course-details-portlet

LVUT8005 - Engelsk 1 (1-7) emne 2 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 60/100
Hjemmeeksamen 40/100 4 dager

Faglig innhold

Engelsk 1 (1-7), emne 2 gir en videre innføring i begynneropplæring i engelsk på barnetrinnet. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.

Kurset er inndelt i tre emneområder:

 • Den første opplæringen i lesing, skriving og muntlige ferdigheter
 • Kunnskap om språk (grammatikk)
 • Arbeid med tekster: litteratur og kultur

Emneområdene er innholdsmessig forankret i læringsutbytteformuleringene for Engelsk 1 (1-7) emne 2.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om ordtilfanget og språkets grammatiske struktur, forskjeller og likheter mellom engelsk og norsk, samt språkets lydsystem
 • kunnskap om grunnleggende ferdigheters betydning for læring og utvikling og om prosesser som kan fremme disse i engelskfaget
 • kunnskap om barns språklæring i et andrespråksperspektiv, relevante språklæringsteorier samt strategier og metoder som fremmer språkutvikling
 • kjennskap til gjeldende læreplan for engelskfaget i skolen
 • kjennskap til ulike læremidler, kartleggingsverktøy, vurderingsverktøy og vurderingsformer som kan brukes i opplæringen
 • kunnskap om levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land med vekt på tekster for barn og unge som fremmer interkulturell læring, samt innsikt i språkstimulerende bruk av tekster i undervisningen
 • kjennskap til litterære og visuelle tekster for barn
 • kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn
 • kjennskap til normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig og være en god språkmodell for elevene
 • veilede elever i deres språkutvikling gjennom å gjøre dem bevisst hvordan språket er bygd opp, slik at de kan gjøre seg nytte av forskjeller og likheter mellom morsmålet og engelsk
 • legge til rette for et trygt og inkluderende læringsmiljø med variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid som fremmer utvikling av grunnleggende ferdigheter for alle elever
 • utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert i forhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning
 • kritisk vurdere læremidler til bruk i opplæringen
 • legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land sett i relasjon til egen kultur
 • bruke digitale verktøy i arbeidet med å fremme språklæring og formidling av fagstoff
 • legge til rette for elevmedvirkning i utformingen av læringsarbeidet

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • reflektere over egen læring og praksis samt vedlikeholde sin egen språklige og didaktiske kompetanse
 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling i engelskfaget

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to dager hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats. Studiet har obligatoriske arbeidskrav underveis i semesteret og det har en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og læringsarbeid utenom samlingene foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Studiet har følgende obligatoriske aktiviteter:

 • 1 muntlig presentasjon
 • 3 innleveringer av tekstoppgaver

Obligatoriske aktiviteter vurderes som godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av to vurderingsdeler:

 • Del 1: Muntlig eksamen. Eksamen har forberedelsesdel. Krav til omfang og innhold i eksamen vil komme i løpet av semesteret.
 • Del 2: Individuell mappe. Mappa består av opp til tre tekster fra de tre elementene i kurset: litteratur, kultur og språk. Hver tekst er likevektig i vurdering av mappen.

Begge delene må være bestått for å få samlet bestått karakter i emnet. Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU. Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Engelsk 1, 1.-7. trinn (KENG1-1-7)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole. Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver. Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: K
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 40/100

Utlevering
06.05.2024

Innlevering
10.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe 60/100

Utlevering
26.04.2024

Innlevering
03.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU