course-details-portlet

LOGO6710 - Masteroppgave i logopedi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 2 semestre

Faglig innhold

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid som gjennomføres under veiledning. Gjennom valg av tema vil studenten fordype seg i teoretiske og/eller behandlingsmessige problemstillinger som er relevante for det logopediske fagområdet.

Masteroppgaven kan enten være en empirisk oppgave, der det innhentes et eget empirisk datamateriale (kvantitativt eller kvalitativt); et evalueringsprosjekt, en teoretisk oppgave med drøfting av én eller flere teorier; en litteraturgjennomgang (literature review) knyttet til en spesifikk problemstilling eller problemfelt; eller et innovasjonsprosjekt/utviklingsarbeid.

Hensikten med masteroppgaven er at studenten skal lære seg vitenskapelige arbeidsformer og vitenskapelig framstillingsform. Masteroppgaven skal demonstrere at studenten kan gi en nyansert, klar og presis framstilling av et temaområde, og at han eller hun kan formidle forskningen til et faglig kollegium.

Læringsutbytte

Etter bestått eksamen skal studenten ha fått følgende læringsutbytte:

Kunnskap og forståelse:
Studenten skal ha fått fordypet innsikt i et logopedisk fagområde. Dette omfatter teoretisk og praktisk forståelse for det aktuelle fagområdet og kunnskap om tidligere forskning på det aktuelle området

Ferdigheter:
Studenten skal kunne
- velge ut, analysere og reflektere over faglitteratur og bruke den til å formulere og strukturere faglige resonnement
- ta i bruk logopedfaglig kunnskap og forståelse gjennom eget forskningsarbeid i samsvar med forskningsetiske normer og slik at problemstilling, teori, metode og drøftinger henger sammen i en helhet
- utforme en tekst i samsvar med formelle krav til vitenskapelig tekstproduksjon

Generell kompetanse:
- Kunnskap om vitenskapelig tenkemåte og -arbeid og akademisk framstilling

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning individuelt og i grupper. Det gis inntil 13,5 timer veiledning ekskl. veileders tid til forberedelse og etterarbeid, inntil 15 timer når to skriver sammen. Veiledningen gis både i gruppe og individuelt. Veiledning gis normalt i masterstudiets andre år og er obligatorisk.

Du må selv ta ansvar for framdriften i arbeidet ditt, og sørge for avtaler om veiledningsmøter med veilederen din på fornuftige tidspunkt. Gjør gjerne avtaler om veiledningsmøter med veileder framover i tid allerede i det første veiledningsmøtet.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % obligatorisk oppmøte på samlingene

Mer om vurdering

Faglige krav for å kunne levere masteroppgaven: For å få gå opp til eksamen må du ha deltatt i 80 % av undervisningen/samlingene. Det er kun egen og barns sykdom eller liknende som er gyldige fraværsgrunner


Formelle krav til masteroppgaven:
Masteroppgaven i logopedi er vektet til 30 studiepoeng, tilsvarende ett semesters fulltids arbeid. Omfanget av oppgaven skal være på 15 000 til 18 750 ord. To studenter kan skrive oppgave sammen. Omfanget av oppgaven skal da være på 22 500 til 26 250 ord. Studentene som skriver sammen, må gjøre det klart hvem av de to som er ansvarlig for hvilke deler av oppgaven, eller alternativt stå solidarisk for oppgaven som helhet. Det siste vil da gi en felles karakter.

Vi anbefaler referansesystemet APA. Andre systemer kan brukes, men det systemet som velges, skal brukes konsekvent i oppgaven.


En student som får karakter F / Ikke bestått på masteroppgaven, kan etter søknad levere oppgaven til sensur for 2. gang - i omarbeidet utgave. Det kan samtidig søkes om inntil 4 timer veiledning.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logopedi (MLOGO)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i logopedi.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Logopedi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU