course-details-portlet

LBAS2003 - Medborgerskap i arkiv og museer: Relevans, åpenhet, deltakelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 70/100
Hjemmeeksamen 30/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet gir kunnskap om norsk offentlighet og demokrati, og om arkivenes og museenes funksjoner som institusjoner i demokratiets tjeneste, både før og nå. Det gis introduksjon til ulike demokratiteorier og betegnelsen demokratisk medborgerskap belyses gjennom eksempler på hvordan arkiver og museer kan forberede enkeltmennesker til aktiv deltakelse i samfunnslivet gjennom tilgjengeliggjøring av informasjon og ulike former for kunnskapsformidling.

Den digitale tidsalderen har åpnet nye muligheter for kommunikasjon og samhandling mellom enkeltmennesker og mellom myndigheter og borgere. Digitaliseringsløftet i arkiv- og museumssektoren utgjør en del av dette samtidsbildet. Digitaliseringen rommer imidlertid også nye utfordringer, og i emnet retter vi kritisk søkelys mot de politiske idealene og den ressurskrevende satsningen på "den digitale allmenningen": Hvordan transformerer den digitale informasjonsteknologien den politiske og kulturelle offentligheten? Er all digitaliseringen nødvendigvis positivt for den enkelte og for samfunnet? Hvordan er digitaliseringen med på å skape nye muligheter, men også store utfordringer, for arkiver og museer i arbeidet med å utfylle samfunnsrollen de er pålagt - og har påtatt seg?

Undervisningen i emnets arkivfaglige del har som mål å gi innsikter fra politikk, praksisfelt og arkivvitenskap, samt arkivformidling. Et overgripende tema er hvordan endringene digitaliseringen har ført med seg preger oss som brukere av dokumentasjon og som medborgere.

Pensum og undervisning i emnets museumsfaglige del inneholder ulike innganger til forståelser av medborgerskap og museum, med fokus på museenes utadrettede virksomhet og samfunnets krav om at museer skal være relevante. Kritisk tenking om hva dialog og deltakelse kan bety i museers (og arkivers) formidlingsarbeid står sentralt, og vi diskuterer museers rolle mellom autoritative kunnskapsformidlere og politiske aktivister i en åpen og demokratisk offentlig debatt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • hva offentlighet og demokrati innebærer i samfunnsvitenskapelig perspektiv
 • demokratiteorier
 • norske arkiver og museers rolle som samfunnsinstitusjoner, før og nå
 • hva medborgerskap innebærer, og hvordan arkiver og museer kan bidra til økt medborgerskapskompetanse i samfunnet
 • hva relevans, dialog og deltakelse kan bety for arkiver og museer
 • digitalisering som samfunnsfenomen
 • hvordan digital informasjonsteknologi kan endre politisk og kulturell offentlighet
 • hvordan digital informasjonsteknologi kan endre arkiver og museers samfunnsrolle

Ferdigheter

Studenten kan

 • redegjøre for digitalisering som samfunnsfenomen og digitisering som arbeidsprosesser i arkiv og museum
 • vurdere hva slags materiale som egner seg for digitalisering
 • anvende faglitteratur til å begrunne egne vurderinger og standpunkter på arkiv- og museumsfeltet
 • formidle sine fagkunnskaper skriftlig, på en etterrettelig og leservennlig måte

Generell kompetanse

Studenten

 • har et bevisst forhold til hvordan digitalisering påvirker samfunnet og offentligheten
 • har et bevisst forhold til hvordan arbeid i arkiver og museer kan påvirke og blir påvirket av samfunnet og offentligheten
 • kan bidra til planlegging av digitaliseringsprosesser i arkiver og museer
 • kan uttrykke seg faglig, både muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger, ekskursjoner, gruppeoppgaver og skriftlige arbeider. Dersom praksisinstitusjoner ønsker å bruke BA-studenter til f.eks. forprosjekter, workshop eller utprøving av ulik art, vil vi legge til rette for samarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Leselogg
 • Utkast til semesteroppgave

Mer om vurdering

Eksamen

Eksamen består av to delvurderinger:

 • Semesteroppgave (70 % av samlet karakter i emnet)
 • Hjemmeeksamen (30 % av samlet karakter i emnet)

Det er anledning til å klage på delvurderinger i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 1. Leselogg. Oppgaven gis i starten av semesteret.
 2. Utkast til semesteroppgaven. Oppgaven gis i starten av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter vurderes med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Kursmateriell

Pensumliste legges ut på Blackboard ved studiestart. Mindre endringer kan forekomme i løpet av semesteret.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU