course-details-portlet

LITT3001 - Forskningsmetoder i litteraturvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Emnet skal gi innsikt i sentrale metodologiske spørsmål innenfor det litteraturvitenskapelige forskningsfeltet. Et hovedmål er at studentene skal tilegne seg en forståelse i metodemangfoldet som preger litteraturvitenskapen. Emnet har som ambisjon å gi studentene trening i å formulere forskningsspørsmål og å vurdere anvendeligheten og relevansen til ulike forskningsmetoder, og slik gi dem et grunnlag for å utvikle sine individuelle masterprosjekter. Emnet skal også gi studentene forståelse for sammenhengen mellom kritiske perspektiver og metodiske fremgangsmåter.

Emnet vil blant annet ta opp disse temaene:

- metoder for å undersøke forholdet mellom litteratur og samfunn, litteratur og historie, en forfatter og en tekst, samt spørsmål knyttet til kanon

- metoder for å undersøke forholdet mellom litteratur og form, sjanger og tematikk

- metoder for å undersøke forholdet mellom litteratur, lesning og resepsjon

- bruk av fysiske og digitale arkiv

- metoder for forskning på litteratur og utdanning

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet

Kunnskaper

 • har kompetanse i forskningsmetoder som kan være relevante for deres eget masterarbeid.

Ferdigheter

 • kan vurdere anvendeligheten og relevansen av ulike forskningsmetoder i egne og andres forskningsarbeid
 • kan formulere litteraturvitenskapelige problemstillinger og samtidig beskrive hvilke metoder som kan anvendes for å undersøke ulike problemfelt.
 • kan drøfte hvordan ulike tilnærminger til litteratur kan resultere i forskjellige tolkninger av samme tekst.
 • kan anvende litteraturvitenskapelige begreper og kunnskap i praktisk litteraturarbeid.
 • kan finne og vurdere litteraturvitenskapelig forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer. Undervisningen vil foregå på norsk eller engelsk. Det forventes aktiv deltakelse fra studentene i form av innlegg, kommentarer og lignende. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Obligatorisk aktivitet: Den obligatoriske aktiviteten vil være en skriftlig gruppeoppgave der studentene drøfter ulike metodevalg i arbeidet med en litterær tekst. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

 • 1 skriftlig oppgave (i grupper)

Mer om vurdering

Emnet har hjemmeeksamen på ca. 4000 ord som besvares i løpet av 5 dager. Eksamen besvares på norsk eller engelsk.

Forkunnskapskrav

Minimum 7,5 studiepoeng med emner i litteratur på påbyggingsnivå i engelsk, fransk, nordisk eller tysk.

Kursmateriell

Pensum skal bestå av 700-800 sider artikler/kapittelutdrag av metodisk-teoretisk art. Et begrenset utvalg kortere skjønnlitterære tekster kommer i tillegg. Pensumliste oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LITT3000 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Engelsk litteraturvitenskap
 • Fransk
 • Fransk litteraturvitenskap
 • Litteraturvitenskap
 • Nordisk
 • Nordisk litteraturvitenskap
 • Tysk
 • Tysk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
30.11.2023

Innlevering
05.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
04.03.2024

Innlevering
08.03.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU