LGU53005 - Naturfag 2 (5-10) emne 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 0/100 Bestått/Ikke bestått
Øving 0/100 Bestått/Ikke bestått
Rapport 0/100 Bestått/Ikke bestått
Arbeider 0/100 Bestått/Ikke bestått
Oppgave 0/100 Bestått/Ikke bestått
Mappevurdering 0/100 Bestått/Ikke bestått
Muntlig eksamen 40/100 30 minutter E Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Naturfag 2, emne 2 henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi, fysikk, geofag, astronomi og teknologi.
Emnet skal gi faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise naturfag på grunnskolens 5.-10. trinn. Utdanningen skal være knyttet til praksisfeltet, og gi studentene grunnlag for på egen hånd og i samarbeid med andre å utvikle sine kunnskaper og arbeidsmåter. Det legges vekt på forskningsbasert kunnskap om elevenes faglige utvikling gjennom hele grunnskolen. Utdanningen skal gi erfaring med varierte arbeidsformer og didaktisk refleksjon som forbereder til en lærerrolle som fremmer elevenes læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter; uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese og regne og bruke digitale verktøy. Videre skal emnet stimulere til undring, interesse for og positiv opplevelse av naturfaget. Grunnskolelæreren skal kunne ta utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer i planlegging av undervisning og bruke nære og lokale læringsarenaer på en slik måte at fagstoffet konkretiseres og støtter utviklingen av det naturfaglige språket. Læreren skal også kunne ivareta flerkulturelle perspektiver i naturfagundervisningen og bidra til respekt for samers og andre urfolks tradisjonskunnskap om naturen og bruk av naturressursene.
Emnet supplerer Na2 Emne1 , 15 stp, og skal sammen med de to emnene i Na1 danne grunnlag for å gi faglig trygghet på hele bredden av grunnskolefaget for 5.-10. trinn. På noen sentrale faglige og fagdidaktiske områder skal det også utvikles dypere kunnskap.
Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 2 for 5.-10. bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn fra 2010. Emnebeskrivelsen beskriver organisering, arbeidsformer og vurderingsordning for emnet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om eksempler på hvordan naturvitenskapene har utviklet seg gjennom historien - fysiologi og fysikk
- har kunnskap om årsaker til usikkerhet og feilkilder i målinger og resultater, og hvordan disse vurderes og håndteres i fysikk
- har kunnskaper om grunnleggende magnetisme, elektronikk, elektrisitet og det elektriske energisystemet, og kjenner relevante forsøk og enkle beregninger
- har kunnskaper om energibevaring, energikvalitet, fornybare og ikke-fornybare energikilder
- har kunnskap om kreftene i naturen, atom- og kjernefysikk og samfunnsmessige og etiske problemstillinger knyttet til utnyttelse av kjerneenergi
- har kunnskap om eksempler på teknologi som har ført til store sprang i historien
- har kunnskap om hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og hvordan romfart og romforskning har bidratt til kunnskap om solsystemet og universet
- har kunnskap om de store værsystemene som bestemmer mye av vær og klima i Norge, og hvordan vær og klima påvirker naturen og samfunnet
- har kunnskap om kroppens organsystemer, fosterutvikling og fødsel
- har kunnskap om helsemessige aspekter relatert til humanfysiologien
- har oversikt over virkninger av rusmidler og rusmiddelrelaterte helseskader
- har kunnskap om pubertet, seksualitet og helsemessige tema knyttet til dette
- har kunnskap om næringsstoffer og kan sette disse i sammenheng med kosthold og livsstilsykdommer

Ferdigheter
Studenten
- kan utvikle undervisningsopplegg i fysiologi og fysikk som fremmer elevers undring og læring i naturfag
- kan anvende relevant naturfagsutstyr, flere modeller og praktiske aktiviteter innen fysiologi og fysikk
- kan utøve en helhetlig vurderingspraksis og gi tilpasset tilbakemelding
- kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig informasjon og fagstoff i fysiologi og fysikk, og anvende det i undervisning og drøftinger med kolleger
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere teknologi- og designprosjekter med et flerfaglig perspektiv, med problemstillinger knyttet til bruk av elektronikk
- kan bruke naturfaget som regifag i tverrfaglige og flerfaglige sammenhenger

Generell kompetanse
Studenten
- har god forståelse av og oversikt over sin egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer
- kan ta stilling til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor fysiologi/fysikk og evner å løse disse i et kollegialt miljø

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset fagemnene. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av miljøforhold) og laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering vil stå sentralt. Videre utdyping av faglig og didaktisk bruk av IKT -verktøy til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt, avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide med eksempler og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter, er viktige deler av studiet. Videre forventes det at studentene bruker høgskolens bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt, og forbereder seg til planlagt undervisning. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer.

Studentene vil i løpet av studiet bli gitt et antall obligatoriske oppdrag, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Mappe med diverse oppgaver/rapporter innen biologi
  • Deltakelse i naturvitenskapshistorieseminar, inkl. gruppepresentasjon
  • Diverse laboratorieøvelser i fysikk med tilhørende rapport

Mer om vurdering

Vurderingsordning:
Mappevurdering bestående av 8 delvurderinger og tilhørende obligatoriske aktivitetskrav.

Obligatoriske aktivitetskrav er knyttet til delvurdering 1 og 2.
Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk tilstedeværelse.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Del 1: Skriftlig eksamen i fysikk
Tillatt hjelpemiddel: En enkel kalkulator (hjelpemiddelkode D)

Obligatoriske aktivitetskrav knyttet til Del 1:
- Diverse laboratorieøvelser i fysikk med tilhørende rapport
- Deltakelse i naturvitenskapshistorieseminar, inkl. gruppepresentasjon

Del 2:
Muntlig eksamen i biologi
Ingen hjelpemidler tillatt

Obligatoriske aktivitetskrav knyttet til Del 2:
- Deltakelse i naturvitenskapshistorieseminar, inkl. gruppepresentasjon
- Mappe med diverse oppgaver/rapporter innen biologi.

Del 3:
Øving: Praktisk arbeid i teknologi og design.

Del 4:
Rapport fra praktisk arbeid i teknologi og design.

Del 5:
Arbeid bestående av diverse disseksjoner i biologi.

Del 6:
Mappe med rapporter fra disseksjonsarbeidet i biologi.

Del 7:
Oppgave: Deltakelse på seminar innen seksualundervisning.

Del 8:
Praktisk Eksamen i ferdigheter og generell kompetanse knyttet til tema seksualundervisning.

Alle delvurderinger må være bestått for å få bestått i emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 (LTGLU5-10)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag (LTGLU5-10R)

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU (jfr. studieforskriften ved NTNU).
Adgangsbegrensning, maks 35

Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU. Tildeling av emne skjer gjennom ordinært arrangert emnevalg. Retten til å ta emner begrenses av studieprogrammets omfang i studiepoeng.
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU

Kursmateriell

Pensumliste blir lagt ut på blackboard ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
4NA25-10 15.0 01.08.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Mappevurdering 0/100
Høst UTS Arbeider 0/100
Høst UTS Oppgave 0/100
Høst UTS Rapport 0/100
Høst UTS Praktisk eksamen 0/100
Høst UTS Øving 0/100
Høst UTS Muntlig eksamen 40/100 E
Høst UTS Skriftlig eksamen 60/100 D 06.12.2017 09:00 Storhall del 2
Vår ORD Mappevurdering 0/100
Vår ORD Arbeider 0/100
Vår ORD Oppgave 0/100
Vår ORD Rapport 0/100
Vår ORD Praktisk eksamen 0/100
Vår ORD Øving 0/100
Vår ORD Muntlig eksamen 40/100 E
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.