderende læringsmiljø med variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid som fremmer utvikling av grunnleggende ferdigheter og et gradvis større ordforråd for alle elever
- kan utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis
- kan anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert i forhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning
- kan kritisk vurdere lærebøker og andre læremidler til bruk i opplæringen
- kan legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land sett i relasjon til egen kultur, med hovedvekt på skriftlige, muntlige og sammensatte tekster for barn
- kan bruke digitale verktøy i arbeidet med å fremme språklæring og formidling av fagstoff
- kan legge til rette for elevmedvirkning i utformingen av læringsarbeidet

Generell kompetanse
Studenten
- kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
- kan reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
- kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium. Underveis i studiet er det lagt inn obligatoriske arbeidskrav:

-tre skriftlige innleveringsoppgaver
-en muntlig presentasjon

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Det forutsettes at studentene tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom de organiserte samlingene, gjennom arbeid i grupper, kommunikasjon med lærerne og gjennom den digitale læringsplattformen.

Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Videre forventes det at studentene forbereder seg til planlagt undervisning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av to vurderingsdeler:

Del 1: Individuell muntlig eksamen. Krav til omfang og innhold i eksamen vil fremgå i eget skriv. Eksamen har forberedelsesdel.
Del 2: Individuell mappe. Krav til omfang og innhold i mappa vil fremgå i eget skriv.

Begge delene må være bestått for å få samlet bestått karakter i emnet.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende obligatoriske aktiviteter, skal varsles om dette, jf. gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJENG4VUÅ)
Engelsk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJENG3VUÅ)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: K
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund , Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet vurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Mappevurdering 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU