course-details-portlet

LVUT8006 - Engelsk 1 (1-7) emne 1 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 60/100
Hjemmeeksamen 40/100 4 dager

Faglig innhold

Engelsk 1 for 1-7, emne 1 gir en grunnleggende innføring i begynneropplæring i engelsk på barnetrinnet med vekt på skriving som grunnleggende ferdighet.

Kurset er inndelt i tre emneområder:

 • Den første opplæringen i lesing og skriftlige ferdigheter
 • Kunnskap om språk (grammatikk)
 • Arbeid med tekster: litteratur og kultur

Emneområdene er innholdsmessig forankret i læringsutbytteformuleringene for KFK Engelsk 1 (1-7), emne 1.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om ordtilfanget og språkets grammatiske struktur med vekt på forskjeller og likheter mellom engelsk og norsk, samt innsikt i kulturelle konvensjoner for språkbruk
 • kunnskap om begynneropplæring i skriftlig engelsk og utfordringer vedrørende overgangen fra begynnerstadiet til barnetrinnets siste del
 • kunnskap om grunnleggende ferdigheters betydning for læring og utvikling og om prosesser som kan fremme disse i engelskfaget
 • kunnskap om barns språklæring i et andrespråksperspektiv, språklæringsteorier samt strategier, metoder, vurderingsverktøy og vurderingsformer inkludert nasjonale prøver som fremmer språkutvikling
 • kjennskap til gjeldende læreplan for engelskfaget i skolen
 • kjennskap til ulike læremidler og lærebøker som kan brukes i opplæringen
 • kunnskap om tilpasset språkopplæring for den aktuelle aldersgruppen
 • kunnskap om levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land med vekt på tekster for barn og unge som fremmer interkulturell læring, samt innsikt i språkstimulerende bruk av tekster i undervisningen
 • kunnskap om litterære og visuelle tekster for barn
 • kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn
 • kjennskap til normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
 • forståelse for læringspotensialet i ulike læringsarenaer på barnetrinnet, eksempelvis digitale media

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig tilpasset målgruppen i ulike situasjoner og være en god språkmodell for elevene
 • planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen når det gjelder ulike behov og ulik kulturell og språklig bakgrunn
 • veilede elever i deres språkutvikling gjennom å gjøre dem bevisst hvordan språket er bygd opp, slik at de kan gjøre seg nytte av forskjeller og likheter mellom morsmålet og engelsk
 • legge til rette for et trygt og inkuderende læringsmiljø med variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid som fremmer utvikling av grunnleggende ferdigheter og et gradvis større ordforråd for alle elever
 • utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis
 • anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert i forhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning
 • kritisk vurdere lærebøker og andre læremidler til bruk i opplæringen
 • legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land sett i relasjon til egen kultur, med hovedvekt på skriftlige, muntlige og sammensatte tekster for barn
 • bruke digitale verktøy i arbeidet med å fremme språklæring og formidling av fagstoff
 • legge til rette for elevmedvirkning i utformingen av læringsarbeidet

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium. Det forutsettes at studentene tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom de organiserte samlingene, gjennom arbeid i grupper, kommunikasjon med lærerne og gjennom den digitale læringsplattformen. Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Videre forventes det at studentene forbereder seg til planlagt undervisning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Underveis i studiet er det lagt inn obligatoriske arbeidskrav:

 • 1 muntlig presentasjon
 • 3 skriftlige innleveringsoppgaver

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende obligatoriske aktiviteter, skal varsles om dette, jf. gjeldende studieforskrift ved NTNU. Obligatoriske arbeidskrav blir vurdert som godkjent/ikke godkjent.

Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av to vurderingsdeler:

Del 1: Muntlig eksamen. Eksamen har forberedelsesdel. Krav til omfang og innhold i eksamen vil komme i løpet av semesteret.

Del 2: Individuell mappe. Mappa består av opp til tre tekster fra de tre elementene i kurset: litteratur, kultur og språk. Hver tekst er likevektig i vurdering av mappen.

Begge delene må være bestått for å få samlet bestått karakter i emnet. Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU. Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole. Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver. Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: K
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund , Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 40/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
13.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Mappe 60/100

Utlevering
27.11.2023

Innlevering
04.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU