LVUT8004 - Norsk 1 (1-7) emne 1: Norskfaget på 1.-3.trinn KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 10 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i at språk og språkbruk spiller en grunnleggende rolle i all læring, og henger tett sammen med identitetsutviklingen til den enkelte elev. I emnet står begynneropplæring i lesing og skriving sentralt. Deltakerne skal få forskningsbasert innsikt i begynneropplæringen, og de skal lære å arbeide med grunnleggende ferdigheter med særlig vekt på lesing, skriving og muntlig bruk av språket. Ulike former for kartlegging og vurdering for læring inngår i dette arbeidet. Deltakerne vil møte varierte arbeidsmåter, også praktisk-estetiske tilnærminger.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene har kunnskap om:
- hvordan barn utvikler språk og begreper - muntlig og skriftlig
- de ulike funksjonene lesing og skriving kan ha for elevers utvikling og læring, med særlig vekt på begynneropplæringa
- barnelitteratur for aldersgruppa 6-9 år i ulike sjangre og medier og om hvordan denne litteraturen har utviklet seg over tid
- bildeboka som sammensatt tekst
- lese- og skriveteorier og ulike teorier innen lese- og skriveopplæring, med særlig vekt på begynneropplæring
- utvikling av lese- og skriveferdigheter på begynnerstadiet
- flerspråklig praksis og om det å lære norsk som andrespråk i begynneropplæringa
- gjeldende læreplan for skolens norskfag og hvordan norskfaget har forandret seg over tid
- kartlegging og vurdering av lese- og skriveferdigheter på begynnerstadiet
- muntlige ferdigheter og samtale som redskap for læring

Ferdigheter
Studentene kan:
- Planlegge, gjennomføre og vurdere norskundervisning på 1.-3. trinn og begrunne faglige valg
- kartlegge lese- og skriveferdigheter, sette i verk relevante tiltak for tilpassa opplæring og oppdage lese- og skrivevansker
- reflektere over teksters kvalitet og bruksområde og legge til rette for, gjennomføre og vurdere samtaler om litteratur
- analysere og tolke ulike typer tekster og formidle litteratur på varierte måter
- vurdere og bruke ulike undervisningsmetoder og læremiddel i grunnleggende lese- og skriveopplæring og i skriftforming, både for elever med norsk som førstespråk og andrespråk, og for elever som skriver på bokmål og elever som skriver på nynorsk
- vurdere ulike typer norskfaglige læremidler ut fra ulike kriterier og med tanke på elevenes læringsutbytte
- bidra til å utvikle lokale læreplaner

Generell kompetanse
Studentene
- er sikre muntlige språkbrukere og mestrer både bokmål og nynorsk
- kan bruke faglige kunnskaper til kritisk og konstruktiv refleksjon
- kan arbeide med språk og tekst i et flerkulturelt klassemiljø og utvikle språk- og kulturforståelse
- kan legge til rette for at arbeidet med språk og litteratur kan styrke elevenes identitet og gi grunnlag for deltagelse i kultur- og samfunnsliv
- kan arbeid selvstendig og sammen med andre med elevers læring og utvikling i faget og på tvers av fag

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er organisert som et samlings- og nettbasert studium. Semesteret har tre obligatoriske samlinger à tre dager. Samlingene er lokalisert til Institutt for grunnskolelærerutdanning, NTNU, Trondheim.

Arbeidet er fordelt på forelesninger, diskusjoner, seminar- og gruppearbeid. Mellom samlingene forventes selvstendig arbeid, faglig utviklingsarbeid i egen praksis, didaktisk refleksjon og kommunikasjon på digital læringsplattform.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav ihet emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Studiet har en rekke obligatoriske arbeidskrav:
- Deltakelse på samlingene (80 % oppmøte)
- Ett individuelt muntlig framlegg med IKT-støtte
- Én individuell fagtekst på ca ti sider
- Kommunikasjon på digital læringsplattform i form av loggskriving og faglig refleksjon
- Kunnskapsdeling i eget kollegium og utprøving av ny fagdidaktisk kunnskap i faget

Studentene må dokumentere at de behersker begge målformer. Den individuelle fagteksten og hjemmeeksamen må derfor være på hver sin målform.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Eksamensformen er en individuell hjemmeeksamen som skal gjennomføres over ti arbeidsdager.
Studentene må dokumentere at de behersker begge målformer. Den individuelle fagteksten og hjemmeeksamen må derfor være på hver sin målform.
Alle hjelpemidler er tillatt.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Norsk for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJNORD2VUÅ)
Norsk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJNORD3VUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
Iversen, H. M., Otnes, H., & Solem, M. S. (2011). Grammatikken i bruk (3. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forlag. kap. 2-4.
Kaldestad, P. O., & Knutsen, H. (red.). (2006). Diktboka: om arbeid med poetiske tekstar i skolen (Rev. utg.). Oslo: Landslaget for norskundervisning: Cappelen akademisk forlag. s. 35-110 (76 s)
Klæboe, G., & Sjøhelle, D. K. (2013). Veiledet lesing og skriving i begynneropplæringen. Oslo: Cappelen Damm akademisk (184 s)
Lundberg, I., & Herrlin, K. (2008). God leseutvikling: kartlegging og øvelser. Oslo: Cappelen akademisk forlag (74 s)
Mjør, I., & Birkeland, T. (2012). Barnelitteratur: sjangrar og teksttypar (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. kap.2, 3, 4, 5, 7, 6 og 10
Smidt, J. (red.). (2009). Norskdidaktikk: ei grunnbok (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
(s. 13-22, 37-134, 145-154, 207-217, 248-262, 304-310)
Traavik, H., & Alver, V. R. (2008). Skrive- og lesestart: skriftspråksutvikling i småskolealderen (Ny og rev. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. kap. 1-12, s. 22-187 (165 s)
Traavik, H., & Jansson, B.K. (2013). Norskboka 1. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Oslo: Universitetsforlaget. kap. 1, 3, 5, 6, 7, 9 og 10
Artikler:
Karsrud, F. T. (2010). Muntlig fortelling i norskfaget: en vei til tekst- og tolkningskompetanse. Oslo: Cappelen Akademisk. kap. 9, 91-106 (16 s)
Solheim, R. (2010). Frå tankekart til tekst: Om bruk og frigjering frå mønster og modellar i skriveopplæringa. I G. Å. Vatn, I. Folkvord & J. Smidt (red.), Skriving i kunnskapssamfunnet. Trondheim: Tapir akademisk forlag. (13 s)
Traavik, I. (2007). Lesing og tolking av bildebøker. I I. Traavik (red.), Innføring i bildeanalyse: med Fam Ekman inn i bildeboka (s. 19-31). Oslo: Unipub.(13 s)
Barne- og ungdomslitteratur:
Kirkegaard, O.L. (1975/1978). Gummi-Tarzan. Gyldendal Norsk Forlag.
Lindgren, A. (1973). Bröderna Lejonhjärta. Stockholm: Raben & Sjögren.
Lewis, C.S. (1950/1979). Løven, heksa og klesskapet. Gyldendal Norsk Forlag.
Et utvalg tekster fra den muntlige fortellertradisjonen, eventyr, segner, myter, legender (Kopioriginaler blir lagt ut.)
Inntil tre verk i tillegg etter avtale med faglærer
Et utvalg eldre og nyere bildebøker etter avtale med faglærer
Et utvalg sakprosa for barn etter avtale med faglærer
20 sider dikt etter eget valg fra diktantologien bakerst i:
Kaldestad, P. O., & Knutsen, H. (red.) (2006). Diktboka: om arbeid med poetiske tekstar i skolen (4. utg.). Oslo: Landslaget for norskundervisning : Cappelen akademisk forlag.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
29.11.2017

Innlevering
12.12.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.